Nimeämispyyntö, edustajat valtuuskunnan kolmivuotiskaudelle 2020-2022, Suomen Japanin instituutin säätiö sr

HEL 2019-010912
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 113 §

Jäsenten nimeäminen Suomen Japanin instituutin säätiö sr:n valtuuskuntaan

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Suomen Japanin Instituutin Säätiö - Stiftelsen för Finlands Institut i Japan sr:n valtuuskunnan jäseneksi apulaispormestari Pia Pakarisen ja varajäseneksi kansainvälisten asioiden päällikkö Jani Moliisin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Suomen Japanin Instituutin säätiö -Stiftelsen för Finlands Institut i Japan sr -nimisen säätiön tarkoituksena on edistää Suomen kulttuurin, tieteen, ylimmän opetuksen, tekniikan ja talouden tuntemusta Japanissa sekä kehittää näiden alojen yhteistyötä Japanin kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää Suomen Instituuttia Japanissa. Instituutti voi harjoittaa ja edistää sen tarkoitukseen liittyvää kulttuuritoimintaa samoin kuin tutkimuksen ja ylimmän opetuksen sekä teknisen ja taloudellisen asiantuntemuksen vuorovaikutusta Suomen ja Japanin välillä. Lisäksi instituutti muun muassa tukee tutkijoita, opiskelijoita ja taiteilijoita heidän työssään Japanissa sekä harjoittaa residenssitoimintaa.

Säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

Säätiöllä on valtuuskunta, johon kuuluu vähintään 15 ja enintään 40 kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Kaupunki on yksi säätiön perustajayhteisöistä, joten kaupungilla on säätiön sääntöjen mukaan oikeus nimetä yksi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen säätiön valtuuskuntaan. Valtuuskunta kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen kokoukseen. Nykyiset kaupungin nimeämät jäsenet ovat apulaispormestari Pia Pakarinen ja kansainvälisten asioiden päällikkö Jani Moliis.

Säätiön valtuuskunnan kolmivuotinen toimikausi (2017-2019) on päättymässä 31.12.2019. Säätiö pyytää Helsingin kaupunkia nimeämään seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi (2020-2023) edustajan valtuuskunnan varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun muassa jäsenien nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi