Tonttivaraus, toimitilatontti 10575/29, Työpajanpiha, Lindström Invest Oy

HEL 2019-011500
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 668 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle toimitilatontin (KTY) varauksen jatkamisesta Kiinteistö Oy Castellum Helsinki Viitalle toimistohankkeen suunnittelua varten (Sörnäinen, Työpajanpiha, tontti 10575/29)

Kaupunkiympäristölautakunta

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Työpajanpihan toimistohankkeen suunnittelua koskevan tonttivarauksen jatkamista Kiinteistö Oy Castellum Helsinki Viitalle (Y-tunnus 3166105-5) seuraavasti:

  • varausalue on edelleen tontti 10575/29 (KTY, pinta-ala 2 452 m², rakennusoikeus 10 000 k-m², Vanha Talvitie 5)
  • varaus on voimassa 31.12.2022 saakka
  • varausehtoja ei ole tarpeen muuttaa.

(L1110-30)

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistö Oy Castellum Helsinki Viitalle esitetään Sörnäisten Kalasataman alueen Työpajanpihan korttelissa sijaitsevan toimitilatontin 10575/29 varauksen jatkamista toimistohankkeen suunnittelua varten 31.12.2022 asti. Tontille on tavoitteena suunnitella ja rakennuttaa ympäristösertifikaatit täyttävä pääkonttoritason toimistorakennus. Varauksen jatkaminen on perusteltua, koska koronapandemia on aiheuttanut laajaa epävarmuutta toimitilavuokraukseen ja siten viivästyttänyt sopivien tilavuokralaisten löytymistä ja hankkeen aloitusta.

Sulje

Hakemus, varauspäätös ja suunniteltava hanke

Hakija pyytää, että Kalasatamassa sijaitsevan toimitilatontin varausaikaa jatketaan.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksestä kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 9.12.2019 varata Lindström Invest Oy:lle kyseisen tontin toimistohankkeen suunnittelua varten 31.12.2020 saakka (tonttivaraus). Castellum Kalasatama Oy (Y-tunnus 1712795-6) on sittemmin ostanut Lindström Invest Oy:n, ja Kiinteistö Oy Castellum Helsinki Viitta on Castellum Kalasatama Oy:n kokonaan omistama yhtiö, joka vastaa puheena olevasta hankkeesta.

Varausta ei ole toistaiseksi vielä jatkettu.

Varausehdot ilmenevät tämän esityksen lopussa olevasta päätöshistoriasta.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Varaushakemuksen kohteena olevalle tontilla on voimassa vuodelta 2017 asemakaava nro 12390, jossa se on osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY)

Tontin rakennusoikeus on 10 000 k-m² ja sille voi toteuttaa 3-10 -kerroksisen toimistorakennuksen.

Sijaintikartta ja ote asemakaavakartasta ovat esityksen liitteenä 1 ja 2.

Varauksen jatkaminen

Esittelijä esittää tonttivarauksen jatkamista hakijalle päätösesityksen mukaisesti.

Varauksen jatkaminen on perusteltua, koska hanke on viivästynyt yhteiskunnan sulkeutuessa koronapandemian ajaksi ja työntekijöiden siirtyessä etätöihin. Tilanne on yleisesti vaikuttanut voimakkaasti toimitilamarkkinoihin ja jo suunniteltujen hankkeiden toteutukseen.

Toteutuessaan hanke edistää alueen rakentamista ja on kaupungin yritys- ja elinkeinopolitiikan mukainen.

Varausehtoja ei ole tarpeen tässä yhteydessä muuttaa.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Sulje

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 09.12.2019 § 45

19.11.2019 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Jukka Helenius, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 74013

jukka.helenius@hel.fi