Nimeämispyyntö, hallituksen jäsen kolmivuotiskaudelle 2020-2022 sekä tilintarkastaja, Seurasaarisäätiö

HEL 2019-009802
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 87 §

Jäsenen nimeäminen Seurasaarisäätiön hallitukseen toimikaudelle 2020 - 2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Eevi Kirjasniemen Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiseksi toimikaudeksi 2020-2022.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi nimetään Eevi Kirjasniemi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Maria Pohjamon Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiseksi toimikaudeksi 2020−2022.

Sulje

Seurasaarisäätiön tarkoituksena on Seurasaaren museotoiminnan tukeminen. Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista Helsingin kaupunki valitsee kolme, Museovirasto kaksi, Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos yhden ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura yhden. Jokaisen hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta ja jäsenistä on vuosittain erovuorossa aina osa. Sääntöjen 12 §:n mukaan hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot voivat olla korkeintaan valtion komiteapalkkioiden mukaiset.

Seurasaarisäätiö on liitteenä olevalla kirjeellä pyytänyt, että kaupunki nimeää säätiön hallitukseen yhden jäsenen kolmivuotiskaudeksi 2020−2022.

Konsernijaosto on aiemmin nimennyt Seurasaarisäätiön hallituksen jäseniksi Sonja Vojnovicin toimikaudelle 2017−2019, Sanna-Maaria Paakkasen toimikaudelle 2018−2020 ja Seppo Kankaantähden toimikaudelle 2019−2021. Nyt erovuorossa on Sonja Vojnovic.

Kaupunkia pyydetään samalla nimeämään säätiölle tilintarkastajat. Hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunta tai sen puheenjohtaja nimeää ehdokkaat kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajiksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Nimeämispyyntö 17.9.2019

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.