Toimitilatontin (KL-1) varaaminen, Länsisatama, Jätkäsaari, kaavatontti 20026/8, Vastint Hospitality B.V.

HEL 2019-009778
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 13 §

Alueen varauksen jatkaminen Vastint Hospitality B.V.:lle hotellihankkeen suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari)

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti jatkaa tontinvarausta Vastint Hospitality B.V.:lle (Y-tunnus 2747332-6) Jätkäsaaren hotellihankkeen suunnittelua varten seuraavasti:

  • varausalue on kaavatontti 20026/8 (KL-1, pinta-ala 1 556 m², rakennusoikeus 5 800 k-m², Länsisatamankatu 20a)
  • varaus on voimassa 31.12.2022 saakka
  • varausehtoja ei muuteta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hakemus, varauspäätös ja suunniteltava hanke

Vastint Hospitality B.V. (hakija) pyytää, että Jätkäsaaressa sijaitsevan tontin varausaikaa jatketaan.

Hakijan tarkoituksena on toteuttaa tontille noin 5 800 k-m²:n suuruinen hotelli, johon on alustavasti suunniteltu noin 124 huonetta sekä monipuolisia yleisiä tiloja, kuten julkinen aula, aamiaisalue, kuntosali ja kokoustiloja. Hakija rakennuttaa hotellin ja tulee sen omistajaksi. Hotellin operaattorina tulee toimimaan Marriot -brändin Residence Inn -konseptin hotelli.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on 9.12.2019 § 47 varannut Vastint Hospitality B.V.:lle kyseisen toimitilatontin hotellihankkeen suunnittelua varten 31.12.2021 saakka (tonttivaraus).

Asemakaava- ja tonttitiedot

Tontilla on voimassa asemakaava nro 12272, joka on tullut voimaan 12.8.2016. Asemakaavassa tontti on osoitettu toimitilarakentamisen korttelialueeksi (KL-1). Kaavamääräyksen mukaan rakennuksiin saa sijoittaa tiloja myymälöitä, toimistoja, hotelleja, sairaaloita, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja tiloja julkisia palveluja varten sekä lisäksi kokoontumis-, koulutus-, näyttely-, liikunta- ja vapaa-ajan sekä vastaavan toiminnan tiloja. Enintään 15% tontin kerrosalasta saadaan varata asumista varten viidennen kerroksen yläpuoleisissa kerroksissa.

Tontin rakennusoikeus on 5 800 k-m² ja sille voi toteuttaa 3–7-kerroksisen rakennuksen. Hanke on asemakaavan mukainen.

Sijainti- ja varausaluekartta on esityksen liitteenä 1.

Varauksen jatkaminen

Varauksen jatkaminen on perusteltua, koska hanke on viivästynyt yhteiskunnan sulkeuduttua koronapandemian ajaksi ja majoituspalveluiden kysynnän vähentyessä. Tilanne on yleisesti vaikuttanut voimakkaasti toimisto- ja hotellimarkkinoihin sekä jo suunniteltujen hankkeiden toteutukseen. Hakijalla on kuitenkin tarkoituksena saada hanke käyntiin vuoden 2022 loppupuolella ja neuvottelut ovat edistyneet siinä määrin, että rakennusluvan hakeminen tullee ajankohtaiseksi vielä kevään 2022 aikana.

Hanke on kaupungin yritys- ja elinkeinopolitiikan mukainen ja edistää toteutuessaan alueen rakentumista.

Varausehtoja ei ole tarpeen tässä yhteydessä muuttaa. Varausehdot ilmenevät kokonaisuudessa asian päätöshistoriasta (elinkeinojaoston päätöksen 9.12.2019 § 47 liite 1).

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 01.03.2022 § 125

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Jätkäsaaren hotellihankkeen suunnittelua koskevan tonttivarauksen jatkamista Vastint Hospitality B.V:lle (Y-tunnus 2747332-6) seuraavasti:

  • varausalue on edelleen kaavatontti 20026/8 (KL-1, pinta-ala 1 556 m², rakennusoikeus 5 800 k-m², Länsisatamankatu 20a)
  • varaus on voimassa 31.12.2022 saakka
  • varausehtoja ei ole tarpeen muuttaa.

L1120-120

01.10.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Jukka Helenius, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 74013

jukka.helenius@hel.fi

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 09.12.2019 § 47

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi Vastint Hospitality B.V:lle (y-tunnus 2747332-6) Jätkäsaaren toimitilatontin hotellihankkeen suunnittelua varten seuraavasti:

  • varausalue on kaavatontti 20026/8 (KL-1, pinta-ala 1 556 m², rakennusoikeus 5 800 k-m², Länsisatamankatu)
  • varaus on voimassa 31.12.2021 saakka
  • varauksessa noudatetaan liitteen 1 mukaisia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.
Esittelijä
vs. elinkeinojohtaja
Ilkka Haahtela
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307

minna.maarttola@hel.fi

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 36307

minna.maarttola@hel.fi