Koulujen kieliohjelmamuutokset 1.8.2020 alkaen

HEL 2019-010994
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 52 §

Kalasataman peruskoulun kieliohjelma 1.8.2020 alkaen

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä, että Kalasataman peruskoulun A1-kielivalikoimaan lisätään espanja ja ranska ja A2-kielivalikoimaan lisätään englanti ja ranska.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 on päätetty (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §), että helsinkiläisten kielitaitoa monipuolistetaan ja ensimmäisen vieraan tai toisen kotimaisen kielen opetus aloitetaan kaupungissa jo ensimmäiseltä luokalta (kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 19.12.2017 (§ 36). A2-kielen opetus alkaa 4. luokalta ja sitä opiskellaan valinnaisena aineena.

Kaupunkistrategian mukaisesti vieraan ja toisen kotimaisen kielen opetusta on kehitetty Helsingissä. Kieliohjelmauudistuksen yhteydessä tarkistettiin koulujen A1- ja A2-kielten valikoima. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koulujen A1–kielten kielivalikoima on hyväksytty kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 19.12.2017 (§ 36) ja A2-kielten kielivalikoima 24.4.2018 (§ 23).

Kalasataman peruskoulun johtokunta on esittänyt lisäyksiä koulun kielivalikoimaan. Kielivalikoiman kasvattaminen vastaa kaupunkistrategian tavoitteisiin ja tarjoaa koulujen oppilaille mahdollisuuden valita useamman eri kielen väliltä opiskeltavan A1- tai A2-kielen. Kalasataman peruskoulun oppilasmäärä on 300 oppilasta, minkä ansiosta on mahdollista muodostaa useita eri kielten ryhmiä.

Kalasataman peruskoulussa voi lisäyksen jälkeen opiskella A1-kielenä englantia, espanjaa tai ranskaa ja A2-kielenä englantia, espanjaa, ranskaa tai saksaa. Kalasataman peruskoulussa annetaan opetusta vuosiluokille 1-9 ja näin oppilaan valitseman kielen opetukselle on taattu jatkumo yhdeksännen luokan loppuun asti.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätietojen antaja

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 31023444

satu.koistinen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kalasataman peruskoulu_johtokunnan kokouksen pöytäkirjanote

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.