Toivomusponsi, ikääntyneiden joustava kuljetuspalvelu

HEL 2019-010687
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 226 §

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi ikääntyneiden osallisuuden ja liikkumisen lisäämisestä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 9.10.2019 hyväksymän toivomusponnen (Mari Holopainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään 9.10.2019 valtuutettu Mari Holopaisen aloitetta kotihoidossa olevien ikäihmisten aktivoinnista kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: "Selvitetään mahdollisuudet lisätä ikääntyneiden osallisuutta palvelukeskusten toimintaan, liikkumista ja asioiden itsenäistä hoitamista joustavan kuljetuspalvelun, esimerkiksi pikkubussin avulla" (Mari Holopainen).

Kaupunkistrategian 2017-2021 linjauksiin kuuluu ikääntyneiden toimintakyvyn ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen. Ikääntyneiden palveluja kehitetään kokonaisuutena. Tavoitteena on, että kotona asuminen on mielekästä mahdollisimman pitkään.

Strategisena tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventuminen. Tätä edistävät Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) -ohjelma ja liikkumisohjelma. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmassa (Stadin ikäohjelma) keskitytään ikääntyneiden palveluihin.

Kotihoidon asiakkaille tehdään palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa otetaan huomioon asiakkaan virkistys ja aktivointi. Kotihoidon liikkumissopimuksen tavoitteena on, että asiakas pystyy elämään sujuvaa arkea kotona. Liikkumissopimukseen kuuluu mm. lihasvoimaa vahvistavaa harjoittelua, arkiliikkumiseen kannustamista sekä kodin ulkopuolella asiointia ja harrastamista.

Seniorikeskuksissa on kokeiltu monenlaisia kotihoidon asiakkaiden virkistysmahdollisuuksia. Kotihoidon asiakkaat tulevat seniorikeskusten toimintaan saapumalla omatoimisesti tai läheisten avustamina. Kotihoidon tiimien työntekijät ovat myös kokeiluluonteisesti kuljettaneet asiakkaita seniorikeskukseen. Kuvallisen etäyhteyden ryhmätoimintoja on kehitetty KELPO-projektissa Palvelukeskus Contact Centerin kanssa. Etäyhteyden avulla kotiin lähetettävä kulttuuritoiminta on lisääntynyt merkittävästi.

Seniorikeskukset sijaitsevat lähibussilinjojen (palvelulinjat) reiteillä. Autoina käytetään matalalattiaisia pikkubusseja. Joukkoliikenneratkaisuissa on otettu huomioon liikuntarajoitteiset asiakkaat. Lisäksi kuljetuspalvelua myönnetään subjektiivisena oikeutena vaikeavammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille.

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lausunto.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi