Esiopetuksen järjestämispaikat toiminta-ajalla 2020-2021

HEL 2019-010721
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 44 §

Esiopetuksen järjestäminen ja järjestämispaikat 2020-2021

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että suomenkielisen esiopetuksen oppilaaksiottoalueet ja järjestämispaikat ovat toimintavuonna 2020-2021 liitteen mukaiset.

Lisäksi jaosto päätti oikeuttaa varhaiskasvatusjohtajan vahvistamaan jaoston vahvistamien kriteerien pohjalta esiopetuspaikat esiopetushaun päätyttyä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Esiopetuksen järjestämispaikat ja oppilaaksiottoalueet

Hallintosäännön 15 luku 2 § 1 mom. 1-kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan jaostojen tehtävänä on päättää oman kieliryhmänsä osalta esiopetuksen järjestämispaikoista.

Perusopetuslain mukaista maksutonta suomenkielistä esiopetusta voivat järjestää Helsingin alueella sijaitsevat kunnalliset tai yksityiset päiväkodit, jotka kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt esiopetuksen järjestämispaikoiksi.

Helsingissä esiopetusta annetaan enintään 190 toimintapäivänä ja enintään 760 tuntia toimintavuodessa. Esiopetuksen päivittäinen toiminta-aika on neljä tuntia pääsääntöisesti klo 8.30-14.30 välillä. Esiopetukseen kuuluva ruokailu on osa esiopetuksen opetussuunnitelman mukaista toimintaa ja lasketaan kuuluvaksi esiopetuksen työmäärään.

Varhaiskasvatusalueilla tarkistetaan syksyisin seuraavan toimintavuoden esiopetusta antavien toimipisteiden määrä käyttäen hyväksi tietoa alueella asuvien esiopetusikäisten lasten määristä.

Esiopetusryhmän muodostumisen edellytyksenä on, että kuhunkin kunnalliseen toimipisteeseen hakee vähintään 13 lasta. Yksityisissä päiväkodeissa edellytyksenä on, että toimipisteeseen hakee vähintään seitsemän lasta. Perustellusta syystä voidaan esiopetusta järjestää myös pienemmälle ryhmälle. Kunnallisissa päiväkodeissa tällaisia syitä voivat olla esiopetus ympäri vuorokauden auki olevassa päiväkodissa, kielikylpyopetus, suomi–saame-kaksikielinen esiopetus ja maantieteelliset erityissyyt. Esiopetusta voidaan antaa pienemmässä ryhmässä myös silloin, jos lapsi saa perusopetuslain mukaista erityistä tukea ja hänelle on tehty erityisen tuen päätös. Ryhmäkokosuositus voi yksityisessä päiväkodissa alittua erityiseen pedagogiikkaan tai kielipainotukseen perustuvassa esiopetuksessa silloin, kun se turvaa siirtymisen samaa pedagogiikkaa tai kieliopetusta toteuttavaan perusopetukseen. Näitä poikkeuksia ovat Steiner-päiväkodit, vieraaseen kieleen painottuvat päiväkodit ja kristilliset päiväkodit. Lisäksi ryhmäkokosuositus voi alittua Montessori-päiväkodeissa. Edellä mainituissakin tilanteissa tulee tavoitella vähintään seitsemän lapsen ryhmäkokoa.

Maahanmuuttajataustaisille lapsille, jotka ovat vasta maahan tulleita tai heidän suomen kielen kielitaitonsa jää alle alkeiskielitaidon tarjotaan perusopetukseen valmistavaa opetusta esiopetuksessa. Tällöin lapsi osallistuu esiopetuksen tavoitteiden mukaiseen toimintaan edellytystensä mukaan ja saa painotettua tukea suomen kielen oppimiseen. Valmistavasta opetuksesta esiopetuksessa tehdään oppilaskohtainen erillinen päätös. Valmistavan opetuksen tuntimäärä on 900 tuntia vuodessa, joka tarkoittaa 24 tuntia viikossa.

Esiopetuksen ja perusopetuksen yhteneväisten oppilaaksiottoalueiden työstämistä on jatkettu toimialalla. Tavoitteena on rakentaa helsinkiläiselle lapselle eheä kasvun ja opinpolku varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen. Tämä tarkoittaa, että kasvun ja opinpolut ovat aikaisemmin ja aiempaa paremmin perheiden tiedossa ja lapsen näkökulmasta yksittäisistä siirtymistä pyritään eroon.

Toimintavuonna 2020-2021 Kivikon oppilaaksiottoalue yhdistetään Kontula-Vesala-Mellunmäki-alueeseen lapsen eheän opinpolun varmistamiseksi. Lisäksi poikkeuksena Ylä-Malmin oppilaaksiottoalueen päiväkoti Tilheen ja päiväkoti Viskuriin päätetään, että päiväkoti Tilheen sijoitetaan lapset Tapanilan oppilaaksiottoalueelta ja päiväkoti Viskuriin Pukinmäen oppilaaksiottoalueelta.

Vuorohoitoa antavissa päiväkodeissa, kielikylpypäiväkodeissa, suomi–saame-kaksikielisessä esiopetuksessa sekä erityisryhmissä annettavassa esiopetuksessa oppilaaksiottoalueena toimii koko kaupunki.

Kaksikielinen esiopetus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 on päätetty (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §), että helsinkiläisten kielitaitoa monipuolistetaan ja englanninkielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen paikkamäärä kaksinkertaistetaan. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tätä toteutetaan tarjoamalla oppijoille entistä monipuolisemmin mahdollisuuksia opiskella kieliä. Strategiakauden aikana lisätään kaksikielistä esiopetusta ja varhaiskasvatusta.

Kaksikielisiä esiopetusryhmiä on lisätty vuosittain toimintakaudesta 2017-2018 alkaen huomioiden alueellinen tasa-arvon sekä kielenopetuksen jatkumo perusopetuksessa. Kaikissa toimintakausina 17-18, 18-19 ja 19-20 alkaneissa päiväkodeissa jatketaan kaksikielistä esiopetusta.

Kaksikielistä esiopetusta lisätään 1.8.2020 alkaen aloittamalla laajamittainen kaksikielinen suomi-englanti-esiopetus koillisella varhaiskasvatusalueella yhdessä päiväkodissa ja itäisellä varhaiskasvatusalueella yhdessä päiväkodissa. Uusi kielirikasteinen suomi-englanti esiopetusryhmä aloittaa päiväkoti Neulasessa.

Uudet ryhmät tarjoavat joustavan jatkumon esiopetuksesta perusopetukseen koillisella ja itäisellä varhaiskasvatusalueella, josta on jatkumo Vesalan ja Malmin peruskouluun, joissa annetaan laajamittaista kaksikielistä suomi-englanti opetusta. Opetukseen haetaan ja valituksi tuleminen edellyttää soveltuvuuskokeeseen osallistumista ja siinä hyväksytyn vähimmäispistemäärän saamista.

Kaksikielisistä esiopetusryhmistä tiedotetaan esiopetuksen hakuajan yhteydessä. Toimintaan haetaan ja lapset valitaan samoin oppilaaksioton kriteerein kuin muuhunkin esiopetukseen.

Kunnallista kielirikasteista esiopetusta järjestetään toimintavuonna 2020-2021 25 päiväkodissa ranskaksi, ruotsiksi, venäjäksi, englanniksi tai espanjaksi. Laajamittaista kaksikielistä esiopetusta järjestetään englanniksi kolmessa päiväkodissa sekä pohjoissaameksi päiväkoti Susannassa. Yksityisen varhaiskasvatuksen esiopetusta järjestetään kielipainotteisena 36 päiväkodissa englanniksi, ruotsiksi, ranskaksi, espanjaksi tai viron kielellä.

Esiopetukseen hakeminen ja oppilaaksiotto

Esiopetukseen hakeminen tapahtuu samanaikaisesti perusopetukseen
ilmoittautumisen kanssa. Toimintavuodelle 2020–2021 kouluun ilmoittautuminen ja esiopetukseen haku tapahtuu 7.–23.1.2020.

Esiopetukseen haetaan hakulomakkeella Helsingin sähköisen asioinnin kautta. Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, voidaan hakemus jättää päiväkotiin 23.1.2020 mennessä. Yksityisen palveluntuottajan järjestämään esiopetukseen haetaan jättämällä hakemus kyseiseen toimipisteeseen viimeistään 23.1.2020.

Proaktiivisesti tarjottava esiopetuspaikka

Tammikuussa 2020 esiopetuspaikan tarjoamista kokeillaan kahdella varhaiskasvatusalueella: alue 1 (Kulosaari-Herttoniemi-Laajasalo) ja alue 6 (Kaarela-Pohjoinen). Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa ja sujuvoittaa esiopetukseen hakemista perheiden näkökulmasta.

Huoltaja saa tekstiviestin, jossa lapselle tarjotaan paikkaa esiopetukseen ottamisen kriteerien mukaisesta esiopetusryhmästä. Huoltaja hyväksyy tai hylkää tarjouksen. Mikäli huoltaja hylkää tarjotun paikan, on hänen mahdollista osallistua esiopetuspaikan hakemiseen sähköisen asioinnin kautta normaalin hakuajan puitteissa. Huoltaja saa virallisen päätöksen esiopetuspaikasta sähköisen asioinnin kautta samaan aikaan esiopetukseen hakijoiden kanssa.

Proaktiivisesti tarjottava esiopetuspaikka –projekti on kaupungin digitalisaatio-ohjelman digitaalisten kaupunkilaispalveluiden kärkihanke.

Esiopetukseen ottamisen kriteerit

Esiopetuspaikka osoitetaan lapselle oman asuinalueen oppilaaksiottoalueella esiopetusta antavasta päiväkodista. Esiopetuspaikkaa osoitettaessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan huoltajien toiveet. Esiopetusta antavassa päiväkodissa varhaiskasvatuksessa olevat oman oppilaaksiottoalueen lapset saavat jatkaa samassa paikassa. Jos esiopetusta järjestävään päiväkotiin on näiden lasten lisäksi omalta oppilaaksiottoalueelta enemmän hakijoita kuin päiväkodissa on esiopetuspaikkoja, valitaan seuraavaksi lapset, joilla on tuen tarve. Muiden ensisijaisten hakijoiden välillä käytetään arvontaa. Mikäli lapsi ei saa paikkaa haetusta päiväkodista, saa hän paikan ensisijaiselta esiopetuksen oppilaaksiottoalueelta toisesta päiväkodista.

Mikäli esiopetuspaikassa on ensisijaisten hakijoiden jälkeen tilaa, voidaan vapaille paikoille ottaa muilla oppilaaksiottoalueilla asuvia toissijaisia hakijoita edellyttäen, ettei esiopetuspaikkaan synny tämän vuoksi uutta esiopetusryhmää. Oppilaaksiotto yli kuntarajan tapahtuu myös toissijaisen oppilaaksioton kautta.

Esiopetusta antavat päiväkodit kaudella 2020-2021

Esiopetusta antavat toimipisteet oppilaaksiottoalueittain ovat tämän asian liitteenä nro 1. Liitteestä selviävät myös kullakin oppilaaksiottoalueella olevat yhteistyökoulut sekä arvioitu paikkamäärä toimintavuonna 2020-2021.

Varhaiskasvatuksen aluepäälliköiden tekemien esitysten mukaan toimintavuonna 2020-2021 esiopetusta järjestetään 284 (t.vuonna 2019-2020 295) päiväkodissa. Näistä 209 (222) päiväkotia on kunnallisia ja 75 (73) yksityisiä päiväkoteja. Esiopetusta järjestävien päiväkotien tarve arvioidaan kehittyvien asukasmäärien mukaisesti.

Tiedottaminen

Jokaiselle Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksessa olevalle 5-vuotiaan lapsen huoltajalle toimitetaan sähköpostitse tiedote esiopetukseen hakemisesta marraskuussa. Proaktiivisesti tarjottava esiopetuspaikka -kokeiluun osallistuville huoltajille toimitetaan erillinen tiedote kokeilun käytännöistä. Lisäksi päiväkoteihin toimitetaan ilmoitusjulisteet esiopetukseen hakemisesta ja kokeilualueilla esiopetuspaikan tarjoamisesta. Varhaiskasvatuspalveluiden ulkopuolella olevien lasten huoltajille toimitetaan postitse tiedote esiopetukseen hakemisesta.

Esiopetushausta kuulutetaan tärkeimmissä sanomalehdissä ja kaupungin sosiaalisen median kanavissa tammikuussa 2020 haun käynnistyttyä. Tietoa esiopetuksesta ja siihen hakemisesta toimitetaan myös leikkipuistoihin ja lastenneuvoloille. Hakemisen yhteydessä on nähtävillä tieto esiopetukseen ottamisen perusteista sekä kriteerit, joita noudatetaan, mikäli hakijoita on esiopetuspaikkaan enemmän kuin vapautuneita paikkoja.

Päätös esiopetukseen ottamisesta sekä muutoksenhakuohjeet toimitetaan perheille viimeistään viikolla 13 sen jälkeen, kun varhaiskasvatusjohtaja on vahvistanut toimintavuoden 2020-2021 esiopetuksen järjestämispaikat.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätietojen antaja

Henrietta Suomalainen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 22759

henrietta.suomalainen@hel.fi