Toivomusponsi, mahdollisuudet työsuhdeasunnon vaihtamiseen nykyistä sujuvammin

HEL 2019-010193
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 418 §

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi palvelussuhdeasuntojen vaihtamisesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Pia Pakarisen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 25.9.2019 hyväksymän toivomusponnen (Petra Malin) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Palvelussuhdeasuntojen vaihto on vuoden 2020 alusta tapahtuneen palvelussuhdeasuntojen toimialasidonnaisuuden poistamisen vuoksi sujuvampaa kuin ennen, koska asuntoja voi hakea ja vaihtaa keskitetysti kaupunkitasoisesti, kun ennen asuntoa pystyi vaihtamaan vain kullekin toimialalle osoitettujen asuntojen piirissä.

Sulje

Käsitellessään 25.9.2019 valtuutettu Martina Harms-Aallon aloitetta palvelussuhdeasuntojen lisäämiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Petra Malinin ehdottaman seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet työsuhdeasunnon vaihtamiseen sopivampaan nykyistä sujuvammin."

Toivomusponnen johdosta on selvitetty tämän hetkisiä käytäntöjä palvelussuhdeasuntojen vaihdoissa. Vaihtoja tehdään erittäin harvoin. Yleensä vaihtoja on voitu tehdä vain erittäin perustelluista syistä elämäntilanteen olennaisesti muututtua (esim. perheen koko tai työskentelypaikka muuttunut), koska vaihdoista aiheutuu kaupungille pelkästään kuluja.

Yhdenvertaisuuden vuoksi käytännöt on yhdenmukaistettu Helsingin kaupungin asunnot Hekan ja kaupunkiympäristön toimialan Asuntovuokrausyksikön kesken siten, että asunnon vaihto on elämäntilanteen tai työskentelypaikan muututtua mahdollista vuokrasuhteen kestettyä vuoden, jonka aikana ei ole syntynyt vuokravelkaa tai ilmennyt häiriöitä.

Valtuutettu Martina Harms-Aallon valtuustoaloitteen käsittelyn yhteydessä päätettiin purkaa palvelussuhdeasuntojen toimialasidonnaisuus. Muutos lisää huomattavasti joustavuutta myös palvelussuhdeasuntojen vaihtojen suhteen vuokra-asuntovalikoiman lisäännyttyä.

Asuntoa vaihtaessakin noudatetaan kuitenkin edelleen asukkaiden priorisointiperiaatteita siten, että asuntoja tarjotaan ensisijaisesti kriittisimmillä työvoimapula-aloilla työskenteleville ja ensisijalla on aina sellainen hakija, jolla ei vielä ole asuntoa.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi