Valtuustoaloite, merkityt rantatiet Lauttasaaren Länsiulapanniemelle

HEL 2019-012412
Asialla on uudempia käsittelyjä
25. / 580 §

Valtuutettu Björn Månssonin aloite merkityistä rantareiteistä Lauttasaareen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Björn Månsson ja 11 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Länsiulapanniemen rantareitti Lauttasaaressa merkitään, ja että alueen virkistyspalveluja kehitetään.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin merellisen strategian 2030 yhtenä toimenpiteenä edistetään ranta-alueiden käyttöä muun muassa kehittämällä rantareitistön opastusta ja parantamalla sen käytettävyyttä. Länsiulapanniemen rantaa kiertävä reitti on merkitty alueella voimassa olevaan asemakaavaan ja sen toteutussuunnittelu aloitetaan vuoden 2020 aikana. Nykyisin Länsiulapanniemen kesämaja-alueella on saunoja, uintipaikka ja pieni kesäkahvila. Alueen virkistyskäytön mahdollisuudet paranevat, kun kesämajat siirretään asemakaavassa osoitetuille paikoille, ja kulku ohjataan rakennetulle reitille.

Jatkosuunnittelussa tarkastellaan opasteiden, roska-astioiden, pöytien ja penkkien tai muiden istuintasojen sijoittamista reitin varrelle ottaen kuitenkin huomioon alueen herkkä maasto, arvokkaat luontokohteet sekä huoltoliikenteen tarve. Suunnittelua tehdään yhteistyössä alueen käyttäjien, Lauttasaariseuran, kaupunginmuseon ja kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelujen kanssa.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitettuihin aloitteisiin, joihin vastaamisen määräaika on 1.4.-30.9.2020, tulee kaupunginhallituksen antaa vastauksensa viimeistään 30.9.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 10.03.2020 § 139

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Länsiulapanniemi sijaitsee Lauttasaaren lounaisrannalla. Asemakaava vuodelta 2001 on voimassa ja siinä on osoitettu rantaa kiertävä reitti. Asemakaavan mukaisen rantareitin toteutussuunnittelu alkaa vuonna 2020. Alueella siirretään myös viimeiset kesämajat asemakaavan mukaisille paikoille, jolloin on luontevaa toteuttaa asemakaavan mukainen kulkureitti. Käyttäjämäärien lisääntyessä rannan maasto kuluu entistäkin enemmän ja on välttämätöntä ohjata kulku rakennetulle reitille. Asemakaavassa esitetty ulkoilureitti Länsiulapanniemelle täydentää Lauttasaaren rantoja kiertävää yhtenäistä rantareittiä, mikä puolestaan edesauttaa julkista virkistyskäyttöä. Julkisessa puistossa on kesämajoja, eikä siellä ole tällä hetkellä kaupungin ylläpitämiä virkistyspalveluita. Kesämaja-alueella on saunoja, uimaan pulahtamisen paikka, joka ei ole kaupungin ylläpitämä, sekä pieni kesäkahvila.

Länsiulapanniemessä sijaitseva, vanha kansanpuistoalue on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde. Alueella on arvokkaita luontokohteita sekä linnoituslaitteita, jotka ovat muinaismuistoina suojeltuja. Puistoalueella sijaitsevat tiet ovat pääosin peräisin linnoitteiden rakentamisajalta. Reitti ja sen kalusteet sovitetaan herkkään maastoon. Luonteeltaan kapealle ulkoilureitille ei tule valaistusta eikä talvikunnossapitoa. Rantareitin suunnittelussa otetaan huomioon luonnontilaisen kaltainen rantametsä sekä avokalliot. Jatkosuunnittelussa tarkastellaan opasteiden, roska-astioiden, pöytien, penkkien tai muiden istuintasojen sijoittamista ottaen huomioon huoltoliikenteen tarve. Suunnittelua tehdään yhteistyössä alueen käyttäjien, Lauttasaariseuran, kaupunginmuseon ja ympäristöpalvelun asiantuntijoiden kanssa.

Osallistuvan budjetoinnin kautta toteutetaan uimalaituri Lauttasaaren Särkiniemeen. Länsiulapanniemelle ei ole mahdollista tarjota uimalaituria tai pukukoppeja tässä yhteydessä, mutta vuoden 2020 osallistuva budjetointi tarjoaisi väylän hankkeen edistämineen. Liikuntapalvelut vastaavat kaupungin ylläpitämistä virallisista uimarannoista.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Lisätään kohtaan 3: Suunnittelua tehdään yhteistyössä alueen käyttäjien, Lauttasaariseuran, kaupunginmuseon ja ympäristöpalvelun asiantuntijoiden kanssa.

Kannattaja: Atte Kaleva

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Maria Hyövälti, maisema-arkkitehti: 310 37494

maria.hyovalti@hel.fi

Paula Hurme, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 26093

paula.hurme@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37313

suvi.ramo@hel.fi