Polkupyörien liityntäpysäköinnin keskittäminen, Helsingin pyöräliityntäpysäköinnin hallinnan siirto Liikenneliikelaitos HKL:lle

HEL 2019-011687
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 394 §

Polkupyörien liityntäpysäköinnin siirtäminen ja keskittäminen Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus siirsi ja keskitti kaupungin hallinnassa tai kunnossapitovastuulla olevien polkupyörien liityntäpysäköintirakenteiden hallinnan Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle (HKL) 1.7.2020 alkaen.

Hallinnan siirto koskee noin 5000 polkupyörän telinepaikkaa, joista osaa hallinnoi kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus. Jatkossa uudet liityntäpyöräpysäköintipaikat ja -ratkaisut toteutetaan suoraan HKL:n hallintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Polkupyörien liityntäpysäköinnin hallinnan keskittämisellä yhdelle vastuutaholle varmistetaan pyöräpysäköinnin tehokas ja korkealaatuinen kehittäminen ja ylläpito.

Päätösehdotus on kaupunkistrategian mukainen ja tukee kaupunkistrategian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta. Liikennejärjestelmän toimivuudesta huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja kestävien liikennemuotojen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan.

Kaupunginhallitus siirsi 21.8.2017 § 750 Helsingin kaupungin hallinnoimien liityntäpysäköintialueiden hallinnan HKL:lle.

Tausta ja tavoitteet

Liityntäpysäköinnin hallintavastuita selvitettiin laajasti vuonna 2017 ja tällöin tehtävään nimetty työryhmä suositti liityntäpysäköinnin hallinnan keskittämistä HKL:lle, jotta liityntäpysäköinnin kokonaisvaltaista kehittämistä voitaisiin parantaa. Työryhmän esityksen mukaisesti autojen liityntäpysäköinnin hallinta ja autojen liityntäpysäköinnin ratkaisujen toteuttaminen siirrettiin HKL:lle 1.1.2018 lähtien. Hallinnan keskittäminen koski tällöin autojen liityntäpysäköintiä. Pyöräpysäköintialueiden hallinnan tarkempi selvittäminen ja mahdolliset hallinnan muutokset jätettiin myöhemmin ratkaistavaksi.

Vuoden 2018 aikana polkupyörien liityntäpysäköintipaikat inventoitiin liityntäpysäköintiä käsitelleen työryhmän ehdotuksen mukaisesti. HKL:n ja kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) ovat valmistelleet yhteistyössä asiaa.

Polkupyörien liityntäpysäköintiin tarkoitettujen alueiden hallinnan keskittäminen on perusteltua niiden hoito- ja kunnossapitovastuiden selkeyttämiseksi. Esitetyssä hallinnan siirrossa on kyse ensisijaisesti pyöräpysäköintiä varten rakennetuista telineistä ja muista vastaavista rakenteista. Yleisten alueiden kunnossapidon, lumenpoiston yms. vastuiden osalta tilanne ei muutu nykyisestä.

Autojen liityntäpysäköinnin keskittämisestä saatujen kokemusten perusteella keskitetty hallinta luo nykyistä paremmat edellytykset ajantasaisen tiedon ylläpitämiseen liityntäpysäköintijärjestelmästä ja kokonaisuuden kehittämiseen kaupunkistrategiaa tukien. On tarkoituksenmukaista, että myös pyöräpysäköinnin osalta pysäköintirakenteiden kehittäminen ja kunnossapito ovat selkeästi yhden tahon vastuulla.

Hallinnan siirron jälkeen toteutettavat uudet liityntäpyöräpysäköintikohteet on tehokkainta ja toimivinta toteuttaa suoraan HKL:n hallintaan. Helsingin joukkoliikennejärjestelmän kokonaisuuden ja Helsingin polkupyöräliikenteen tavoiteverkon 2025 mukaisten liityntäpysäköinnin kehittämistoimien kustannustehokas ja korkeatasoinen toteuttaminen on tarkoituksenmukaista hoitaa HKL:n hallinnassa.

Vaikutukset käyttötalouteen

Polkupyörien liityntäpysäköintipaikkojen hallinnan siirron myötä HKL:lle siirtyy vastuu liityntäpysäköinnin pyörätelineiden ja muiden vastaavien rakenteiden ajantasaistamisesta, uusimisesta ja korjaamisesta. Toteutetun inventoinnin mukaan ainakin noin 2000 telinepaikkaa on perusteltua uusia vuoteen 2025 mennessä. Toteutusaikataulusta riippuen tämä aiheuttaa 200.000–500.000 euron vuosittaiset kustannukset.

Liityntäpyöräpysäköinnin kohteiden ylläpitokustannukset täsmentyvät hallinnan keskittämisen ja kohteiden yhtenäisten tasokriteerien laatimisen myötä. Tämän hetken arvion mukaan em. perusparannusten jälkeen ylläpitotarve on vähäistä, mutta elinkaarensa päähän tuleviin tai muuten merkittävästi vahingoittuneisiin telineisiin ja uusiin pyöräpysäköintipaikkatarpeisiin on syytä varata jatkossa noin 100.000 euroa vuosittain. Pyöräpysäköintipaikkojen ylläpitokustannukset katetaan pyöräilyn kehittämiseen varattavista rahoista. Vaikutukset investointi- ja käyttötalouteen tullaan huomioimaan kaupungin talousarvion valmistelussa vuoden 2021 talousarvioesityksestä alkaen.

Lopuksi

Hallinnan keskittämistä koskevan päätöksenteon jälkeen HKL ja kaupunkiympäristön toimiala tekevät liityntäpyöräpysäköintikohteiden vastuurajapintoja ja kunnossapitoa täsmentävän sopimuksen.

Helsingin kaupungin liityntäpysäköinnin kehittämistä parantavien toimien jälkeen on tarkoituksenmukaista myös pyrkiä nykytilannetta selventäviin ratkaisuihin Helsingin kaupungin alueella sijaitsevien valtion omistuksessa ja hallinnassa olevien polkupyörien liityntäpysäköintipaikkojen osalta.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.11.2019 § 196

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että hallinnan ja vastuiden selkeyttämiseksi keskitetään kaikkien Helsingin kaupungin hallinnassa tai kunnossapitovastuulla olevien polkupyörien liityntäpysäköintirakenteiden hallinta Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle (HKL) 1.3.2020 alkaen.

Hallinnan siirto koskee n. 5000 polkupyörän telinepaikkaa, joista osaa hallinnoi kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenne –palvelukokonaisuus. Jatkossa myös uudet liityntäpyöräpysäköintipaikat ja -ratkaisut toteutetaan suoraan HKL:n hallintaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi