Toivolanmäen perheryhmäkodin sopimuksen muuttaminen, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2019-009903
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 826 §

Toivolanmäen perheryhmäkodin sopimuksen muuttaminen ja sopimus kansainvälistä suojelua saavien sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista aiheutuneiden erityiskustannusten korvaamisesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

A

Kaupunginhallitus hyväksyi muutoksen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ja Helsingin kaupungin väliseen sopimukseen koskien Toivolanmäen perheryhmäkodin toimintaa (sopimus tehty kaupunginhallituksen päätökseen 19.9.2016 § 815 perustuen) siten, että perheryhmäkotipaikkojen määrä on 1.1.2020 alkaen 18 ja toiminnan toteutuneet kustannukset korvataan kaupungille puolivuosittain annettavan selvityksen perusteella. Samalla luovutaan vuosittaiseen talousarvioon perustuvista kuukausittaisista ennakoista. Kaupunginhallitus oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Samalla kaupunginhallitus valtuutti sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan sopimaan perheryhmäkotipaikkojen määrän palauttamisesta ELY-keskuksen tilaamana tarvittaessa enintään 35 paikkaan Toivolanmäen perheryhmäkodissa.

B

Kaupunginhallitus päätti tehdä Helsingin kaupungin ja ELY-keskuksen välisen sopimuksen kansainvälistä suojelua saavien sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista aiheutuneiden erityiskustannusten korvaamisesta ja oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Sopimuksella sovitaan kansainvälistä suojelua saavien helsinkiläisten nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisestä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tausta

Helsingin kaupunginhallitus päätti 19.9.2016 § 815 muuttaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa tekemäänsä Helsingin kaupungin ja valtion välistä kuntaan osoittamista koskevaa avointa sopimusta (kaupunginhallitus 16.6.2014 § 698) siten, että sopimukseen lisätään 75 kuntapaikan kiintiö alaikäisille ilman huoltajaa saapuneille turvapaikanhakijoille. Kaupunginhallitus oikeutti kaupunginkanslian tekemään sopimuksen valtion kanssa sekä sosiaali- ja terveysviraston (nykyinen sosiaali- ja terveystoimiala) tekemään sopimukset valittujen palveluntuottajien kanssa edellä mainitun sopimuksen pohjalta. Kiintiöpakolaisten sekä haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden osalta kaupunginhallitus päätti jatkaa mainittua Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Helsingin kaupungin välistä avointa sopimusta, jossa kaupunki laskuttaa kotouttamispalveluista koituvat kulut jälkikäteen valtiolta oleskeluluvan saaneiden ja Helsinkiin muuttaneiden reaalisen toteuman mukaisesti.

Sopimus alaikäisten oleskeluluvan saaneiden lasten ja nuorten vastaanotosta perheryhmäkotiin

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 27 §:n mukaan ilman huoltajaa olevan lapsen tai nuoren hoiva, huolenpito ja kasvatus järjestetään perheryhmäkodissa tai tuetun perhesijoituksen avulla taikka muuten tarkoituksenmukaisella tavalla. Lain 28 §:n mukaan kunta voi perustaa lapsille ja nuorille tarkoitetun perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön. Kunta sopii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön perustamisesta, lasten ja nuorten sijoittamisesta näihin yksiköihin, kotoutumista edistävien palvelujen järjestämisestä sekä toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

Alaikäisten ilman huoltajaa saapuneiden lasten ja nuorten vastaanotosta perheryhmäkotiin on tehty erillinen toistaiseksi voimassa oleva sopimus 27.4.2016. Sopimuksen mukaan perheryhmäkoti järjestää pitkäaikaisen asumisen palvelut 35 lapselle tai nuorelle. Sopimuksen mukaan sopimusta voidaan tarkistaa, jos on tarpeen sopia perheryhmäkodin laajentamisesta tai supistamisesta.

Uudenmaan ELY-keskuksen kesäkuussa 2019 tekemän arvion mukaan tarvittavien perheryhmäkotipaikkojen määrä olisi 1.1.2020 alkaen 18 paikkaa, jonka perusteella esitetään sopimuksen paikkamäärän muuttamista 35 paikasta 18 paikkaan. Alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneiden lasten määrän kasvaessa voi olla tarpeen palauttaa Toivolanmäen paikkaluku ELY-keskuksen tilauksen rajoissa enintään 35 paikkaan.

Uuden paikkaluvun mukainen tarvittava hoito- ja kasvatushenkilöstön määrä Toivolanmäen perheryhmäkodissa olisi jatkossa 21 nykyisen 35 sijaan. Perheryhmäkodin kokonaishenkilöstömäärä johtaja ja osa-aikainen toimistosihteeri mukaan luettuna olisi 22,5 työntekijää. Perheryhmäkodin paikkojen määrän vähentymisestä seuraa valtion kunnalle korvaamien kustannusten vähenemistä. Toivolanmäen perheryhmäkodin toiminnan muutoksia on käsitelty yhteistoimintalain mukaisesti yhdessä henkilöstön kanssa siitä alkaen, kun tieto muutostarpeesta tuli kuntaan.

Toiminnan toteutuneet kustannukset korvataan kaupungille puolivuosittain annettavan selvityksen perusteella, ja samalla luovutaan vuosittaiseen talousarvioon perustuvista kuukausittaisista ennakoista. Muutos vähentää tarpeetonta hallinnollista työtä, eikä sen ole arvioitu aiheuttavan haittaa kaupungille. Lisäksi sopimuksessa sovitaan toiminnan kustannuksista annettavan arvion ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman toimittamisesta ELY-keskukselle vuosittain joulukuun loppuun mennessä.

Sopimus kansainvälistä suojelua saavien sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista aiheutuneiden erityiskustannusten korvaamisesta

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 6 §:n mukaan kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään osana kunnallisia peruspalveluja ja työ- ja elinkeinohallinnon palveluja sekä muina kotoutumista edistävinä toimenpiteinä. Lain 26 §:n mukaan kotoutumista edistävinä ja tukevina toimenpiteinä ja palveluina voidaan järjestää esimerkiksi erityisiä toimenpiteitä tarvitsevan palveluja ja tukitoimia. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 13 §:n mukaan kunnan on järjestettävä tarvittavassa laajuudessa lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalipalvelut. Palvelujen on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä. Lisäksi sosiaalihuoltoa toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden edun toteutumiseen.

Kansainvälistä suojelua saavien sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista aiheutuneiden erityiskustannusten korvaamisesta solmitaan sopimus vuodeksi 2020. Toivolanmäen perheryhmäkodin yhteydessä toteutettavilla uusilla toiminnoilla on tarkoituksena kehittää palveluja kansainvälistä suojelua saaville helsinkiläisille nuorille ja perheille heidän palvelutarpeisiinsa vastaamiseksi. Kotiin annettavia tuetun asumisen palveluja tarjotaan kotoutumislain mukaisille jälkihuoltonuorille, joille itsenäinen asuminen sosiaaliohjauksen tuella ei ole riittävää, sekä määräaikaista tukiasumista nuorille, jotka tarvitsevat erityistä tukea esimerkiksi asunnottomuuden, päihde- tai mielenterveysongelmien vuoksi, kunnes asuminen tai tuetummat palvelut kyetään järjestämään pidempikestoisesti. Toisena kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat perheet (esimerkiksi perheenyhdistämisperheet, yksinhuoltajat, turvakodista arkielämään palaavat perheet sekä perheet, joissa lapsilla on erityistarpeita). Perheen saaman tuen uusia malleja on tarpeen kehittää perhetyönä ja sosiaalisena kuntoutuksena järjestettävin toimenpitein.

Palvelujen kehittäminen tehostaa ja tukee erityistä tukea tarvitsevien helsinkiläisten nuorten ja perheiden kotoutumista, osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Lisäksi kehitettävät toiminnot tukevat toisiaan samalla kun niiden saatavuutta voidaan kustannustehokkaasti kohdentaa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Toimintojen sijoittuminen perheryhmäkodin yhteyteen mahdollistaa osaamisen kehittämisen ja perheryhmäkotitoiminnan joustavan laajentumisen, mikäli perheryhmäkodin paikkoja tulee lisätä alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden lasten määrän lisääntyessä.

Sopimus on voimassa 2020 vuoden loppuun, ja toimintojen kehittämisestä saadun kokemuksen perusteella tarve sopimuksen jatkamiseksi arvioidaan kesällä 2020. Arvioinnissa huomioidaan kehitettävien palvelujen käyttöaste, riittävyys ja kustannustehokkuus, onnistuminen asiakkaiden tarpeisiin vastaamisessa, yhteistyön toimivuus eri toimijoiden kesken ja erityiskustannuskorvausten hakemisen sujuvoittaminen.

Palvelut järjestetään perheryhmäkodin yhteydessä ja niiden järjestämiseksi on esitetty perheryhmäkodin käytössä olevien tilojen lisäksi kuuden työntekijän palkkakustannusten korvaamista. Palveluja voidaan järjestää päivämuotoisina tai ympärivuorokautisina, ja tavoitteena on tukea nuoren ja perheen arkielämän vakiintumista.

Edellä kuvatut muutokset eivät lisää vuotuisia kustannuksia, ja valtio korvaa ne täysimääräisesti.

Sulje

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2019 § 236

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ja Helsingin kaupungin välisen Toivolanmäen perheryhmäkodin sopimuksen muuttamisen hyväksymistä sekä sopimuksen hyväksymistä sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen kehittämisestä kansainvälistä suojelua saaville henkilöille.

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti samalla, että kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginkanslian sopimaan perheryhmäkotipaikkojen määrän palauttamisesta enintään 35 paikkaan Toivolanmäen perheryhmäkodissa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palvelujen kehittäminen tehostaa ja tukee erityistä tukea tarvitsevien helsinkiläisten nuorten ja perheiden kotoutumista, osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Lisäksi kehitettävät toiminnot tukevat toisiaan samalla kun niiden saatavuutta voidaan kustannustehokkaasti kohdentaa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Toimintojen sijoittuminen perheryhmäkodin yhteyteen mahdollistaa osaamisen kehittämisen ja perheryhmäkotitoiminnan joustavan laajentumisen, mikäli perheryhmäkodin paikkoja tulee lisätä alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden lasten määrän lisääntyessä.

Käsittely

Etelän aikuissosiaalityön päällikkö Sari Karisto oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystä siten, että esittelijän perustelujen viimeinen kappale muutettiin kuulumaan seuraavasti: "Valtio korvaa kustannukset täysimääräisesti Helsingille. Edellä kuvatut muutokset eivät lisää vuotuisia kustannuksia."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 826 (A), 828, 829 ja 830 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 820, 821, 823, 824, 825, 826 (B) ja 827 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela@hel.fi