Hankesuunnitelma, Rautatieaseman pyöräpysäköinti

HEL 2019-011564
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 176 §

Rautatieaseman pyöräpysäköintilaitos, hankesuunnitelman korottaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Esitys

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle rautatieaseman pyöräpysäköintilaitoksen hankesuunnitelman korottamista ja hyväksymistä niin, että hankkeen korotettu arvonlisäveroton kokonaishinta on yhteensä enintään 5,6 milj. euroa.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin päärautatieasemalle Kansalaistorilta Kaisaniemeen rakennettavan kevyen liikenteen alikulkuyhteyden yhteyteen rakennettavan pyöräpysäköintilaitoksen toteutussuunnittelun yhteydessä on todettu mahdolliseksi toteuttaa pyöräpysäköintilaitos suurempikapasiteettisena kuin hankesuunnitteluvaiheessa. Hankesuunnitelman korottaminen laajemman pyöräpysäköintilaitoksen toteuttamiseksi on tarkoituksenmukaista, koska vastaava laajentaminen pysäköintilaitoksen valmistuttua olisi merkittävästi kalliimpaa ja vaikeampaa.

Hankkeen toteuttaminen tukee Helsingin kaupunkistrategian, kaupungin pyöräilyn edistämisohjelman, hiilineutraali Helsinki –ohjelman sekä HKL:n tavoiteohjelman mukaisia tavoitteita.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) todetaan, että liikennejärjestelmän toimivuudesta huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja että kestävien liikennemuotojen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus tukee näitä kaupunkistrategian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta ja on näin strategian mukainen.

Suhde muihin päätöksiin

Liikenneliikelaitoksen johtokunta hyväksyi 21.11.2019, 195 §, rautatieaseman pyöräpysäköintilaitoksen hankesuunnitelman niin, että hankkeen kokonaishinta on enintään 4,4 milj. euroa (alv 0 %).

Hankkeen lähtökohdat

Helsingin päärautatieasema on ydinkeskustan vilkkaimpia joukkoliikenteen solmukohtia, jossa kohtaavat metro, raitiolinjat, rautatie ja lukuisat linja-autolinjat. Kruunusiltojen valmistuttua raitioliikenteen rooli alueella kasvaa edelleen. Päärautatieasema on myös yksi kaukoliikenteen tärkeimmistä asemista. Lisäksi rautatieaseman läheisyydessä on merkittävä määrä palveluja sekä työpaikkoja. Päärautatieaseman ympäristössä on tällä hetkellä laadukkaita pyöräpysäköintipaikkoja huomattavan rajallisesti.

Kansalaistorilta Kaisaniemeen kulkevan kävelyn ja pyöräilyn alikulkuyhteys tulee parantamaan alueen kävely- ja pyöräilyolosuhteita huomattavasti. Rakennettava alikulku on Helsingin polkupyöräliikenteen 2025 tavoiteverkon sekä Helsingin pyöräilyn edistämisohjelman mukainen toimi. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) kanssa selvitti polkupyöräpysäköinnin tarvetta ja kysyntäennustetta sekä pyöräpysäköintilaitoksen mahdollisia toteuttamismahdollisuuksia.

Päärautatieaseman pyöräpysäköintiselvityksen mukaan rautatieasemalla olisi kysyntää lähes 4000 pyöräpysäköintipaikalle. Pyöräpysäköintilaitoshanke on yksi ehdotetuista toimenpiteistä, jolla em. tavoitteeseen voidaan päästä. Tällä hetkellä rautatieaseman ympäristössä on noin 600 pyöräpysäköintipaikkaa, joista harvat ovat laatukriteereiltään nykyaikaisia. Tämä kapasiteetti ei riitä täyttämään tarvetta.

Alikulun yhteyteen rakennettava pyöräpysäköintilaitos tekee liityntäpyöräliikenteestä houkuttelevamman vaihtoehdon. Pyöräpysäköintiä on syytä edistää samassa tahdissa kuin muuta pyöräilyä. Lisäksi pyöräpysäköintilaitos palvelee keskustaan suuntautuvia asiointi- ja työmatkoja. Pyöräpysäköintilaitoshankkeessa on myös mahdollista kohottaa pyöräpysäköinnin yleisiä laatukriteereitä Suomessa.

Hankkeella on myös positiivista vaikutusta kaupunkitilan laatuun, kun polkupyörät voidaan pysäköidä keskitetysti sisätiloihin, jolloin esimerkiksi epämääräisesti pysäköityjen polkupyörien määrä vähenee. Rautatieaseman ympäristöön ei ole mahdollista toteuttaa maanpäällisin ratkaisuin yhtä laajakapasiteettista ja laadukasta pyöräpysäköintiratkaisua.

Hankkeen toteuttaminen ja esitetyt muutokset

Pyöräpysäköintilaitoksen toteuttaminen ratapihan alikulun rakentamisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista, sillä muutoin laitoshankkeen aloittaminen siirtyisi väistämättä vuoden 2023 jälkeiseen aikaan ja olisi merkittävästi haastavampi sekä teknisesti että taloudellisesti toteuttaa vastaavissa kustannusrajoissa. Samoin mahdolliset laajennukset pysäköintilaitokseen olisivat huomattavan haastavia toteuttaa myöhemmin.

Alikulun että pyöräpysäköintilaitoksen urakat on yhdistetty niin, että KYMP toimii hankekokonaisuuden tilaajana ja HKL vastaa pyöräpysäköintilaitoksen toteutuksen kustannuksista.

Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan pyöräpysäköintilaitokseen olisi tullut noin 900 pyöräpaikkaa sekä pyöräkeskuspalvelu. Pyöräpysäköintilaitos sijoittuisi uuden alikulun ja vanhan kävelytunnelin väliin, ja sinne olisi pääsy hissillä, pyörällä sekä kävellen.

Hankkeen toteutussuunnittelussa on todettu, että pyöräpysäköintilaitokselle suunnitellussa kohdassa maan alla olisi mahdollista louhia sijainnin länsipäähän isompi tila kuin hankesuunnitteluvaiheessa oli arvioitu. Tällöin pyöräpysäköintitilaan voisi keskittää yhteensä 430-570 paikkaa arvioitua enemmän telinetyypistä riippuen. Yhteensä sisätiloihin olisi mahdollista siis sijoittaa jopa 1370 pyöräpaikkaa. Laajennuksen myötä pyöräpysäköintikeskuksen palvelutila sijoittuisi alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen tilan länsipäähän.

Suuremman tilan louhiminen nostaa hankkeen kustannuksia n. 0,94 milj. eurolla.

Rakennuskustannusten lisäksi pysäköintilaitoksen varustamisen ja tekniikan kustannukset nousevat suuremman paikkamäärän takia, jolloin laajennuksen kustannukset ovat yhteensä 1,2 milj. euroa. Paikkakohtainen kustannus toisaalta laskee samalla 4000-5000 eurosta/paikka enintään 4000 euroon.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,28 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Pysäköintilaitoksen valmistuttua laitoksen käyttökustannukset (valaistus, lämmitys, siivous, valvonta) ovat pienet ja pyöräkeskustoiminnasta on mahdollista saada vuokratuloja, mikä pienentää pysäköintilaitoksen vuosittaisia kuluja.

Hankkeelle haetaan 2021 liikenne- ja viestintäviraston kävelyn ja pyöräilyn edistämisen investointiohjelmasta rahoitusta. Mahdollinen avustus pienentää hankkeen käyttötalousvaikutuksia.

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksymisestä.

Kaupunginhallituksen 14.12.2015 (1208 §) hyväksymien hankesuunnitelmien hyväksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi yli 5 milj. euron hankkeet.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.11.2019 § 195

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä rautatieaseman pyöräpysäköintilaitoksen hankesuunnitelman 8.11.2019 esityksen mukaan niin, että hankkeen kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 4,4 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot

Eeropekka Lehtinen, palveluasiantuntija, puhelin: 310 22977

eeropekka.lehtinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Eeropekka Lehtinen, palveluasiantuntija, puhelin: 09 310 22977

eeropekka.lehtinen@hel.fi