Hankinta, Kauppatorin matkustajapaviljongin restaurointi, liikennelaitos

HEL 2019-011683
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 180 §

Kauppatorin matkustajapaviljongin restauroinnin lisätöiden tilaaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Kauppatorin matkustajapaviljongin restaurointia koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt Oy Rakennuspartiolta tarjousten 14, 18B, 27 ja 31 mukaisesti yhteensä enintään 52.641,17 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL järjesti tarjouskilpailun (22H19, 9.10.2019) Kauppatorin matkustajapaviljongin restauroinnista. Urakka käsittää HKL:n omistaman Kauppatorin matkustajapaviljongin restauroinnin. Töihin sisältyvät rakennus- ja maarakennusteknisten töiden lisäksi LVISA-työt sekä odotustilan ja lipunmyynnin väistötilat.

Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että halvimman hinnan painoarvo oli 100 %. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tarjouskilpailuun antoi Oy Rakennuspartio.

Nyt päätettävänä ovat lisätyöt:

 • Nro 14: Ikkunoinen kunnostus 27.582,36 euroa (alv 0 %)
 • Nro 18B: Urakka-ajan pidentymisestä syntyneet kulut 19.194,56 euroa (alv 0 %)
 • Nro 27: Torin valvontakameran korjaus 1.827,00 euroa (alv 0 %)
 • Nro 31: Urakkaan kuulumattomat sähköjen muutostyöt 4.037,25 euroa (alv 0 %)

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen toisella tekijällä. Näillä viimeisillä lisätöillä mahdollistetaan hankkeen loppuunsaattaminen.

Aikaisemmat päätökset:

HKL:n johtokunta oikeutti (21.11.2019, § 191) HKL:n tekemään Kauppatorin matkustajapaviljongin restaurointia koskevan urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Oy Rakennuspartion kanssa yhteensä enintään 529.000,00 eurolla (alv 0 %). Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tilaamaan urakan lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 79.350,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunnan lisä- ja muutostyövaltuutusta on käytetty projektipäällikön valtuuksin lisä- ja muutostöihin 1B, 2-3, 4A, 6-8, 10-13, 15, 17, 19, 20A, 21-26, 28, 29A, 32 ja 33A yhteensä enintään 59.807,26 euron arvonlisäverottomalla kokonaishinnalla.

Tämän päätöksen jälkeen Kauppatorin matkustajapaviljongin restaurointia koskevan urakan lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä enintään 112.448.43 eurolla (alv 0 %). Lisätyövarausta on jäljellä johtokunnan päätöksen 21.11.2019, § 191, mukaisesti 19.542,74 euroa (alv 0 %).

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.11.2019 § 191

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Kauppatorin matkustajapaviljongin restauroinnin Oy Rakennuspartiolta yhteensä enintään 529.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti, että urakkaan voidaan tilata tarvittaessa lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 79.350,00 eurolla (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Anna Martemaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 35034

anna.martemaa@hel.fi

Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.11.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätietojen antaja

Anna Martemaa, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 35034

anna.k.martemaa@hel.fi

Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22557

ella.savilaakso@hel.fi