Kajuuttaluotojen luonnonsuojelualueen perustaminen sekä hoito- ja käyttösuunnitelma

HEL 2019-011058
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 866 §

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kajuuttaluotojen luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että se perustaa Kajuuttaluotojen luonnonsuojelualueen sekä vahvistaa alueen hoito ja käyttösuunnitelman.

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Suojelun perusteet

Kajuuttaluodot on yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 alueista. Kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualueita.

Kajuuttaluodot täyttää luonnonsuojelulain edellyttämät luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset. Kajuuttaluodot on linnustollisesti arvokas alue, jonka suojelutason säilyttämistä luonnonsuojelualueen perustaminen parantaa.

Suojelun tarkoitus

Luonnonsuojelualueen tarkoituksena on säilyttää luotojen monipuolinen pesimälinnusto. Rauhoitusmääräysten avulla voidaan estää liiallinen ihmisen linnustolle aiheuttama häiriö.

Alueen sijainti ja rajaus

Kajuuttaluodot on laajan karikon ympäröimä luotokaksikko Skatanniemen edustalla. Suunniteltu luonnonsuojelualue sisältää luodot, 25 metrin levyiset vyöhykkeet niitä ympäröivällä vesialueella sekä vyöhykkeitä yhdistävän kannaksen. Suojeluun esitettävän alueen pinta-ala on 3,14 ha.

Kiinteistötiedot ja omistus

Helsingin kaupunki omistaa perustettavan luonnonsuojelualueen. Alue sijaitsee seuraavilla kiinteistöillä:

 • 091-435-0878-0004, Yhteiset saaret
 • 091-412-0003-0001, Östra Rönnskär

Kaavatiedot

Kajuuttaluotojen alue kuuluu Itäisen saariston asemakaavan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 19.6.2019 § 218. Kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Valitukset eivät kohdistu Kajuuttaluotojen kaavamerkintöihin. Luodot on merkitty ehdotukseen luonnonsuojelualueeksi, jolla ei saa suorittaa ennen luonnonsuojelualueen perustamista sen luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä (SL-1).

Luonnon yleispiirteet ja luontoarvot

Kajuuttaluotojen rannat ovat kivikkoisia, kallioisia ja somerikkoisia. Niillä on myös kivikkoista rantaniittyä.

Kajuuttaluodot kuuluu Helsingin parhaisiin saaristolinnustoalueisiin. Pääosa pesijöistä on itäisellä luodolla, mutta 2000-luvun edetessä pesijöitä on ollut yhä enemmän myös läntisellä luodolla. Luodon kalalokkiyhdyskunta on Helsingin saariston suurimpia (vuonna 2013 noin 120, 2019 noin 40 paria). Kajuuttaluodoilla pesii myös lapintiirayhdyskunta (vuonna 2019 sata paria). Erittäin uhanalaisen (EN) haahkan pesivien parien määrä on merkittävä: 13–33 paria vuosina 2015–2019. EN tukkasotka on pesinyt luodoilla useina vuosina noin kymmenen parin voimin. Vähälukuisina luodoilla ovat epäsäännöllisesti pesineet räyskä, EN karikukko ja tylli.

Rauhoitus määräykset

1. Alueella on kielletty:

 • maa-ainesten, kivien tai kaivoskivennäisten ottaminen, maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja muuttaminen
 • rakennuksien, rakennelmien, teiden tai polkujen rakentaminen
 • sienien, puiden, pensaiden, tai muiden kasvien tai niiden osien ottaminen tai vahingoittaminen
 • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai häiritseminen tai niiden pesien hävittäminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen
 • muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan tai eliölajien säilymiseen

2. Liikkumisrajoitukset

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi alueella on kielletty maihinnousu ja liikkuminen 25 metriä lähempänä luotoa lintujen pesimäaikana 1.4.–15.8.

3. Edellisistä yleismääräyksistä poiketen alueella on sallittu:

 • kalastaminen 16.8.–31.3. välisenä aikana
 • haitallisten vieraskasvilajien poistaminen
 • haitallisten pienpetojen laillinen pyynti
 • tekopesien ja muiden lintujen pesintää edistävien rakenteiden rakentaminen
 • muut hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset toimenpiteet

4. Poikkeaminen rauhoitusmääräyksistä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.

Sulje

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella perustaa luonnonsuojelualueen. Päätökseen luonnonsuojelualueen perustamisesta on otettava tarpeelliset määräykset alueen luonnon suojelemisesta ja tarvittaessa sen hoidosta.

Valmistelu

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut luonnonsuojelualueen perustamisesityksen ja laatinut alueelle hoito- ja käyttösuunnitelman. Suunnitelmassa on esitetty tarpeelliset toimenpiteet luonnonympäristön hoitamiseksi. Uudenmaan ELY-keskus hyväksyy hoito- ja käyttösuunnitelman luonnonsuojelualueen perustamisen yhteydessä.

Suojeluesityksessä käytetyt lintutiedot ovat peräisin Matti Luostarisen pesimälinnuston laskenta-aineistosta.

Kajuuttaluodoilla ei toimi erityisesti aluetta hyödyntäviä elinkeinonharjoittajia eikä järjestäytyneitä käyttäjäryhmiä, minkä vuoksi luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä ei ole pyydetty lausuntoja eikä järjestetty muuta osallistamista. Luotoja ympäröivä karikko rajoittaa ulkoilukäyttöä.

Lopuksi

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esityksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 07.11.2019 § 219

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan ELY-keskukselle Helsingin Kajuuttaluotojen luonnonsuojelualueen perustamista sekä alueen hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot

Jere Salminen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 310 21549

jere.salminen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi