Opetussuunnitelman muutos, perusopetuksen painotetun musiikinopetuksen tarjonnan laajentaminen 1.8.2020 alkaen, Suutarilan ala-aste

HEL 2019-010645
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 53 §

Perusopetuksen painotetun musiikinopetuksen aloittaminen Suutarilan ala-asteella 1.8.2020 alkaen

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti
hyväksyä painotetun musiikinopetuksen aloittamisen 1.8.2020 alkaen Suutarilan ala-asteen vuosiluokilla 3-6.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti peruskoulut voivat painottaa opetuksessaan tiettyjä oppiaineita, mikä on kuvattu koulun opetussuunnitelmassa. Helsingissä painotettuun opetukseen pyritään soveltuvuuskokeella, jossa testataan oppilaan valmiuksia opiskella kyseistä oppiainetta. Helsingissä tarjotaan painotettua opetusta 3. luokalta alkavana 14 koulussa ja 7. luokalta alkavana 33 koulussa. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt 6.5.2014 (§ 51) suomenkielisten peruskoulujen soveltuvuuskoepainotetun opetuksen toteuttamisen perusteet, joita on tarkennettu opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokouksessa 24.2.2015 (§ 12). Soveltuvuuskoepainotetussa opetuksessa voi opiskella enintään 10 % kaikista 3-6 vuosiluokkien oppilaista. Nykyisen 3. luokalla alkavan painotetun opetuksen aloituspaikkamäärä on yhteensä 350. Ikäluokan ollessa 5400 oppilasta tarkoittaa tämä 6,5% koko ikäluokasta. Suutarilan ala-asteen musiikkipainotuksen myötä tämä prosenttiosuus nousee 6,9% ikäluokasta ja on näin ollen opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen mukainen.

Kolmannelta luokalta alkavaa musiikin painotettua opetusta tarjotaan Helsingissä Kaisaniemen ala-asteen koulussa, Laajasalon peruskoulussa, Oulunkylän ala-asteen koulussa, Pakilan ala-asteen koulussa ja Vuoniityn peruskoulussa. Seitsemänneltä luokalta alkavaa painotettua musiikin opetusta tarjotaan Helsingissä Apollon yhteiskoulussa, Kruununhaan yläasteen koulussa, Laajasalon peruskoulussa, Oulunkylän yhteiskoulussa, Pakilan yläasteen koulussa, Porolahden peruskoulussa, Suutarinkylän peruskoulussa ja Vuoniityn peruskoulussa.

Kaupungin suomenkieliset peruskoulut on jaettu viiteen alueeseen. Kolmannella luokalta alkavan painotetun musiikin opetuksen verkon laajentaminen Suutarilaan tukee alueellista tasa-arvoa, sillä tämä alue 2, koillisen koulut, on ainoa, joka ei tarjoa painotettua kolmannelta luokalta alkavaa musiikinopetusta ja tästä johtuen musiikkipainotukseen hakevien oppilaiden koulumatka muodostuu pitkäksi.

Musiikin painotetun opetuksen aloittaminen Suutarilan ala-asteen kolmannelta luokalta tukee lisäksi Suutarinkylän peruskoulun seitsemänneltä luokalta alkavan musiikin painotetun opetuksen jatkumista. Painotukselle on näin ollen olemassa luonteva jatkumo vuosiluokkien 3-6 jälkeen, kun opiskelu alkaa 3. luokalla.

Suutarilan ala-asteen johtokunta on esittänyt kokouksessaan 1.10.2019 painotetun musiikin opetuksen aloittamista Suutarilassa 1.8.2020 alkaen. Valmiudet toiminnan aloittamiseen ovat olemassa ja opetus voidaan aloittaa nykyisellä henkilöstöllä. Musiikkitoiminta on Suutarilassa aktiivista ja henkilöstön pedagoginen osaaminen on ajan tasalla. Lisäksi musiikin opetuksen pedagoginen välineistö on tarkoituksenmukaista ja sitä on riittävästi toiminnan aloittamiseksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätietojen antaja

Tommi Tiittala, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 22900

tommi.tiittala@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Pöytäkirja Suutarilan ala-asteen johtokunta 1.10.2019 (002)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.