Toivomusponsi, työvoiman houkuttelevuuden ja rekrytoinnin kokonaisvaltainen vahvistaminen varsinkin matalapalkka-aloilla

HEL 2019-012436
Asialla on uudempia käsittelyjä
23. / 612 §

Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi työvoiman houkuttelevuuden ja rekrytoinnin kokonaisvaltaisesta vahvistamisesta varsinkin matalapalkka-aloilla

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymän toivomusponnen (Eva Biaudet) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään 27.11.2019 vuoden 2020 budjettiesitystä kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Eva Biaudetin ehdottaman toivomusponnen selvittää miten työvoiman houkuttelevuutta ja rekrytointia voidaan kokonaisvaltaisesti vahvistaa varsinkin matalapalkka-aloilla, palkkakehitysohjelman jatkamisen lisäksi.

Henkilöstön saatavuus on maailman toimivimmalle kaupungille keskeinen painopiste. Helsingissä työskentelee lähes 38 000 työntekijää. Vuosittain avautuu haettavaksi 10 000 - 12 000 työpaikkaa. Työvoiman saatavuudessa on tunnistettu viime vuosina haasteita. Haasteet vaihtelevat jonkin verran ammattiryhmittäin. Palkkakehitysohjelman ohella henkilöstön saatavuuden edistämiseksi on tehty monia eri toimenpiteitä.

Kaupunginkanslian henkilöstöosastolle perustettiin 1.1.2020 Henkilöstön saatavuus -yksikkö. Henkilöstön saatavuus -yksikön toimialaan kuuluvat henkilöstötarpeen ennakointi ja osaavan henkilöstön saatavuuden varmistaminen. Yksikkö koordinoi ja edistää työnantajakuvan kehittämistä, työnantajamarkkinointia sekä rekrytointiosaamista ja -menetelmien kehittämistä.

Vuoden 2020 aikana on kaupunkiyhteisen kehittämistyön painopisteinä ovat hakijakokemuskyselyn käyttöönotto, työnantajakuvan kehittäminen ja rekrytointiosaamisen vahvistaminen. Elokuussa käynnistyi Työvoimapulan juurisyyt -hanke, jonka kautta on tarkoitus tunnistaa eri ammattiryhmien osalta saatavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja ratkaisuja työvoimapulan helpottamiseksi. Työntekijöiden pysyvyyden kannalta keskeistä on myös johtamisen ja työkulttuurin kehittäminen.

Henkilöstön saatavuuden edistämiseksi tehdään vaikuttamistyötä esimerkiksi oppilaitosten aloituspaikkamääriin, jotta työntekijöitä valmistuisi riittävästi työmarkkinoille henkilöstösuunnittelun pohjalta tunnistettuihin tarpeisiin. Oppilaitosyhteistyön kehittämistä tukee myös korkeakouluyhteistyön koordinaatioryhmä, joka aloitti toimintansa kesäkuussa 2020.

Työvoiman saatavuuden yhtenä kulmakivenä on monimuotoinen henkilöstö. Tammikuussa 2020 on aloitettu anonyymin rekrytoinnin pilotti, josta raportoidaan kaupunginhallitukselle joulukuussa 2020. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden rekrytointia on edistetty erilaisten hankkeiden (esim. SOTE-silta ja Osaaminen käyttöön Suomessa) kautta. Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymiseen vaikuttavien tekijöiden kartoitus on käynnistynyt.

Työsuhdeasuntojen kohdentaminen työvoimapula-aloille on uudistunut maaliskuussa 2020.

Toimialoilla ja liikelaitoksissa on tehty erilaisia toimenpiteitä ammattiryhmäkohtaisen henkilöstön saatavuuden edistämiseksi, josta esimerkkinä toimii varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden task force -työskentely.

Hallintosäännön 30 luvun § 14:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tarja Näkki, strategisen resursoinnin päällikkö, puhelin: 09 310 26379

tarja.nakki@hel.fi