Laina-ajan pidentäminen ja lyhennysohjelman muuttaminen, Meikku Palloilu Oy

HEL 2019-010029
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 736 §

Meikku Palloilu Oy:lle myönnetyn lainan lyhennysohjelman muuttaminen ja laina-ajan pidentäminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pidentää Meikku Palloilu Oy:lle 12.03.2018, § 141 myöntämänsä 437 500 euron lainan takaisinmaksuaikaa vuodella ja siirtää marraskuun 2019 ja toukokuun 2020 lyhennyserät, yhteensä 43 750 euroa maksettavaksi tasalyhennyksin jatkoaikana. Muut lainaehdot pysyvät ennallaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus päätti 12.03.2018, § 141 myöntää Meikku Palloilu Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 437 500 euron lainan Meilahden tennis-hallien uusimiseksi. Maanrakennustöiden aikana ilmeni, että alueella on jäteöljyä ja vanhaa rakennusjätettä. Jätteet ovat mahdollisesti peräisin 1950-luvulta ja ne eivät paljastuneet ennen projektia tehdyissä koeporauksissa. Pilaantuneiden maiden poisto ja niiden aiheuttamat muut rakennusjärjestelyt johtivat projektin olennaiseen viivästymiseen ja kustannusten nousuun. Yhtiö neuvottelee kaupunkiympäristön toimialan kanssa korvauksista pilaantuneiden maiden aiheuttamista suorista kustannuksista. Toiminnan tilapäiset järjestelyt ja tuottojen menetys ovat aiheuttaneet ongelmia toiminnan käynnistysvaiheen kassavirtaan, joten yhtiö on hakenut kaupungin myöntämän lainan kahden seuraavan lyhennyserän lykkäämistä ja laina-ajan pidentämistä vastaavasti 31.5.2028 saakka. Yhtiötä rahoittanut pankki on jo lykännyt myöntämänsä lainan kahta ensimmäistä lyhennyserää.

Meikku Palloilu Oy:n saama taloudellinen etu kaupungin myöntämän lainan takaisinmaksun lykkäyksestä ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan. Laina myönnettiin urheilu- ja liikuntakäyttöön tulevien tenniskenttien ja ylipainehallin rakentamiseen. Hallista urheilutilaa vuokraavat seurat toimivat harrastetasolla ja tila on myös yleisön käytettävissä ketään syrjimättä. Halli palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita eikä todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohta 197). Lainan takaisinmaksun lykkäämisellä ei siten ole vaikutuksia jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.