Nimeämispyyntö, ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokuntaan, Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö

HEL 2019-011289
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 112 §

Jäsenen nimeäminen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokuntaan

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi osastonhoitaja Anne Röppäsen jäseneksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokuntaan toimikaudeksi 1.1.2020- 31.12.2021.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) pyytää Helsingin kaupunkia nimeämään jäsenen YTHS:n Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokuntaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 1.1.2020-31.12.2021. Nimeämispyyntö on liitteenä.

YTHS:n johtosäännön mukaan jokaisella säätiön terveyspalveluyksiköllä on säätiön hallituksen nimeämä johtokunta. Johtokunnan jäsenistä vähintään yhden tulee edustaa alueen julkisen terveydenhuollon palveluntuottajia. Säätiön hallitus nimeää terveyspalveluyksiköiden johtokunnat kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Sosiaali- ja terveystoimialan opiskeluterveydenhuollossa toimiva osastonhoitaja Anne Röppänen on ollut kaupungin edustajana johtokunnassa kuluvan vuoden lopussa päättyvällä toimikaudella ja on käytettävissä päätösehdotuksen mukaisesti.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi