Toivomusponsi, syksyllä 2018 hyväksytyn varikkosuunnitelman päivittäminen ja laajenevan raitiovaunuliikenteen tarpeisiin varautuminen

HEL 2019-012426
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 53 §

Liikenneliikelaitoksen lausunto koskien Vantaan ratikan yleissuunnitelmaa ja toteutussuunnitelmaa

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginvaltuuston ponteen koskien Vantaan ratikan yleissuunnitelmaa ja toteutussuunnittelua.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) on valmistellut vuonna 2018 Helsingin raitiotievarikkojen kokonaiskehittämissuunnitelman, joka perustuu Helsingin uuden yleiskaavan raitiotiejärjestelmään sisältäen sekä nykyisen kantakaupungin raitiotien sekä uudet pikaraitiotieyhteydet. Suunnitelman pohjana on toiminut sen hetkiset arviot siitä, miten paljon ja millaisella raitiovaunukalustolla raitioliikennettä tullaan Helsingissä järjestämään tulevien vuosikymmenten aikana. HKL on sittemmin päivittänyt säännöllisesti suunnitelman pohjana olleita laskelmia liikennöintisuunnitelmien ja hankkeiden toteutusaikataulun täsmentyessä.

Kokonaiskehittämissuunnitelman mukaisesti raitioliikenne Helsingissä hoidetaan siten, että varikkotoimintaa voidaan tarkoituksenmukaisella tavalla kehittää sekä toiminnan luotettavuuden että operoinnin ja kunnossapidon tehokkuuden kannalta. Suunnitelman mukaan Helsingin raitiotievarikkotoiminta keskitetään tulevaisuudessa kahdelle päävarikolle Ruskeasuolle ja Koskelaan, joista molemmista pystytään operoimaan sekä kantakaupungin että pikaraitioteiden linjoja. Raide-Jokerilla ja Kruunusiltojen raitiolinjoilla tulee myös olemaan omat pienemmät sivuvarikkonsa. Raitiovaunujen korjaamotoiminta on tarkoitus keskittää Koskelan varikolle.

Vantaan raitiotien varikko ei sijaitse Helsingissä, eikä näin ollen ollut mukana kokonaiskehittämissuunnitelmassa samalla tavalla arvioitavana kuin Helsingin varikot. Kuitenkin suunnitelmassa on arvioitu mahdollisuuksia järjestää Vantaan raitiotiellä käytettävän kaluston korjaamotoimintaa Koskelan raitiovaunukorjaamolla. Raitiovaunukorjaamotoimintaa ei HKL:n näkemyksen mukaan kannata tehdä pienissä yksiköissä vaan keskittää suurempiin yksiköihin. Vantaan raitiotie tulee yhdistymään uusien pikaraitiotieyhteyksien kautta (esim. Malmin raitiotien kautta) Helsingin raitiotieverkkoon, jolloin vaunujen siirtäminen korjattavaksi Koskelan varikolle olisi yksinkertaista

HKL on käynnistänyt Koskelan varikon alustavan suunnittelun vuoden 2020 alussa. Suunnitelmassa yhdistetään HKL:n tavoitteet toimivasta ja riittävän laajasta raitiotievarikosta sekä kaupunkikehityksen tavoitteet maankäytön kehittämisestä ja alueen tiivistämisestä. Varikon suunnittelusta toteutukseen on tarkoitus edetä vuonna 2024. HKL:n tavoitteena on toteuttaa varikko, joka palvelee Helsingin raitioteiden laajenemista vähintään Malmin ja Tuusulanväylän sekä Kalasataman raitioteiden edellyttämässä laajuudessa. Lisäksi suunnittelussa varaudutaan toteuttamaan korjaamo, joka palvelee tarvittaessa kaikkia Helsingin seudun raitiolinjoja, ml. Vantaan raitiotietä.

Sekä Ruskeasuon uuden raitiovaunuvarikon että Koskelan varikon kehittämisessä pyritään hyödyntämään käytössä olevat varikkoalueet niin tehokkaasti kuin mahdollista. Lisäksi mm. Raide-Jokerin, Kruunusiltojen ja Vantaan raitiotien varikoilla on jo alusta alkaen varauduttu liikenteen laajenemiseen. Raitioliikenteen laajentuessa tulevina vuosikymmeninä mahdollisesti nyt suunniteltua kauemmaksi Helsingin keskustasta ei operointi pelkästään Ruskeasuon tai Koskelan varikolta ole välttämättä järkevin tapa. Silloin tulee harkita pienempien säilytys- tai sivuvarikoiden toteuttamista linjojen päätepisteisiin tai varrelle. Tällöin on pidettävä huoli, että mahdollisten raitioteiden varrelta löytyy soveltuvia alueita raitiotievarikkojen toteuttamiseen.

HKL jatkaa aiemmin mainitulla tavalla kokonaiskehittämissuunnitelman päivittämistä raitiotiehankkeiden suunnittelun edetessä.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 09 310 35245

artturi.lahdetie@hel.fi