Työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020-2021, Helsingin kaupungin suomenkieliset lukiot

HEL 2019-010263
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 46 §

Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020 - 2021

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden lukuvuoden 2020 - 2021 työ- ja loma-ajoista seuraavaa:

Työaika alkaa syksyllä 13.8.2020 (to) ja päättyy 22.12.2020 (ti).
Syysloma on viikolla 42 eli 12.10.2020 (ma) - 16.10.2020 (pe).
Joululoma on 23.12.2020 (ke) - 6.1.2021 (ke).

Työaika alkaa keväällä 7.1.2021 (to) ja päättyy 5.6.2021 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe).

Suomenkielinen jaosto päätti siirtää päätösvaltaansa siten, että lukioiden rehtorit voivat päättää lukuvuoden aikana tehtävästä yhdestä työpäivän muutoksesta lukuun ottamatta syksyn ja kevään aloitus- ja päättymispäivää. Työpäivän muutos ei saa aiheuttaa kaupungille ylimääräisiä kustannuksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta, ellei toisin ole säädetty tai määrätty, päättää esiopetuksen, koulujen ja oppilaitosten työn aloittamisesta, lomien ajankohdista ja vapaapäivistä sekä hyväksyä perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista (hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 2 momentin 4 kohta).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on pyytänyt lukioiden johtokunnilta lausuntoa työ- ja loma-ajoista. Johtokunnille lähetettiin kaksi vaihtoehtoa, joista ensimmäisessä (1. vaihtoehto) lukuvuosi alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi yli kaksi viikkoa niin, että opiskelu alkaisi loppiaisen jälkeen. Toisessa vaihtoehdossa (2. vaihtoehto) lukuvuosi alkaisi vähän myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi vastaavasti lyhempi niin, että opiskelu alkaisi tammikuun toisena päivänä.

Lausuntopyynnössä on edellytetty, että ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteiden selvittämiseksi. Edelleen on edellytetty, että lukion opiskelijakunnan tulee antaa asiassa oma lausuntonsa, joka liitetään johtokunnan lausuntoon. Lisäksi kaikilla lukion opiskelijoilla on tullut olla mahdollisuus osallistua esim. opiskelijakyselyn avulla asian valmisteluun.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on saapunut 9 johtokunnan lausuntoa.

Kaikissa johtokunnan ja opiskelijakunnan lausunnoissa on kannatettu ensimmäistä vaihtoehtoa. Johtokunnan lausunnoista ilmenee, että myös opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa on kannatettu ensimmäistä vaihtoehtoa. Lukioissa opiskelijoille on järjestetty vaihtoehdoista äänestys tai kysely. Ensimmäinen vaihtoehto on saanut myös selkeästi opiskelijoiden kannatuksen.

Lukiokoulutusta koskeviin säädöksiin ei sisälly määräyksiä työ- ja loma-ajoista. Lukiolain 13 §:n mukaan koulutuksen järjestäjän on järjestettävä oppimäärän mukainen opetus ja opintojen ohjaus siten, että lukiokoulutuksen oppimäärä on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ollut yhteydessä Espoon ja Vantaan kaupunkeihin työ- ja loma-aikojen osalta. Espoossa suomenkielisten lukioiden työ- ja loma-ajat ovat samat kuin Helsingin kaupungin suomenkielisiin lukioihin esitetyt työ- ja loma-ajat. Vantaalla suomenkielisten lukioiden työ alkaa syksyllä 11.8.2020 ja päättyy 18.12.2020.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätietojen antaja

Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 09 310 87180

anu.kangaste@hel.fi