Nuorisoneuvoston asettaminen

HEL 2019-012415
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 861 §

Helsingin nuorisoneuvoston asettaminen vuosiksi 2020-2021

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus asetti vuosiksi 2020-2021 Helsingin nuorisoneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja tukea nuorten äänen kuulumista, nuorten osallisuutta ja nuorten toiminnan vaikuttavuutta kaupungissa ja kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa.

Helsingin nuorisoneuvostoon kuuluvat seuraavat, vaaleilla valitut henkilöt.

August Kiattrakoolchai

Inka Karlsson

Nella Salminen

Jimi Joutsio

Kukka Luukanen

Alma Rantalaiho

Verneri Hirn

Iris Kässi

Lana Bulatova

Lauri Pyykkö

Hugo Dahlberg

Waleed Ahmed

Miro Maaranen

Ahmednur Farah

Jenni Ahonen

Jemina Sandell

Kiti Kuortti

Lumia Pesonen

Niko Partanen

Oona Sainio

Jenny Vu

Sampo Hallivuori

Elo Umukoro

Olivia Sorvari

Victor Ocampo

Max TalviOja

Aisha Mahmood

Katja Legeza

Joel Helin

Elias Mustamand

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut vastaa nuorisoneuvoston työn tukemisesta.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin nuorisoneuvosto on kuntalain 26 §:n edellyttämä nuorten vaikuttamistoimielin, jonka kaupunginhallitus asettaa. Helsingin nuorisoneuvoston vaaleissa äänioikeus on 13-17 -vuotiailla nuorilla, ja oikeus asettua ehdolle nuorilla, jotka ovat täyttäneet 13 vuotta, mutta eivät 18 vuotta ennen kuin kulloinkin valittavan nuorisoneuvoston toimikausi alkaa. Helsingin nuorisoneuvoston jäsenmäärä on 30 jäsentä. Vuosiksi 2020-2021 asetettavan Helsingin nuorisoneuvoston toimikausi on ensimmäistä kertaa kaksi vuotta. Kahden vuoden toimikaudella vahvistetaan nuorten oppimista ja toimijuutta sekä yhtenäistetään Helsingin, Espoon ja Vantaan nuorten vaikuttajatoimielinten aikatauluja.

Helsingin nuorisoneuvosto on osa nuorten vaikuttamisjärjestelmää, Ruutia, jonka kaupunginhallitus asetti 18.12.2017 kaudeksi 2018-2021. Esityslistan liitteenä on kuvaus Ruudin toiminnasta vuonna 2019.

Nuorisoneuvoston tehtävänä on edistää ja tukea nuorten äänen kuulumista, nuorten osallisuutta ja nuorten toiminnan vaikuttavuutta kaupungissa ja kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa. Pormestari ja apulaispormestarit tapaavat nuorisoneuvoston jäsenet vähintään kaksi kertaa vuodessa. Apulaispormestari myös toimii yhteyshenkilönä oman lautakuntansa ja nuorisoneuvoston välillä. Nuorisoneuvostossa toimii neljä toimialaryhmää, joiden koolle kutsumisesta ja työskentelystä vastaa kukin toimialajohtaja. Vuonna 2019 nuorisoneuvoston edustajat saivat läsnäolo- ja puheoikeuden kaikissa Helsingin lautakunnissa.

Nuorisoneuvoston vuoden 2019 vaaleissa ehdolle saivat asettua ehdolle ja äänestää kaikki vuosina 2002- 2006 syntyneet helsinkiläiset nuoret. Ehdokkaaksi asettui 72 nuorta, mikä on enemmän kuin koskaan ennen Helsingin nuorisoneuvoston vaaleissa. Vaalia varten rakennetussa vaalikoneessa ehdokkaat vastasivat kysymyksiin, ja äänestäjät saattoivat etsiä sieltä sopivaa ehdokasta. Vaalikoneen etusivu oli yhteinen Helsingin, Espoon ja Vantaan kanssa. Helsingin nuorisoneuvoston vaalikoneen sivulla kävi 10 000 vierailijaa, joista vähintään kolmeen kysymykseen vastasi 6 055 ja kaikkiin kysymyksiin 3 100 vastaajaa. Ehdokkaat nostivat nuorisoneuvoston vaaleissa esiin erityisesti ilmastonmuutokseen ja ympäristöön koskevia kysymyksiä, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita, koulutuskysymyksiä sekä nuorten oikeutta osallistua Helsingin kaupungin päätöksentekoon.

Vaalien toteutuksesta vastasi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. Nuorisopalvelut järjesti 11.-22.11.2019 välisenä aikana äänestystilaisuuksia kouluissa ja oppilaitoksissa. Äänestyksen toteutukseen osallistuivat sekä kaupungin että yksityiset koulut ja oppilaitokset. Koululla järjestettiin pääsääntöisesti yksi äänestyspäivä. Nuorisotaloilla pystyi äänestämään 25.-29.11. 2019. Vaaleissa äänestäminen tapahtui digitaalisesti nVotes –sovelluksessa koulun tai oppilaitoksen sähköpostitunnuksilla tai äänestäjälle henkilökohtaisesti luodulla tunnuksella.

Vaaleissa annettiin yhteensä 9 396 ääntä ja äänestysprosentti oli 35,4 %. Edellisissä vaaleissa vuonna 2019 ääniä annettiin 9 493 ja äänestysprosentti oli 35,7 %.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.01.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi