Vuokraus, lisätilat, Ressun peruskoulu ja Ressun lukio, Ruoholahdenkatu 23, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2019-009685
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 220 §

Kaupunginvaltuuston 11.3.2020, 83 § tekemän päätöksen täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 11.3.2020, 83 § tekemä päätös, lisätilojen vuokraaminen Ressun peruskoulun ja Ressun lukion käyttöön (Ruoholahdenkatu 23) saadaan panna täytäntöön mahdollisesta valituksesta huolimatta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuuston päätöksessä 11.3.2020, 83 § valtuusto päättää vuokrata 23.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman mukaiset, osoitteessa Ruoholahdenkatu 23 sijaitsevat tilat Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätiloiksi siten, että vuokratilojen enimmäislaajuus on 5 890 htm² ja enimmäishinta on arvonlisäverottomana 24 600 000 euroa 15 vuoden vuokra-ajalle laskettuna.

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

Vuokrasopimuksen solmiminen sinänsä tekee valituksen hyödyttömäksi, koska yksityisoikeudellista oikeustoimea ei voida purkaa, jos sopimuksessa ei ole purkavaa ehtoa, vaikka hallintotuomioistuin kumoaisi kaupunginvaltuuston päätöksen. Purkavan ehdon lisääminen neuvoteltuun vuokrasopimukseen ole mahdollista eikä se todennäköisesti olisi ollut mahdollista neuvotteluiden aikanakaan. Vaikka päätöksen täytäntöönpano tekisi valituksen hyödyttömäksi, on oikeuskirjallisuudessa katsottu, että päätös voidaan panna täytäntöön, jos erittäin painavat syyt tätä vaativat ja täytäntöönpanon edut katsotaan haittoja suuremmiksi (Harjula, Heikki – Prättälä, Kari: Kuntalaki–Tausta ja tulkinnat, s. 959. Helsinki 2015).

Vuokrasopimuksen solmimisen lykkääntyminen mahdollisen muutoksenhakuprosessi viemän ajan ajaksi aiheuttaa merkittävää haittaa.

Ressun peruskoulun ja Ressun lukion nykyiset tilat ovat käyneet oppilasmäärän kasvun vuoksi ahtaiksi. Lisärakentaminen nykyisten rakennusten tonteille ei ole mahdollista. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt Ressun peruskoululle enintään 277 oppilaan pysyvän lisätilatarpeen ja Ressun lukiolle enintään 220 oppilaan pysyvän lisätilatarpeen.

Ruohonlahdenkatu 23:n tilat tarvitaan käyttöön elokuussa 2020 kun koulut kesälomien jälkeen alkavat. Jotta tämä aikataulu on mahdollinen tulee hankkeen käynnistyä viimeistään maaliskuun 2020 aikana. Tilojen käyttöönoton myöhästyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja tuo merkittäviä lisäkustannuksia.

Kaiken kaikkiaan hankkeen viivästyminen mahdollisen muutoksenhakuprosessin vuoksi aiheuttaisi niin merkittävää haittaa, että erittäin painavista syistä on perusteltua, että kaupunginvaltuuston päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.

Sulje

Kaupunginvaltuusto 11.03.2020 § 83

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti vuokrata liitteenä 1 olevan 23.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman mukaiset tilat Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätiloiksi siten, että vuokratilojen enimmäislaajuus on 5 890 htm² ja enimmäishinta on arvonlisäverottomana 24 600 000 euroa 15 vuoden vuokra-ajalle laskettuna.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 121

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata liitteenä 1 olevan 23.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman mukaiset tilat Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätiloiksi siten, että vuokratilojen enimmäislaajuus on 5 890 htm² ja enimmäishinta on arvonlisäverottomana 24 600 000 euroa 15 vuoden vuokra-ajalle laskettuna.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi