Katusuunnitelma, Malmi, Pukinmäki, Eskolankaari

HEL 2019-012029
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 605 §

Malmilla olevan Eskolankaaren välillä junarata-Malminkaari katusuunnitelman hyväksyminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä seuraavan Eskolankaari välillä junarata−Malminkaari 31267/1 katusuunnitelman.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Eskolankaari on nykyinen asuinalueen paikallinen kokoojakatu, jonka liikennejärjestelyjä parannetaan junaradan ja Malminkaaren välisellä osuudella noin 60 metrin matkalla. Katusuunnitelma perustuu voimassa oleviin asemakaavoihin nro 10195 ja 12476 sekä hyväksyttyyn liikennesuunnitelmaan nro 6764/1.

Kadun eteläpuolelle rakentuu uusi liikerakennus ja päivittäistavarakauppa. Katu sijoittuu rakennettuun ympäristöön.

Suunnitelma

Eskolankaaren välillä junarata-Malminkaari, suunnitelmapiirustus nro 31267/1 (liite 2)

Eskolankaari on nykyinen asuinalueen kokoojakatu, joka jatkuu Eskolantienä Säterintiestä luoteeseen. Eskolankaari liittyy itäpäästään kanavoidulla valo-ohjatulla T-liittymällä nykyiseen Malminkaareen. Katusuunnitelmassa osoitetaan nykyisen lisäksi toinen kääntyvien kaista Eskolankaarelta Malminkaarelle etelään. Ajoradan eteläreunaan rakennetaan eroteltu 2,5 metriä leveä jalkakäytävä ja 2,5 metriä leveä pyörätie.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta nro 31267/1 (liite 1).

Katu sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy. Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Tiedote katusuunnittelun aloituksesta on lähetetty 28.11.2019 kadun varren kiinteistöille ja Pukinmäki-seura ry:lle sekä Malmi-seura ry:lle.

Katusuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin info- ja näyttelytila Laiturissa, Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat sekä Pukinmäen kirjastossa 11.12.2019–14.1.2020 välisenä aikana. Katusuunnitelmaluonnoksia koskeva yleisötilaisuus pidettiin osana Uutta Koillis-Helsinkiä -tapahtumaa Malmitalolla 17.12.2019 klo 16–19. Uutta Koillis-Helsinkiä -esittelytilaisuudessa kävi arviolta 190 henkilöä. Asukastilaisuudesta sekä luonnoksen esittelystä julkaistiin ilmoitus Koillis-Helsingin Lähitieto sekä Helsingin Uutiset -lehdissä.

Katusuunnitelma on ollut nähtävillä 2.–15.9.2020 välisen ajan. Suunnitelman nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Suunnitelmasta ei ole saatu muistutuksia.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannus on yhteensä noin 242 000 euroa (alv 0 %).

Vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 5 200 euroa (alv 0 %). Ylläpitokustannukset eivät muutu nykyisestä.

Kadun rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2020 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 01 01 01 Uudisrakentaminen.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, 202 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Hallintosääntö 16 luku 5 § 1 mom. kohta 11.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.10.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Silja Hurskainen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 38939

silja.hurskainen@hel.fi