Valtuustoaloite, sähköiset kevytyksiköt ja huoltoyksiköt Helsingin pelastuslaitokselle

HEL 2019-010632
Asialla on uudempia käsittelyjä
24. / 613 §

Valtuutettu Outi Alasen aloite sähköisistä kevytyksiköistä ja huoltoyksiköistä Helsingin pelastuslaitokselle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Outi Alanen esittää aloitteessaan sähköisten kevytyksiköiden ja huotoyksiköiden hankkimista Helsingin pelastuslaitokselle.

Pelastuslaitoksen toiminnassa ilmasto- ja ympäristönäkökohtien huomioiminen on tärkeää ja tavoitteena on siirtyä enenevässä määrin mahdollisimman vähäpäästöiseen toimintaan ja ajoneuvokalustoon. Tämä on kuitenkin tehtävä hallitusti pelastustoimen suorituskykyä ja toimintavarmuutta vaarantamatta.

Tällä hetkellä markkinoilla olevat sähkö- ja hybridiajoneuvot eivät sovellu pelastuslaitoksen toimintavarmoiksi pelastusyksiköiksi. Kaluston on oltava toimintavarmaa kaikissa olosuhteissa, pitkäkestoisissa tehtävissä, suuronnettomuuksissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Toimintavalmius perustuu näissä laajamittaisissa tilanteissa samaan kalustoon kuin päivittäisvalmius. Lisäksi Uudenmaan pelastuslaitosten kesken tehdään tiivistä yhteistyötä ja operatiivisia yksiköitä hyödynnetään päivittäisessä pelastustoiminnassa myös ympäröivillä pelastustoimen alueilla. Tällöin ajomatkat muodostuvat pidemmiksi eikä sähköajoneuvojen latausmahdollisuutta pystytä välttämättä takaamaan. Pelastuslaitos seuraa ajoneuvokaluston kehitystä ja pelastusyksiköiden vaihtoehtoisia käyttövoimaratkaisuja arvioidaan toistuvasti suhteessa toimintaympäristön, jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden vaatimuksiin.

Pelastuslaitoksella on palotarkastajien käytössä sähköauto, jonka käytöstä kerätään parhaillaan kokemuksia ja keskuspelastusasemalla sijaitsevalla keskusvarastolla on käytössä hybridikäyttöinen kuorma-auto, jota käytetään laitoksen päivittäisessä logistiikassa. Lisäksi on suunnitteilla sähköisen erikoisyksikön hankinta operatiiviseen toimintaan maanalaisissa tiloissa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitettuihin aloitteisiin, joihin vastaamisen määräaika on 1.4.–30.9.2020, tulee kaupunginhallituksen antaa vastauksensa viimeistään 30.9.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 12.12.2019 § 48

Päätös

Valtuutettu Outi Alanen on pyytänyt pelastuslaitokselta lausuntoa seuraavasta asiasta:

Pelastuslaitos ei ole ulkona ympäristön suojelutavoitteista ja sähköautoja ei ole harkittu käytettäväksi pelastustoimessa. Pelastuslaitos torjuu ja rajoittaa ympäristövahinkoja lakisääteisesti, mutta ei ole omassa toiminnassaan panostanut ympäristöajatteluun. Helsingin pelastuslaitos on hankkimassa kevytyksikköjä pelastustoimen palvelun kattamiseksi aluehallintoviraston 2018 asettaman uhkasakkovaatimuksen siivittämänä. Uudet kevyemmät yksiköt olisi mahdollista hankkia kokonaan tai osittain sähkömoottoreilla lyhyiden välimatkojen vuoksi. Pelastuslaitos tuottaa myös kiireellisen ensihoidon, joten ambulanssihankinnoissakin sähkömoottori voisi olla alueen lyhyillä matkoilla harkinnanarvoinen ympäristöteko.

Pelastuslaitos antaa liitteen mukaisen lausunnon valtuutettu Outi Alasen aloitteesta sähköiset kevytyksiköt ja huoltoyksiköt pelastuslaitokselle.

Lisätiedot

Mårten Hellbom, hankintapäällikkö, puhelin: 31031470

marten.hellbom@hel.fi

Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 31031400

kari.virtanen@hel.fi

Pekka Itkonen, pelastuspäällikkö, puhelin: 31030037

pekka.itkonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi