Toivomusponsi 2, vanhusten ympärivuorokautisen hoidon hankintojen kilpailukriteerien tarkistaminen

HEL 2019-010196
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 113 §

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi ympärivuorokautisen hoidon kilpailutuksesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 25.9.2019 hyväksymän toivomusponnen (Anna Vuorjoki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Käsitellessään 25.9.2019 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloitetta vanhusten hoivasta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta tulevissa ympärivuorokautisen hoidon hankinnoissa tarkistaa kilpailutuskriteereitä siten, että laatu korostuu niissä nykyistä vahvemmin ja varmistaa riittävät keinot puuttua laiminlyönteihin." (Anna Vuorjoki).

Hankittavat palvelut ja niiden mitattavat laatuvaatimukset määritellään yksityiskohtaisesti tarjouspyyntöön kuuluvassa palvelukuvauksessa. Tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen tulevan hankinnan palvelukuvaus sisältää hankinnan kohteen kuvauksen ja ostettavan palvelun ehdottomat laatuvaatimukset. Laatuvaatimusten osa-alueita ovat hoito, elämän sisältö, henkilöstö ja tilat. Hankintaa on valmisteltu työpajoissa yhteistyössä kuntalaisten, ikääntyneiden palvelujen ja eläkeläisjärjestöjen edustajien sekä palveluntuottajien kanssa.

Laadukkaiden palvelujen järjestäminen ostopalveluna edellyttää tilaajan ja palveluntuottajan välillä saumatonta ja avointa kumppanuutta sekä tiukkaa palvelun toteutumisen seurantaa ja sopimusohjausta.

Tilaaja ja palveluntuottaja tekevät vuosittain sopimuskatselmusten yhteydessä palveluntuottajaa koskevan laatuarvioinnin. Siinä käydään läpi laatumittarit, sovitut laaturaportit ja palveluista kerätty palaute. Lisäksi tilaaja valvoo sopimusta sekä seuraa ja tarvittaessa ohjaa palveluntuottajan toimintaa jatkuvasti ja reagoi välittömästi, mikäli sopimuspoikkeamia havaitaan. Tilaaja ei esimerkiksi ohjaa uusia asiakkaita palveluun, mikäli tuottajan palvelussa on toistuvasti laatuongelmia. Tilaukset jatkuvat vasta sitten, kun palvelu täyttää laatuvaatimukset. Kuluvan vuoden aikana aloitetaan tilaajan tekemien valvontaraporttien julkaiseminen.

Toivomusponnen johdosta on saatu liitteenä oleva sosiaali- ja terveystoimialan lausunto.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi