Toimitilatontin (KL-1) varaaminen, Länsisatama, Jätkäsaari, kaavatontti 20026/12, Haahtela-rakennuttaminen Oy ja Ritz Capital Oy

HEL 2019-009780
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 94 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle toimitilatontin (KL-1) varauksen jatkamisesta Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Sophialle toimistohankkeen suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20026/12)

Kaupunkiympäristölautakunta

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Jätkäsaaren toimitilahankkeen suunnittelua koskevan tonttivarauksen jatkamista Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Sophialle (y-tunnus 3140069-9) seuraavasti:

  • varausalue on edelleen tontti 20026/12 (KL-1, pinta-ala 1 143 m², rakennusoikeus 9 450 k-m², Länsisatamankatu 20b)
  • varaus on voimassa 30.6.2024 saakka
  • varausehtoja ei ole tarpeen muuttaa.

L1120-119

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Sophialle esitetään Jätkäsaaressa sijaitsevan toimitilatontin 20026/12 varauksen jatkamista toimitilahankkeen suunnittelua varten 30.6.2024 asti. Tontille on tavoitteena suunnitella ja rakennuttaa asemakaavan mukainen toimistorakennushanke. Hakija on edistänyt hanketta ansiokkaasti viimeisimmän varauksen aikana.

Sulje

Hakemus, päätökset ja suunniteltava hanke

Hakija pyytää, että Jätkäsaaressa sijaitsevan toimitilatontin varausaikaa jatketaan.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksestä kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 9.12.2019 varata Haahtela-rakennuttaminen Oy:lle ja Ritz Capital Oy:lle kyseisen toimitilatontin hybridihankkeen suunnittelua varten 31.12.2021 saakka (tonttivaraus). Varauksensaajat ovat sittemmin perustaneet Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Sophian, jonka nimissä hanketta edistetään.

Varausta on jatkettu kerran aiemmin 31.12.2022 saakka elinkeinojaoston päätöksellä (7.2.2022 § 3).

Varausehdot ilmenevät tämän esityksen lopussa olevasta päätöshistoriasta.

Lisäksi tontille on viimeisimmän varauksen aikana neuvoteltu ja haettu vuokrausperiaatteet kaupunkiympäristölautakunnalta (26.4.2022 § 255) ja myyntiperiaatteet kaupunginhallitukselta (30.5.2022 § 410).

Asemakaava- ja tonttitiedot

Varaushakemuksen kohteena olevalla tontilla on voimassa asemakaava nro 12272, joka on tullut voimaan 12.8.2016. Asemakaavassa tontti on osoitettu toimitilarakentamisen korttelialueeksi (KL-1). Kaavamääräyksen mukaan rakennuksiin saa sijoittaa tiloja myymälöitä, toimistoja, hotelleja, sairaaloita, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja julkisia palveluja varten sekä lisäksi kokoontumis-, koulutus-, näyttely-, liikunta- ja vapaa-ajan sekä vastaavan toiminnan tiloja. Enintään 15% tontin kerrosalasta saadaan varata asumista varten viidennen kerroksen yläpuoleisissa kerroksissa.

Tontin rakennusoikeus on 9 450 k-m² ja sille voi toteuttaa 3-12 -kerroksisen rakennuksen. Hanke on asemakaavan mukainen.

Sijainti- ja varausaluekartta on esityksen liitteenä 1.

Varauksen jatkaminen

Esittelijä esittää tonttivarauksen jatkamista hakijalle päätösesityksen mukaisesti.

Varauksen jatkaminen on perusteltua, koska hanke on edistynyt varausaikana hyvin. Tilavuokralaiseksi on saatu jo kiinnitettyä Muumi-konserni (Moomin Characters Oy), joka tuo pääkonttoritoimintansa ja näyttely- ja kauppatiloja kohteeseen. Lisäksi varausaikana on saatu neuvoteltua edellä mainitut vuokraus- ja myyntiperiaatteet, ja hanke on osallistunut aktiivisesti alueryhmätyöskentelyyn. Hankkeen liikkeellelähtö kuitenkin viivästyy hieman suunnitellusta, koska koronapandemian jälkeen alkanut Ukrainan sota on aiheuttanut epävarmuutta kiinteistömarkkinoilla, nostanut rakennuskustannuksia ja heikentänyt kiinteistörahoituksen saatavuutta. Varauksen aikana hanke viimeistelee vuokralaisneuvottelut ja varmistaa hankkeen rahoituksen.

Hanke on kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden mukainen ja toteutuessaan edistää alueen rakentumista.

Varausehtoja ei ole tarpeen tässä yhteydessä muuttaa.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 -kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Sulje

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 07.02.2022 § 3

09.12.2019 Ehdotuksen mukaan

25.01.2022 Ehdotuksen mukaan

01.10.2019 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Jukka Helenius, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 74013

jukka.helenius@hel.fi