Luonnonsuojelualueen perustaminen sekä hoito- ja käyttösuunnitelma, Morsianluoto

HEL 2019-011244
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 868 §

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Morsianluodon luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että se perustaa Morsianluodon luonnonsuojelualueen sekä vahvistaa alueen hoito- ja käyttösuunnitelman.

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Suojelun perusteet

Morsianluoto on yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 alueista. Kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualueita.

Luoto täyttää luonnonsuojelulain edellyttämät luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset. Alueella pesii säännöllisesti uhanalaisia lintulajeja, joiden suojelutason säilyttämistä luonnonsuojelualueen perustaminen parantaa.

Suojelun tarkoitus

Luonnonsuojelualueen tarkoituksena on säilyttää luodon monipuolinen pesimälinnusto. Rauhoitusmääräysten avulla voidaan estää liiallinen ihmisen linnustolle aiheuttama häiriö.

Alueen sijainti ja rajaus

Morsianluoto sijaitsee Seurasaaren ja Lehtisaaren välissä, noin 400 metrin päässä Seurasaaresta. Suunniteltu luonnonsuojelualue sisältää Morsianluodon ja sitä ympäröivän vesialueen 25 metrin leveydeltä kaupungin omistamien kiinteistöjen puolelta. Suojeluun esitettävän alueen pinta-ala on 0,90 ha. Alueen rajaus ilmenee hoito- ja käyttösuunnitelmasta.

Kiinteistötiedot ja omistus

Morsianluoto on suurimmaksi osaksi Helsingin kaupungin omistuksessa. Luotoon kuuluu pieni osuus pääasiassa vesialueesta koostuvista Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien sekä osakaskunnan omistamista kiinteistöistä. Suojeluesitys koskee vain kaupungin omistamaa osuutta luodosta ja ympäröivästä vesialueesta.

Perustettava luonnonsuojelualue sijaitsee seuraavilla kiinteistöillä:

 • 091-414-0001-0144, Svartholmen-Hästholmen
 • 091-420-0001-1172, Munkkiniemi
 • 091-437-0001-0014, Vähä-Meilahti

Kaavatiedot

Morsianluodolla ei ole voimassa eikä valmisteilla asemakaavaa. Kohde on rajattu yleiskaavan Kaupunkiluonto-teemakarttaan luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojelulain rauhoitetut luontotyypit -merkinnällä sekä Virkistys- ja viherverkosto -teemakarttaan vihersormet ja laajat viheralueet -merkinnällä.

Luonnon erityispiirteet ja luontoarvot

Morsianluoto on matalahko kallioluoto Lehtisaaren ja Seurasaaren välissä. Luodon lakialueella on laajalti ketomaista kasvillisuutta ja muutamia puuntamia. Etelärannalla kasvaa ruovikkoa.

Paikka on pesivien lokkien ja tiirojen suosiossa. Lintujen määrä on luodon kokoon nähden hyvin huomattava. Luodon näkyvin laji on vaarantunut (VU) naurulokki, jonka pesimäyhdyskunta on ollut Helsingin suurimpia. Parimäärä oli 2010 -luvun alkupuolella noin 600–750 paria, vuonna 2019 noin 50. Lintudirektiivin lajeja, kalatiiroja ja lapintiiroja on pesinyt Morsianluodolla 30–60 paria. Muita säännöllisiä pesimälajeja ovat erittäin uhanalainen (EN) tukkasotka, valkoposkihanhi, kanadanhanhi, sinisorsa, kalalokki, meriharakka, VU harmaalokki ja silmälläpidettävä (NT) västäräkki.

Rauhoitusmääräykset

1. Alueella on kielletty:

 • maa-ainesten, kivien tai kaivoskivennäisten ottaminen, maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja muuttaminen
 • rakennuksien, rakennelmien, teiden tai polkujen rakentaminen
 • sienien, puiden, pensaiden, tai muiden kasvien tai niiden osien ottaminen tai vahingoittaminen
 • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai häiritseminen tai niiden pesien hävittäminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen
 • muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan tai eliölajien säilymiseen

2. Liikkumisrajoitukset:

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi alueella on kielletty maihinnousu ja liikkuminen 25 metriä lähempänä luotoa lintujen pesimäaikana 1.4.–15.8.

3. Edellisistä yleismääräyksistä poiketen alueella on sallittu:

 • kalastaminen 16.8.–31.3. välisenä aikana
 • haitallisten vieraskasvilajien poistaminen 16.8.–31.3. välisenä aikana
 • muut hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset toimenpiteet

4. Poikkeaminen rauhoitusmääräyksistä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.

Sulje

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella perustaa luonnonsuojelualueen. Päätökseen luonnonsuojelualueen perustamisesta on otettava tarpeelliset määräykset alueen luonnon suojelemisesta ja tarvittaessa sen hoidosta.

Valmistelu

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut luonnonsuojelualueen perustamisesityksen ja laatinut alueelle hoito- ja käyttösuunnitelman. Suunnitelmassa on esitetty tarpeelliset toimenpiteet luonnonympäristön hoitamiseksi. Uudenmaan ELY-keskus hyväksyy hoito- ja käyttösuunnitelman luonnonsuojelualueen perustamisen yhteydessä.

Alueella ei toimi erityisesti aluetta hyödyntäviä elinkeinonharjoittajia eikä järjestäytyneitä käyttäjäryhmiä, minkä vuoksi luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä ei ole pyydetty lausuntoja eikä järjestetty muuta osallistamista. Luotoa käytetään ulkoiluun ja kalastukseen. Paikalla on merkitystä myös lintujen tarkkailu- ja seurantakohteena.

Lopuksi

Esitys on kaupunkiympäristö lautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esityksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 21.11.2019 § 236

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan ELY-keskukselle Helsingin Morsianluodon luonnonsuojelualueen perustamista sekä alueen hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijä
vs. yksikön päällikkö
Jari-Pekka Pääkkönen
Lisätiedot

Jere Salminen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 310 21549

jere.salminen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi