Selvityspyyntö, kantelu, Suoja-Pirtti ry:n ja Y-Säätiön toteuttaman hankkeen valmistelu, apulaisoikeuskansleri

HEL 2019-011423
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 10 §

Selvityksen antaminen apulaisoikeuskanslerille Suoja-Pirtti ry:n ja Y-Säätiö sr:n toteuttaman hankkeen valmistelusta tehdyn kantelun johdosta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus antoi apulaisoikeuskanslerille seuraavan selvityksen:

Helsingin kaupunki toteaa, että tontinvarausasian valmistelun kannalta kyseessä on nykyisen, voimassa olevan asemakaavan mukainen toiminta. Toiminnan luonteen muuttuminen ei ole ollut tontinvarausesityksen valmistelun lähtökohtana. Asian valmistelu on ollut asianmukaista. Kaupunki on huolehtinut asian riittävästä tiedottamisesta.

Päätös jota kantelu koskee

Kaupunginhallitus on 8.4.2019, 245 § päättänyt varata Y-Säätiö sr:lle Suutarilasta tontin (40094/14) kumppanuuskaavoitusta ja tuetun asumisen asumisyksikön sekä valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten. Kyseessä on asian valmistelua koskeva päätös. Päätös on liitteenä 1.

Apulaisoikeuskanslerille tehty kantelu koskee kyseinen tontinvarausasian valmistelua. Kantelijan mukaan hanketta on valmisteltu hiljaisesti ainakin vuodesta 2017 lähtien, hankkeesta ei ole tiedotettu alueen asukkaita, asukkaat eivät ole voineet tuoda esiin mielipiteitään asiasta eikä valmistelussa ole tehty vaikuttavuusarviointeja.

Tontin varaaminen

Tontin varausta koskeva asia tulee pääsääntöisesti vireille hakemuksella. Ennen hakemuksen jättämistä hakijan ja kaupungin välillä voidaan käydä vapaamuotoisia neuvotteluja tulevasta hankkeesta ja sen soveltuvuudesta alueelle.

Suoja-Pirtti ry on 17.8.2018 päivätyllä kirjeellä pyytänyt tontin varaamista suunnittelua varten. Ennen hakemuksen jättämistä Suoja-Pirtti ry:n ja kaupungin edustajat ovat neuvotelleet hankkeesta. Hakemus on liitteenä 2.

Tontin varauksessa on kyse kaupungin yksipuolisesta päätöksestä, että se ei varaa taikka luovuta tonttia varausaikana muille ja että kaupunki tulee vastaisuudessa luovuttamaan varatun tontin varauksensaajalle edellyttäen, että varaaja on noudattanut varausehtoja. Varaus tehdään ainoastaan suunnittelua varten, eikä se suoraan taikka nimenomaisesti oikeuta tontin saamiseen.

Varausesitystä on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan eri palveluiden sekä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Edellytykset kyseisen hankkeen toteuttamiseksi on selvitetty huolellisesti ja perusteellisesti.

Valmistelun ja tiedottamisen osalta voidaan todeta, että kaupunkiympäristölautakunnan 26.2.2019 ja kaupunginhallituksen 8.4.2019 kokousten esityslistojen valmistuttua on esitys ollut kuntalain 29 §:n 2 momentin mukaisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.

Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muuttaminen

Alueella on voimassa asemakaava nro 9419 (hyväksytty 30.3.1988, voimaan 15.4.1988). Asemakaavan mukaan tontti kuuluu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (YS). Ote asemakaavasta on liitteenä 3.

Y-Säätiö sr:n ja Suoja-Pirtti ry:n tarkoituksena on toteuttaa tontilla päihdehuollon kuntouttavaa asukastoimintaa. Kyse on toiminnasta, joka on nykyisen, voimassa olevan asemakaavan mukaista toimintaa. Toiminnan luonteen muuttuminen ei ole ollut tontinvarausesityksen valmistelun lähtökohtana. Tontilla on sijainnut päihdekuntoutujien asuntoja 1970-luvulta lähtien ja toiminta on vakiintunut alueelle. Tontinvarauksen tavoitteena on toiminnan jatkumisen turvaaminen.

Tontinvaraus on tehty kumppanuuskaavoitusta varten. Tontin käyttöä voidaan tehostaa rakentamalla vanhan rakennuksen tilalle asuinkerrostalo. Tämä edellyttää asemakaavan muutosta.

Tontille toteutettavan uuden asumisyksikön rakentaminen vaatii luvan asemakaavasta poikkeamiseen, sillä hetkellisesti rakennusoikeutta on verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan mahdollisesti noin kaksinkertainen määrä.

Tontin varaamisen lisäksi asiassa on siten kyse myös mahdollisesta tulevasta asemakaavamuutoksesta ja asemakaavasta poikkeamisesta. Näin ollen asukkaiden osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuudet turvataan maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukaisesti. Laissa tarkoitettuja keinoja ovat esimerkiksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman pitäminen nähtävänä sekä palautteiden ja muistutusten kerääminen.

Tontille sijoittuva uudisrakennus on maankäytön näkökulmasta kaupungin strategian mukaista ja hankkeella edistetään toimivaa sekä kaikille suunnatun kaupunkiympäristön toteutumista. Lisäksi toiminta edistää asuntotuotantotavoitteiden toteutumista.

Kaupunginhallitus on tontinvarauksen yhteydessä todennut, että kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että tulevaa asumisyksikköä suunniteltaessa kiinnitetään huomiota ala-asteen koulun sijaintiin kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Samalla kaupunginhallitus on kehottanut Y-Säätiötä lisäämään vuorovaikutusta alueen asukkaiden kanssa.

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen asiasta on järjestetty päätöksen mukaisesti tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia.

Kaupunginhallitukselle osoitetut vaatimukset

Kaupungin kirjaamoon on 23.4.2019 saapunut yksityishenkilön tekemä oikaisuvaatimukseksi otsikoitu asiakirja koskien kaupunginhallituksen 8.4.2019, 245 § tekemää tontinvarausta sekä valitus, jossa vaaditaan päätöksen oikaisua. Lisäksi kaupungin kirjaamoon on 9.5.2019 saapunut seitsemän yksityishenkilön tekemä yhteinen vaatimus, jossa vaaditaan päätöksen kumoamista ja palauttamista valmisteltavaksi.

Edellä mainittujen kirjelmien osalta voidaan todetaan, että kaupunginhallitus on 3.6.2019, 417 § tehnyt muutoksenhakukelpoisen päätöksen, jolla kaupunginhallitus on päättänyt jättää sille osoitetut vaatimukset tutkimatta. Päätös on liitteenä 4.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Apulaisoikeuskansleri on 28.10.2019 päivätyllä kirjeellä pyytänyt Helsingin kaupungilta selvitystä oikeuskanslerinvirastoon saapuneen kantelun johdosta.

Selvityksessä on pyydetty kiinnittämään huomiota siihen, miten alueen asukkailla on ollut mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa toiminnan luonteen muuttamisen valmisteluun sekä miten kaupunki on käsitellyt taikka vastannut kantelijan ja eräiden muiden henkilöiden kaupunginhallitukselle osoittamiin vaatimuksiin.

Selvitystä pyydetään 31.12.2019 mennessä. Määräaikaa on Helsingin kaupungin pyynnöstä pidennetty 21.1.2020 saakka.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Päätösehdotus on lausunnon mukainen. Lausunto on liitteenä 5.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.