Toivomusponsi, FunAction- ja Nyt-liikunnan kausikorttimaksuista luopuminen

HEL 2019-011615
Asialla on uudempia käsittelyjä
25. / 399 §

Valtuutettu Sandra Hagmanin toivomusponsi FunAction- ja NYT-liikunnan kausikorttimaksuista luopumisesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 6.11.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään nuorten aloitteita kevätkaudelta 2019 kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sandra Hagmanin toivomusponnen, jonka mukaan kaupungin tulee selvittää mahdollisuuksia luopua FunAction- ja NYT-liikunnan kausikorttimaksuista.

Toivomusponnessa esitetyistä toimenpiteistä on osin jo päätetty. FunActionin kausikorttimaksusta luovutaan syksyllä 2020. Perusteluna maksusta luopumiselle on nuorten keskuudessa lisääntynyt liikkumattomuus, joka korostuu erityisesti yläkouluikäisten keskuudessa. FunActionin maksuttomuudella on myönteisiä vaikutuksia eriarvoisuuden vähentämiseen. Maksuttomuuden kautta voidaan myös tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä nuorisopalveluiden liikuntatoiminnan kanssa, joka on jo nyt maksutonta.

NYT-liikunta tarjoaa monipuolista liikuntaa 18–29-vuotiaille nuorille aikuisille. Toimintaan pääsee osallistumaan NYT-liikunnan kausikortilla, jolla voi osallistua kaikille 61 tunnille. Osallistuminen ei edellytä ennakkoilmoittautumista. Monipuolinen lajitarjonta sekä ympäri kaupunkia tapahtuva toiminta ovat NYT-liikunnan perusta. NYT-liikunnan kausikorttimaksu 25 euroa on edullinen suhteessa tarjonnan laajuuteen, kun otetaan vielä huomioon, että kyseessä on täysi-ikäisille suunnattu toiminta. Toiminnassa on mukana vuosittain noin 13 700 nuorta aikuista.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.01.2020 § 9

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

FunAction tarjoaa matalankynnyksen liikuntamahdollisuuksia kaikille 13–17-vuotiaille nuorille eri liikuntalajien ja ystävien seurassa. Toiminnalla edistetään nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä nuorten psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä. Tunneilla liikutaan ammattitaitoisen liikunnanohjaajan tai seurojen lajiohjaajien johdolla. FunAction-liikunta on monipuolista toimintaa, joka toteutetaan nuorten ehdoilla. Toiminnassa on mukana vuosittain noin 10 800 nuorta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että Fun Actionin kausikorttimaksusta luovutaan syksyllä 2020. Perusteluna maksun luopumiselle on nuorten keskuudessa lisääntynyt liikkumattomuus, joka korostuu erityisesti yläkouluikäisten keskuudessa. Lisäksi Fun Actionin maksuttomuudella on positiivisia vaikutuksia polarisoitumisen vähentämiseksi. Maksuttomuuden avulla voidaan lisätä myös entistä tiiviimpää yhteistyötä nuorisopalveluiden jo ennestään maksuttoman liikuntatoiminnan kanssa.

Nyt-liikunta tarjoaa monipuolista liikuntaa 18–29-vuotiaille nuorille aikuisille. Tarjontaa löytyy ympäri Helsinkiä ja mukaan voi tulla ilman ennakkoilmoittautumista. Toimintaan pääsee osallistumaan NYT-liikunnan kortilla, jolla voit osallistua kaikille 61 tunnille. Monipuolinen lajitarjonta sekä ympäri Helsinkiä tapahtuva toiminta ovat toiminnan perusta. NYT-liikunnan kausikorttimaksu 25 euroa on edullinen suhteessa tarjonnan laajuuteen ja kyseessä on täysi-ikäisille suunnattu toiminta. Toiminnassa on mukana vuosittain noin 13 700 nuorta aikuista.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö , puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja@hel.fi

Laura Pirhonen, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87941

laura.e.pirhonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi