Työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020 - 2021, Helsingin aikuislukio

HEL 2019-010264
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 47 §

Helsingin aikuislukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020 - 2021

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä Helsingin aikuislukion lukuvuoden 2020 - 2021 työ- ja loma-ajat seuraavasti:

Työaika alkaa syksyllä 31.8.2020 (ma) ja päättyy 22.12.2020 (ti).
Syysloma on viikolla 42 eli 12.10.2020 (ma) - 16.10.2020 (pe).
Joululoma on 23.12.2020 (ke) - 8.1.2021 (pe).

Työaika alkaa keväällä 11.1.2021 (ma) ja päättyy 4.6.2021 (pe).
Talviloma on viikolla 8 eli 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe).

Lomapäivä on 1.4.2021 (to).

Lisäksi kesäopetusjaksot:
10.8.2020 (ma) - 27.8.2020 (to), Mäkelänrinteen toimipiste.
7.6.2021 (ma) - 24.6.2021 (to), Mäkelänrinteen toimipiste.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston tehtävänä on, ellei toisin ole säädetty tai määrätty, päättää esiopetuksen, koulujen ja oppilaitosten työn aloittamisesta, lomien ajankohdista ja vapaapäivistä sekä hyväksyä perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista (hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 2 momentin 4 kohta).

Helsingin aikuislukion johtokunta on toimittanut asiasta esityksen.

Lukiolaki ja lukioasetus, jotka koskevat myös aikuislukioita, eivät sisällä säännöksiä työ- ja loma-ajoista, joten ne jäävät koulutuksen järjestäjän päätettäväksi.

Lukiolain 33 §:n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa, että kaikilla lukion opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osallistua opiskelijoita koskevien ja heidän asemaansa vaikuttavien päätösten valmisteluun. Aikuislukion opiskelijoille on tehty esitetyistä työ- ja loma-ajoista sähköinen kysely. Kyselyyn vastanneista enemmistö kannatti esityksen mukaisia työ- ja loma-aikoja.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätietojen antaja

Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 09 310 87180

anu.kangaste@hel.fi