Avustuksen myöntäminen, Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2020

HEL 2019-011778
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 872 §

Kaupunginhallituksen myöntämät yleisavustukset vuodelle 2020

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisavustuksia talousarviokohdalta 1 30 02 (Kaupunginhallituksen avustukset) yhteensä 864 200 euroa vuonna 2020 seuraavasti:

Hakija
euroa
Alvar Aalto -säätiö
15 000
Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry.
6 000
Föreningen Luckan rf.
3 000
Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry.
0
Helsingin kaupunkiosayhdistykset ry Helka
100 000
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry.
      95 800
Helsingin Pohjola-Norden i Helsingfors rf.
6 640
Helsingin Polkupyöräilijät ry.
7 000
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry.
187 657
Helsinki-Seura ry.
16 370
Helsingin loma- ja virkistysyhdistys ry.
6 000
Hyötykasviyhdistys ry.
     53 930
Jyty Metropoli ry.
133 549
Norr om Stan rf.
3 000
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry.
3 930
Suomen Rauhanliitto ry.
17 200
Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki ry.
12 837
Uusi historia ry.
0
Ihmisoikeusliitto ry.
0
Avustukset yleisten saunojen toiminnan tukemiseen, kansliapäällikön käytettäväksi
17 820
Kunnallisen tiedotustoiminnan järjestäminen, kansliapäällikön käytettäväksi
2 555
Opaskoulutuksen järjestäminen, kansliapäällikön käytettäväksi
6 490
Veteraanijärjestöjen vuokrat, kansliapäällikön käytettäväksi
17 820
Harkinnanvaraiset avustukset, kansliapäällikön käytettäväksi
 151 602

Hakemuksia käsiteltäessä huomioitiin avustusten hakijoiden harjoittama taloudellinen toiminta EU:n valtiontukisääntelyn näkökulmasta. Avustuksen saajista ainoastaan Hyötykasviyhdistys ry harjoittaa taloudellista toimintaa. Muiden avustuksen saajien saamaan tukeen ei sovelleta EU:n valtiontukisääntelyä. Hyötykasviyhdistys ry:n saama tuki on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (1407/2013) mukaista sallittua de minimis -tukea.

Käsittely

Esteelliset: Otso Kivekäs
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yleistä

Helsingin kaupungin avustuskuulutus julkaistiin 5.12.2018 (Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet ja Metro-lehti). Kuulutuksen mukaan kaupunginhallituksen myöntämiä avustuksia vuodelle 2020 tuli hakea 30.4.2019 klo 16.00 mennessä. Kaupunginhallitus myöntää avustuksia sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lautakunnan toimialaan (liite 1).

Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla (https://asiointi.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)) hakuaikana ja kirjallinen ohje sähköisen lomakkeen täyttämiseen löytyy internetistä. Toissijaisesti avustusta voi hakea paperisella lomakkeella.

Hakemusta täydentämään avustuksen hakijan tuli toimittaa seuraavat liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2020, alustava talousarvio 2020, vahvistettu tuloslaskelma 2018, vahvistettu tase 2018, toimintakertomus 2018, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastuskertomuksesta 2018. Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta sekä yhteisön säännöt, jos kyseessä oli uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen.

Kaupunginhallitukselle osoitettuja avustushakemuksia vuodelle 2020 saapui sähköiseen järjestelmään yhteensä 19 kappaletta.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Kaupunginhallituksen myöntämiin avustuksiin on vuoden 2020 talousarviossa varattu 2 108 000 euroa.

Vuoden 2020 talousarvioon sisältyvässä liitteessä 1 on sidottu avustukset osalle yhteisöjä. Muista avustuksista päättää kaupunginhallitus sekä asianomainen lauta- tai johtokunta. Kaupunginvaltuuston 27.11.2019 vahvistaman vuoden 2020 talousarvion talousarviokohdan 1 30 02 (Kaupunginhallituksen avustukset) avustusmääräraha kaupunginhallituksen käytettäväksi on 2 108 000 euron suuruinen. Määrärahasta on kaupunginvaltuusto päättänyt sitovina avustuksina Finlandia-talo Oy:lle 60 000 euroa, Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalo-säätiölle 50 000 euroa, Helsingin seudun kesäyliopistosäätiölle 156 800 euroa, Y-Säätiölle 109 000 euroa ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle 72 000 euroa. Lisäksi asukasosallisuuden avustuksiin on talousarviossa sidottu 796 000 euroa. Asukasosallisuuden avustuskokonaisuus käsitellään kaupunginhallituksessa erikseen omana asiakohtanaan. Tällä esityksellä kaupunginhallitus päättää 864 200 euron suuruisen avustusmäärärahan käytöstä.

Hakemusten käsittely

Avustushakemusten käsittely ja avustusehdotusten valmistelu toteutettiin kaupungin yleisohjeen (28.10.2019 § 723) mukaisesti. Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avustuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2019 myönnetty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupungin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu.

Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukko, jossa on listattu avustushakemuksen jättäneiden yhdistysten sekä muiden ao. kohtaan kuuluvien avustusmäärärahojen jako vuodelta 2019, vuodelle 2020 haettu avustussumma sekä ehdotus vuoden 2020 avustukseksi. Lisäksi taulukkoon on sisällytetty haetun avustuksen käyttötarkoitus ja perustelu. Taulukko on liitteenä 2. Lisäksi hakemuksia käsiteltäessä huomioitiin avustusten hakijoiden harjoittama taloudellinen toiminta EU:n valtiontukisääntelyn näkökulmasta. Avustuksen saajista Hyötykasviyhdistys ry. harjoittaa taloudellista toimintaa. Muiden avustuksen saajien saamaan tukeen ei sovelleta EU:n valtiontukisääntelyä. Hyötykasviyhdistys ry:n saama tuki on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (1407/2013) mukaista sallittua de minimis -tukea.

Alvar Aalto -säätiö haki toiminta-avustusta 15 000 euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on 15 000 euroa. Vuoden 2020 avustus on vuoden 2019 tasolla.

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry. haki toiminta-avustusta 14 000 euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on 6 000 euroa. Vuoden 2020 avustus on vuoden 2019 tasolla.

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen rf. haki toiminta-avustusta 60 000 euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on 3 000 euroa. Kaupunginhallitus totesi (Khs 28.9.2015), että kaupunginhallituksessa 7.1.2014 käsitellyn Avustustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti useasta virastosta avustusta hakevien moniavusteisten kaksikielisten järjestöjen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle (järjestöt: Föreningen Luckan rf. ja Norr om Stan rf.). Kuitenkin siten, että yhdistyksille voidaan myöntää avustuksia myös muista kaupungin virastoista, jos avustettava toiminta kohdistuu erityisesti virastoa tukevaan toimintaan ja toimintaa arvioidaan viraston kriteereillä. Vuoden 2019 avustus oli 3 000 euroa.

Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry. haki toiminta-avustusta 6 000 euroa ja vuokra-avustusta 29 300 euroa, yhteensä 35 300 euroa vuodelle 2020. Avustusta ei esitetä hyväksyttäväksi, koska hakemus saapui määräajan jälkeen. Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeiden (Khs 28.10.2019 § 723) kohdassa 4.4. todetaan, että myöhästyneet avustukset on esitettävä hylättäväksi.

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry. haki toiminta-avustusta 152 100 euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on 100 000 euroa. Vuoden 2020 avustus on vuoden 2019 tasolla.

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry. haki toiminta-avustusta 155 000 euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on 95 800 euroa. Vuoden 2020 avustus on vuoden 2019 tasolla.

Helsingin Pohjola-Norden-Pohjola-Norden i Helsingfors rf. haki toiminta-avustusta 8 000 euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on 6 640 euroa. Vuoden 2020 avustus on vuoden 2019 tasolla.

Helsingin Polkupyöräilijät ry. haki toiminta-avustusta 15 000 euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on 7 000 euroa. Vuoden 2020 avustus on vuoden 2019 tasolla.

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry. haki toiminta-avustusta 15 000 euroa ja vuokra-avustusta 186 000 euroa, yhteensä 201 000 euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on 187 657 euroa. Vuoden 2020 avustus on vuoden 2019 tasolla.

Helsinki-Seura ry. haki toiminta-avustusta 16 370 euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on 16 370 euroa. Vuoden 2020 avustus on vuoden 2019 tasolla.

Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry. haki vuokra-avustusta 6 000 euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on 6 000 euroa. Vuoden 2020 vuokra-avustus on vuoden 2019 tasolla.

Hyötykasviyhdistys ry. haki vuokra-avustusta 54 625 euroa vuodelle 2019. Esityksen mukainen avustussumma on 53 930 euroa. Vuoden 2020 vuokra-avustus on kaupunkiympäristötoimialan ilmoituksen mukainen.

Jyty Metropoli ry. haki toiminta-avustusta 10 000 euroa ja vuokra-avustusta 185 000 euroa, yhteensä 195 000 euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on 133 549 euroa. Päättäessään (Khs 9.2.2015 § 152) vuoden 2015 vastaavista kaupunginhallituksen käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaosta, kaupunginhallitus päätti, että työntekijäjärjestöjen osalta siirrytään jäsenmääräperusteiseen avustamiseen ja siirtyminen toteutetaan vaiheittain. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan vuonna 2015 vuotuisavustukset ja vuokra-avustukset myönnettiin kahdelle eniten vuokra-avustusta saaneelle 10 %:lla alennettuna ja jatkovuosina toimittaisiin vastaavalla tavalla kunnes saavutettaisiin kohtuullinen ja tasasuuruinen avustus molempien avustuslajien osalta. Vuosien 2016, 2017, 2018, 2019 ja 2020 kaupunginhallituksen käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaossa on huomioitu päätöksen mukainen avustuksen 10 %:n lasku edelliseen vuoteen nähden kahden eniten avusta saavan järjestön kohdalla.

Norr om Stan rf. haki toiminta-avustusta 6 000 euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on 3 000 euroa. Kaupunginhallitus totesi (28.9.2015), että kaupunginhallituksessa 7.1.2014 käsitellyn Avustustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti useasta virastosta avustusta hakevien moniavusteisten kaksikielisten järjestöjen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle (järjestöt: Föreningen Luckan rf. ja Norr om Stan rf.). Kuitenkin siten, että yhdistyksille voidaan myöntää avustuksia myös muista kaupungin virastoista jos avustettava toiminta kohdistuu erityisesti virastoa tukevaan toimintaan ja toimintaa arvioidaan viraston kriteereillä. Vuoden 2019 avustus oli 3 000 euroa.

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry. haki toiminta-avustusta 4 000 euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on 3 930 euroa. Vuoden 2020 avustus on vuoden 2019 tasolla.

Suomen Rauhanliitto ry. haki toiminta-avustusta 17 200 euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on 17 200 euroa. Avustus kohdennetaan tontinvuokraan. Vuoden 2020 vuokra-avustus on kaupunkiympäristötoimialan ilmoituksen mukainen.

Tekniikka ja terveys KTN Helsinki ry. haki toiminta-avustusta 5 000 euroa ja vuokra-avustusta 22 462 euroa, yhteensä 27 462 euroa vuodelle 2020. Esityksen mukainen avustussumma on 12 837 euroa. Päättäessään (Khs 9.2.2015 § 152) vuoden 2015 vastaavista kaupunginhallituksen käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaosta, kaupunginhallitus päätti, että työntekijäjärjestöjen osalta siirrytään jäsenmääräperusteiseen avustamiseen ja siirtyminen toteutetaan vaiheittain. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan vuonna 2015 vuotuisavustukset ja vuokra-avustukset myönnettiin kahdelle eniten vuokra-avustusta saaneelle 10 %:lla alennettuna ja jatkovuosina toimittaisiin vastaavalla tavalla kunnes saavutettaisiin kohtuullinen ja tasasuuruinen avustus molempien avustuslajien osalta. Vuosien 2016, 2017, 2018, 2019 ja 2020 kaupunginhallituksen käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaossa on huomioitu päätöksen mukainen avustuksen 10 %:n lasku edelliseen vuoteen nähden kahden eniten avusta saavan järjestön kohdalla. Avustusta ei myönnetty vuonna 2019, koska hakemus saapui määrärajan jälkeen. Laskennallinen avustussumma olisi ollut 14 263 euroa vuonna 2019.

Uusi historia ry haki vuokra-avustusta 1 000 euroa ja toiminta-avustusta 1 000 euroa , yhteensä 2 000 euroa vuodelle 2020. Avustusta ei esitetä hyväksyttäväksi, koska Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeiden (Khs 28.10.2019 § 723) kohdan 2.1.2 mukaan avustusten myöntämisessä annetaan merkitystä helsinkiläisten määrälle, johon yhteisön toiminta kohdistuu. Avustettava toiminta ei kohdistu merkitsevälle määrälle helsinkiläisiä. Yhdistys ei jättänyt avustushakemusta vuodelle 2019.

Ihmisoikeusliitto ry haki projektiavustusta 55 000 euroa vuodelle 2020. Avustusta ei esitetä hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus myöntää avustuksia vuosittain vain järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään muun lautakunnan toimialaan. Kaupunginhallitukselle toimitettuja avustushakemuksia liitteineen arvioidaan kaupunginhallituksen päättämien yleisohjeiden (Khs 28.10.2019 § 723) mukaisesti. Yleisohjeiden mukaan avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää avustuksia myöntävän toimialan toimintaa. Ihmisoikeusliitto ry on valtakunnallinen liitto. Yleisohjeiden mukaan avustettavan toiminnan tulee kohdistua Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yhdistys ei jättänyt avustushakemusta vuodelle 2019.

Ihmisoikeusliitto ry:n kuvatun laista toimintaa Helsingin kaupunki koordinoi jo useiden omien hankkeiden kautta. Kaupunginhallitus hyväksyi (28.10.2019 § 722) Helsingin kaupungin eettiset periaatteet tavoitteena kunnioittaa eri väestöryhmiin kuuluvien oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin sekä kaikkien kaupunkilaisten kulttuurisia oikeuksia. Rasismia ei sallita ja yhdenvertaisuus on ihmisoikeus ja yhteiskunnan perusarvo. Turvallisuus, kaupunkilaisten keskinäinen luottamus sekä yhteenkuuluvuuden tunne ovat eettisten periaatteiden päämääriä.

Helsingin kaupungin palvelujen ihmisoikeuksien yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2020-2021 on valmistunut tavoitteena rakentaa maailman toimivinta kaupunkia oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Suunnitelma perustuu kuuteen keskeiseen periaatteeseen, jotka tukevat ja edistävät yhdenvertaisuuden turvaamista kaupungin palveluissa: kestävän kehityksen tavoitteet, esteettömyys ja saavutettavuus, ihmisoikeudet, normitietoisuus ja osallisuus. Periaatteet ohjaavat yhdenvertaisuustyötä kaupungin palveluissa.

Helsingin kaupungilla on myös muita strategisia ohjelmia, joiden tavoitteena on edistää ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaupungilla. Kaikkien Stadi - Helsingin kotouttamisohjelma 2017–2021 edistää kotoutumista ja sen tavoitteena on, että ulkomaalaistaustaiset helsinkiläiset pääsevät osaamistaan, koulutustaan ja kykyjään vastaaviin tehtäviin. Mukana-ohjelma (Khs 11.2.2019 § 119) on kaupunkistrategiahanke, joka pyrkii ehkäisemään nuorten syrjintää ja vähentämään eriarvoisuutta. Hyvinvointia ja terveyttä kaikille helsinkiläisille –suunnitelman (Kvsto 19.6.2019 § 213) yksi painopiste on eriarvoisuuden vähentäminen, jossa pyritään turvaamaan tulotasosta ja taustasta riippumatta yhdenvertainen palveluiden saatavuus eri väestöryhmissä. Kaupungin kaikissa strategisissa linjauksissa pyritään tarkastelemaan toimintaa yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Helsingin kaupunginhallitus asetti strategiakauden alussa luottamushenkilöistä koostuvan yhdenvertaisuustoimikunnan syksyllä 2017. Toimikunta seuraa yhdenvertaisuuden toteutumista Helsingin kaupungin palveluissa ja antaa lausuntoja ajankohtaisista aiheista kaupunginhallitukselle ja toimialojen johdolle. Yhdenvertaisuustoimikunnan lisäksi kaupungissa toimii muita toimielimiä, joiden tehtävään kuuluu ihmisoikeuksien ja haavoitetussa asemassa olevien väestöryhmien oikeuksien turvaaminen. Sukupuolten tasa-arvon toteutumista seuraa tasa-arvotoimikunta. Kaksikielisyyden toteutumista kaupungin palveluissa ja henkilöstössä seuraa kaksikielisyystoimikunta. Lisäksi Helsingin kaupungissa toimii kolme vaikuttamistoimielintä: vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja nuorisoneuvosto. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupunkiin on perustettu edelleen keväällä 2019 ihmisoikeusverkosto. Näiden lisäksi kaupungissa toimii osallisuus- ja maahanmuuttoverkostot, joissa edistetään yhdenvertaisuutta osallisuuden ja maahanmuuton näkökulmasta

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen ja avustusten maksatus

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen lähettäneille. Helsingin kaupungin avustusten myöntämistä ohjaavien yleisohjeiden mukaisesti (Khs 28.10.2019 § 723) avustukset maksetaan seuraavasti: alle 8 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä, 8 000 – 40 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä ja yli 40 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä. Erillistä maksatuspäätöstä ei tehdä.

Ennakkotieto vuoden 2021 avustusten hakemisesta

Vuoden 2021 avustusten hakua koskeva kuulutus julkaistiin 4.12. (Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet ) ja julkaistaan 9.12.2019 (Metro-lehti). Kuulutuksen mukaan kaupunginhallituksen myöntämiä avustuksia vuodelle 2021 tulee hakea 30.4.2020 klo 16.00 mennessä. Kaupunginhallitus myöntää avustuksia sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään muun lautakunnan toimialaan.

Sulje

Kaupunginhallitus 09.12.2019 § 845

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Otso Kivekäs
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Asian aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Tero Niininen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa Hernbergin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.01.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 25915

tero.niininen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Avustuskuulutus 5.12.2018
2. Yhteenveto kaupunginhallituksen yleisavustuksista vuonna 2020
3. Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet
4. Kaupunginhallitukselle osoitetut avustushakemukset vuodelle 2020

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.