Valtuustoaloite, Fredrikintorin kunnostus

HEL 2019-012409
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 525 §

V 7.10.2020, Valtuutettu Martina Harms-Aallon aloite Fredrikintorin kunnostamisesta

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Martina Harms-Aalto ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan Fredrikintorin kunnostamista.

Fredrikintori on helsinkiläisittäin ainutlaatuinen toiselta laidaltaan umpikulmainen tori, jota rajaa yhtenäinen rakennuskanta 1900-luvun alkupuolelta. Kohde liittyy olennaisena osana Helsingin kantakaupungin arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön. Itse torin jäsentely on muuttunut useaan kertaan. Viimeksi tori on uusittu vuoden 1986 suunnitelman mukaan, jolloin diagonaaliset ajoradat yhdistettiin ja toria kiertävät vaahterat istutettiin. Pohjoisreunan paju ja keskiosan vaahtera ovat vanhempaa perua. Torin valaistustapa on mahdollisesti uusittu samaan aikaan torin kunnostuksen yhteydessä.

Fredrikintori kaipaa kunnostusta. Sen yleisilmettä heikentävät ja jäsentelyä hankaloittavat muun muassa sähkökaappien sijoittuminen, luvaton pysäköinti sekä mainoskylttien, mainospylväiden ja -telineiden sijoittelu. Puurivien kuolleita puita ei ole korvattu uusilla, sillä nykytilassa puiden juuristolle ei ole riittävästi kasvutilaa. Runkosuojien malli ja heikko kunto heikentävät myös torin yleisilmettä.

Kaupunginhallitus toteaa, että torin peruskorjaus on katu-, puisto- ja liikunta-alueinvestointien 10-vuotisohjelmassa suunniteltu tehtäväksi 2020-luvun puolivälissä. Ennen suunnitteluun ryhtymistä kohteesta on tarpeellista tehdä muun muassa ympäristöhistoriallinen selvitys sekä puuston kuntokartoitus.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kaupunginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 03.03.2020 § 127

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Fredrikintori on helsinkiläisittäin ainutlaatuinen toiselta laidaltaan umpikulmainen tori, jota rajaa yhtenäinen rakennuskanta 1900-luvun alkupuolelta. Kohde liittyy olennaisena osana Helsingin kantakaupungin arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön. Itse torin jäsentely on muuttunut useaan kertaan. Viimeksi tori on uusittu vuoden 1986 suunnitelman mukaan, jolloin diagonaaliset ajoradat yhdistettiin ja toria kiertävät vaahterat istutettiin. Pohjoisreunan paju ja keskiosan vaahtera ovat vanhempaa perua. Torin valaistustapa on mahdollisesti uusittu samaan aikaan torin kunnostuksen yhteydessä.

Tori kaipaa kunnostusta. Ongelmia torin ympäristössä ja torin yleisilmettä heikentäviä tekijöitä ovat muun muassa sähkökaappien sijoittuminen, luvaton pysäköinti, mainoskylttien, mainospylvään ja –telineiden sijoittelu. Puurivien kuolleita puita ei ole korvattu uusilla, sillä nykytilassa puiden juuristolle ei ole riittävästi kasvutilaa. Runkosuojien malli ja heikko kunto heikentävät myös torin yleisilmettä.

Torin peruskorjaus on katu-, puisto- ja liikunta-alueinvestointien 10-vuotisohjelmassa suunniteltu tehtäväksi 2020-luvun puolivälissä. Ennen suunnitteluun ryhtymistä kohteesta on tarpeellista tehdä muun muassa ympäristöhistoriallinen selvitys sekä puuston kuntokartoitus.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti: 310 37258

anu.lamminpaa@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37313

suvi.ramo@hel.fi