Virkasuhteen täyttäminen, Kaupunginkanslia, viestintäosasto, ulkoinen viestintäyksikkö viestintäpäällikkö, työavain 47-72-19

HEL 2019-009751
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 41

Sijaisen ottaminen ulkoisen viestinnän päällikön virkaan

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti valita yhteiskuntatieteiden maisteri Jukka Jänösen ulkoisen viestinnän päällikön Jenita Cresswellin viransijaiseksi perhevapaan ajaksi 7.10.2019–20.8.2020 tehtävän 6 312,50 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Viransijaisuudessa on kuuden kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Ulkoisen viestinnän päällikön virkaa hoitava Jenita Cresswell on perhevapaalla 7.10.2019–20.8.2020.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 9 kohdan mukaan kansliapäällikkö, ellei hän ole siirtänyt tehtävää toiselle viranhaltijalle, ottaa palvelukseen kaupunginkanslian viranhaltijat ja työntekijät.

Kaupunginkanslian toimintasäännön 6 luvun 6.1 kappaleen mukaan ulkoisen viestinnän yksikköä johtaa ulkoisen viestinnän päällikkö. Ulkoisen viestinnän yksikön toimialaan kuuluvat kotimaisen ja kansainvälisen median palvelu, kaupunginkanslian eri osastojen ulkoisen viestinnän tuki sekä ulkoinen päätösviestintä.

Ulkoisen viestinnän päällikön virka

Ulkoisen viestinnän päällikön virka oli julkisesti haettavana 22.8.–6.9.2019. Hakuilmoitus (työavain 47-72-19) oli esillä kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluiden sivuilla sekä Monsterissa ja Duunitorissa. Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto Kaupunginkanslian toimintasäännön 10. luvun mukaan ulkoisen viestinnän päällikön viran kelpoisuusvaatimus on ylempi korkeakoulututkinto. Muodollisen kelpoisuusvaatimuksen lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että viran kelpoisuusvaatimuksena on kokemusta vaativista viestinnän esimiestehtävistä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi virassa edellytetään englannin kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Virkaa haki hakuajan kuluessa 25 henkilöä. Hakijoista kaksi ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta koulutuksen osalta. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Haastatteluihin kutsuttiin hakemusten perusteella 3 hakijaa.

Hakijoita haastattelivat 6.9.–11.9.2019 viestintäjohtaja Liisa Kivelä ja ulkoisen viestinnän päällikkö Jenita Cresswell.

********** on suorittanut valtiotieteen maisterin tutkinnon Helsingin yliopistosta vuonna 2004. Hakijan vahvuutena on monipuolinen viestinnän kokemus ja viestinnän strategisen suunnittelun osaaminen. Lisäksi hänellä on esimieskokemusta parin hengen viestintätiimin vetämisestä.

********** on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Vaasan yliopistosta vuonna 2010. Hakijan vahvuutena on kokemus julkisen sektorin ja erityisesti kunta-alan viestinnästä. Hakijalla on myös viestinnän esimieskokemusta.

Jukka Jänönen on suorittanut yhteiskuntamaisterin tutkinnon Tampereen yliopistosta vuonna 1999. Hakijan vahvuutena on monipuolinen kokemus vaativista viestinnän tehtävistä sekä kokemus viestinnän asiantuntijatiimien esimiestehtävistä. Lisäksi hänellä on kokemusta kansainvälisestä viestinnästä niin kansainvälisten organisaatioiden palveluksessa kuin viestintätoimiston kansainvälisistä asiakkuuksista. Viestintätoimiston projekteihin kuului myös julkisen sektorin asiakkuuksia. Hakijalla on myös kokemusta ja osaamista muutoksen eteenpäin viemisestä organisaatiossa.

Arviointi

Ulkoisen viestinnän päällikön vastuulla on kotimaisen ja kansainvälisen median palvelu, kaupunginkanslian eri osastojen ja johdon ulkoisen viestinnän tuki, ulkoinen päätösviestintä sekä kriisiviestinnän kehittäminen.

Ulkoisen viestinnän päällikkö johtaa ulkoisen viestinnän n. 14 henkilön yksikköä ja on osaston johtoryhmän jäsen.

Hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuen on katsottava, että Jukka Jänösellä on parhaat edellytykset edellä kuvattujen, ulkoisen viestinnän päällikön viransijaisuuteen kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Hänen valintaansa puoltaa monipuolinen viestinnän kokemus vaativista viestinnän tehtävistä. Kokemus kansainvälisistä organisaatioista antaa hyvät valmiudet tehtävässä onnistumiseen. Hän omaa hyvät valmiudet viedä läpi muutosta niin viestintäosastolla kuin organisaatiossa laajemminkin. Lisäksi hänellä on yli 5 vuoden esimieskokemus viestinnän asiantuntijatiimeistä.

Päätös tullut nähtäväksi 19.09.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Liisa Kivelä, viestintäjohtaja, puhelin: 09-310 22091

liisa.kivela@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Hakijaluettelo

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.