Lainan myöntäminen, liikuntakeskuksen rakentamista varten Maununevaan, Arena Center Oy

HEL 2019-010897
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 205 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle perustettavan Kiinteistö Oy Kaarelan Liikuntakeskuksen liikuntakeskushanketta koskevasta lainahakemuksesta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon perustettavan yhtiön nimiin tehdystä lainahakemuksesta, joka koskee Kaarelan kaupunginosaan, Maununnevan osa-alueelle rakennettavaa liikuntakeskusta:

Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 2 322 000 euron lainan myöntämistä 20 vuoden laina-ajalla, 28.10.2019 rekisteröidyllä nimenmuutoksella perustetulle Kiinteistö Oy Kaarelan Liikuntakeskukselle, kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena liikuntakeskuksen toteuttamiseksi Kaarelan alueelle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena.

Helsingin luoteisosissa on rajallisesti etenkin joukkuepalloilun sisäliikuntatiloja. Varsinkin suosiotaan kasvattavan salibandyn harrastusmahdollisuudet ovat hyvin heikot. Nykyiset liikuntatilat eivät vastaa salibandyn vaatimuksia määrällisesti, kapasiteetiltaan tai esimerkiksi pelialustaltaan. Laadukkaiden harrastustilojen puute on myös hidastanut seurojen toiminnan laajentumista ja näin ollen rajannut harrastajamäärien kasvua. Tilanne on kriittisin ennen kaikkea lasten ja nuorten ryhmissä.

Toteutuessaan liikuntakeskus täydentäisi kaupungin omaa palvelutarjontaa ja parantaisi huomattavasti alueen urheiluseurojen toimintaedellytyksiä sekä tarjoaisi helpotusta lähialueen (Pohjois-Haaga, Lassila, Kannelmäki, Kaarela, Malminkartano, Maununneva, Länsi-Pakila, Paloheinä ja Maunula) asukkaiden, koulujen päiväkotien ja oppilaitosten liikuntapaikkaolosuhteisiin.

Kiinteistö Oy Kaarelan Liikuntakeskuksen nimissä haetaan kokonaiskustannuksiltaan noin 6 555 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 2 322 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan valtion avustuksella 750 000 euroa, pankkilainalla 2 322 000 euroa sekä 1 161 000 euron omalla pääomalla.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Käsittely

Asian aikana kuultavana asiantuntijana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistö Oy Kaarelan Liikuntakeskus esittää Helsingin kaupungille osoittamassaan hakemuksessa kaupungin 2 322 000 euron suuruisen lainan myöntämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Kaarelan kaupunginosan Maununnevan osa-alueelle rakennettavan liikuntakeskuksen rakentamisesta aiheutuvien kustannusten osittaiseen kattamiseen. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus.

Kerrosalaltaan noin 5 620 m²:n halliin tulee neljä täysimittaista kenttäkokonaisuutta. Täysimittaiset kentät soveltuvat salibandyyn, futsaliin ja käsipalloon. Yhdellä kentällä on myös koripallon ja sulkapallon pelimahdollisuudet. Tämä kenttä voidaan jakaa väliverhoin kolmeksi saman kokoiseksi (370 m²/kpl) pienemmäksi liikuntatilaksi. Yhdellä kentällä voi pelata myös lentopalloa. Kenttien päätyyn sijoittuu erillinen 60 m²:n kiinteä näyttämö, joka erotetaan kenttätilasta äänieristetyllä taite-/paljeovella. Näyttämö mahdollistaa monenlaista käyttöä toimien esimerkiksi tanssisalina tai kokoustilana. Halliin tulee lisäksi yhteensä 7 pukuhuonetta, kahvio ja varustemyymälä.

Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 6 555 000 euroa (alv 0 %). Kaupungin lainan lisäksi on hanketta suunniteltavan rahoitettavan omalla pääomalla 1 161 000 euroa, valtion avustuksella 750 000 euroa ja pankkilainalla 2 322 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön ensi vuoden liikuntapaikkarakentamisen rahoitussuunnitelmassa tälle hankkeelle on kirjattu 750 000 euron rahoitus. Lisäksi hakija on esittänyt, että kaksi ensimmäistä vuotta olisivat lyhennysvapaita, jonka jälkeen laina maksetaan takaisin vuosittain tasalyhennyksinä.

Kaarelan liikuntakeskuksen rakentaminen lisää omalta osaltaan painetta liikunnan tilojenkäytön avustusmäärärahoihin, mutta suoranaisia käyttötalousvaikutuksia kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle sillä ei ole.
Liikuntakeskuksen operaattorina tulee toimimaan Arena Center Oy, jolla on pitkäaikainen kokemus liikuntahallitoiminnasta. Hallin kentistä tullaan vuokraamaan kaksi Suomalais-venäläiselle koululle päivätoimintaan, mikä vahvistaa merkittävästi hallin käyttötaloutta. Lainaan ei liity maa-alueen vuokrausta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta.

Hanke palvelee liikuntatarkoituksia lisäämällä laajasti harrastettujen sisäpalloilulajien tarvitsemia tiloja ja on näin ollen Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke sekä myös hakijatahon hakemuksessa esille tuomista lähtökohdista ajatellen perusteltu hankekokonaisuus.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Liitteet (pdf)

3. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.