Toivomusponsi, valitsematta jääneiden hankkeiden toteuttaminen osallistuvan budjetoinnin kautta

HEL 2019-012435
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 410 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matias Pajulan toivomusponnesta koskien mahdollisuutta toteuttaa osallistuvan budjetoinnin valitsematta jääneitä hankkeita osana kaupungin perustoimintaa

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että osallistavan budjetoinnin ensimmäisellä kierroksella avattiin 4,4 miljoonaa euroa asukkaiden päätettäväksi. Ideoista jalostui 44 suunnitelmaa kaupungin eri toimialoille toteutettavaksi. Kaupunkiympäristön toimialalle toteutettavaksi tuli 29 hanketta, joiden yhteenlaskettu budjetti on noin 3,6 miljoonaa euroa. OmaStadi-suunnitelmissa halutaan kehittää lähiympäristön palveluita aina onki-ja uimalaitureista kukkaketoihin. Suurin osa hankkeista valmistuu vuoden 2020 aikana. Hankkeiden valmistumista voi seurata sivuilla

Kaupunkiympäristön toimialalla suunnittelun yksi tärkeimmistä lähtökohdista on asukaslähtöisyys. Toimialalla kiinnitetään suurta huomiota asukkaiden tarpeisiin ja palautteisiin. Tiivistä vuorovaikutusta asukkaiden kanssa tehdään kaupunkiympäristön toimialan kaikissa palvelukokonaisuuksissa, asemakaavoituksesta toteutussuunnitteluun.

Osallistuvan budjetoinnin hankkeet löytyvät visuaalisessa muodossa kartta.hel.fi -palvelusta. Tavoitteena on, että sinne kootaan jatkossakin kaikki OmaStadi-ideat ja -ehdotukset.

Syksyllä 2020 alkaa seuraava, osallistuvan budjetoinnin OmaStadi 2.0 kierros. Silloin avataan 8,8 miljoonaa euroa asukkaiden päätettäväksi. Kierros alkaa ideoinnilla, ja hankkeet jalkautuvat toimialoille toteutukseen keväällä 2022. Alkuvuodesta 2022 voi tutustua hankkeisiin jotka eivät menestyneet äänestyksessä.

Kaupunkiympäristön toimiala pyrkii huomioimaan äänestykseen edenneet, mutta toteutumatta jääneet OmaStadi-suunnitelmat osana normaalia toimintaansa toimivaltansa, käyttö- ja investointitalouden sekä suunnitteluprosessien ja -periaatteiden puitteissa. Valitsematta jääneitä, konkreettisia suunnitelmia pystytään parhaiten huomioimaan etenkin osana katu- ja puistosuunnitelmia.

Toimialalla laadittavat verkosto- ja aluesuunnitelmat toimivat yhtenä hyvänä kanavana viedä OmaStadi-hankkeita osaksi normaalia suunnitteluprosessia ja talouden vuosikellon sykliä.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Toivomusponsi

Kaupunginvaltuutettu Matias Pajula on tehnyt 27.11.2019 toivomusponnen, jossa pyydetään kaupunkia selvittämään mahdollisuutta toteuttaa osallistuvan budjetoinnin valitsematta jääneitä hankkeita osana kaupungin perustoimintaa. Toimialalta pyydetään lausuntoa siitä, kuinka hankkeita, jotka eivät tulleet valituiksi osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä, voitaisiin edistää.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 31.8.2020 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Nina Mouhu, aluesuunnittelija: 09 310 39838

nina.mouhu@hel.fi