Ylitysoikeus, vuoden 2020 talousarvio, vuonna 2019 käyttämättä jääneet määrärahat, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2019-012498
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 670 §

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan eräiden vuoden 2019 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylitysoikeudeksi vuodelle 2020

Kaupunkiympäristölautakunta

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuodelta 2019 käyttämättä jääneistä investointimäärärahoista saadaan käyttää keskeneräisten ja siirtyneiden hankkeiden toteuttamiseen
108.080.000 euroa vuoden 2020 talousarvion ylitysoikeutena.

Esitetyt ylitysoikeusmäärärahatarpeet tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä tammikuussa 2020.

Kokonaisylitystarve 108.080.000 euroa on esitetty määrärahakohtaisesti liitteessä nro 1.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vuonna 2019 aloitettuja hankkeita on kesken ja ne jatkuvat vuonna 2020. Osa hankkeista on siirtynyt mm. takuuaikaisten velvoitteiden vuoksi. Rakentamishankkeet ovat sidoksissa muiden osapuolten edellytyksiin toteuttaa suunniteltuja hankkeita ja se on osaltaan aiheuttanut viivästymisiä aikatauluihin.

Ylitystarpeet yhteensä 108.080.000 euroa talousarviokohtaisesti:

Ta-kohta   euroa
8 01 Kiinteä omaisuus          32 380 000
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavienosakkeiden ostot ja lunastuksetsekä kaavoituskorvaukset kylkn käyttöön   1 200 000 
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen  khn käyttöön 17 080 000
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen  kylkn käyttöön                                                  14 100 000  
     
8 02 Rakennukset 49 800 000
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet kylkin käyttöön 34 000 000
8 02 02 Korjaushankkeet Kylkin käytettäväksi 13 900 000
8 02 03 Kaupunkitalokorttelien kehittäminen, khn käytettäväksi   1 900 000
     
8 03 Kadut, ja liikenneväylät                     15 700 000
8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt 13 700 000
8 03 01 03 Muut investoinnit  1 500 000
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa khn käyttöön      500 000
     
804 Puistot ja liikunta-alueet   5 350 000
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet kylkn käyttöön   3 600 000
8 04 02 Projektialueen puistot ja liikunta-alueet khn käyttöön   1 750 000 
     
80503 Kaupunkiympäristön toimiala, irtaimen omaisuuden perushankinta  
805 03 02 Tietotekniikkahankinnat  2 150 000
     
807 Muu pääomatalous  
8 07 01 Lähiörahasto khn käyttöön  2 700 000

 

8 01 Kiinteä omaisuus

8 0101 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön

Loppuvuonna 2019 arvioiduista toteutuvista kaupoista on tehty päätöksiä ja neuvottelutuloksia yhteensä noin 7,7 milj. euron edestä. Määrärahaa jää käyttämättä arviolta 1,2 milj. euroa, johtuen kaavan lainvoimaistumisesta riippuvista maankäyttösopimusten kiinteistöjärjestelyistä ja esisopimuksista (mm. Garden Helsinki-järjestelyjä) sekä avoinna olevien lunastustoimitusten siirtymisen vuoksi. Vuonna 2020 on tarkoitus toteuttaa jo aiemmin päätettyjä maakauppoja arviolta noin 6,4 milj. euron edestä. Nämä ovat mm. maankäyttösopimuksia, joissa kaava ei vielä tullut lainvoimaiseksi, kesken olevia lunastuksia ja Englantilaisen koulun Meilahdessa omistaman kiinteistön noin 3 milj. euron kauppa.

80102 Projektialueiden esirakentaminen

TA-kohta 8010203 Kalasataman esirakentaminen määrärahaa jää käyttämättä, koska Verkkosaaren pohjoisosan esirakentamisurakka käynnistyi myöhässä. Hanke on tekniseltä toteutukseltaan erittäin haastava ja Verkkosaaren pohjoisosan suunnittelu ja yhteensovitus vei enemmän aikaa kuin oli arvioitu.

TA-kohta 8010204 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen määrärahaa jää käyttämättä, koska Koirasaarten esirakentamisurakan loppulasku viimeistelystä siirtyy vuodelle 2020.

TA-kohta 8010205 Kuninkaankolmion esirakentaminen määrärahaa jää käyttämättä, koska maisemavalliin voidaan siirtää massoja painopenkereestä vasta vuonna 2020.

TA-kohta 8010206 Pasilan esirakentaminen määrärahaa jää käyttämättä, koska Pasilassa koko raitiovaunu 9:n urakka voidaan käynnistää vasta vuonna 2020.

80103 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

TA-kohta 8010301 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattamine. Suurimmat hankkeet kuten Oulunkylän Gasumin kaasujohtosiirtohankkeen mm. valituksista on aiheutunut viivästymistä (hankkeen siirtotarve n. 4,5 milj. euroa) ja tukkutorin pakastamon esirakentaminen siirtyi vuodelle 2020.

TA-kohta 8010302 Täydennysrakennuskorvaukset ja korvausinvestoinnit. Käynnissä on useita täydennyskorvausneuvotteluita, jotka mahdollisesti saadaan päätöksentekoon vuonna 2020. Suurin yksittäinen valmistumassa oleva sopimus on Myllypuron Yläkiventien noin 5,8 milj. € kokonaisuus.

8 02 Rakennukset

TA-kohdalle 8 02 Rakennukset osoitettua määrärahaa jää käyttämättä seuraavilta talousarvion alakohdilta:

80201 Uudis- ja lisärakennushankkeet kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

TA-alakohdalle 8 02 01 01 Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke – ja muu suunnitteluun osoitettua määrärahaa jää käyttämättä koska Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelma valmistuu alkuperäisestä aikataulusta poiketen vasta alkuvuodesta 2020.

TA-alakohdalle 8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeisiin osoitettu käyttämättä jäävä määräraha on siirtyvää investointirahoitusta, joka tarvitaan vuonna 2018-19 valmistuneiden uudisrakennushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin ja hankkeisiin, joiden laskutus on myöhentynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 2020.

TA-alakohdan 8 02 01 03 Kaupunkiympäristötoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet käyttämättä jäävä määräraha on Hakaniemen kauppahallin väistötilan siirtyvää investointirahoitusta, joka varataan vuonna 2018 valmistuneen hankkeen 2. takuuvuoden velvoitteisiin.

TA-alakohdalle 8 02 01 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennushankkeille osoitettu käyttämättä jäävä määräraha tarvitaan vuonna 2019 valmistuneiden Jätkäsaaren liikuntapuiston huoltorakennuksen ja Paloheinän ulkoilumajan huoltorakennuksen sekä vuonna 2018 valmistuneen keskustakirjasto Oodin takuuvuosien velvoitteisiin.

TA-alakohdalle 8 02 01 05 Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeisiin osoitettu käyttämättä jäävä määräraha varataan vuonna 2017 valmistuneen Outamon lastenkodin osasto Nelosen takuuaikaisiin velvoitteisiin vuonna 2020.

TA-alakohdalle 8 02 01 06 Muut uudis- ja lisärakennushankkeet osoitettu käyttämättä jäävä määräraha on vuodelle 2020 siirtyvää investointirahoitusta. Siirtyvät investointimäärärahat käytetään Staran ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden Vuosaaren työtukikohdan uudisrakennushankkeen takuuaikaisiin velvoitteisiin.

80202 Korjaushankkeet kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

TA-alakohdalle 8 02 02 01 Korjaushankkeiden tarveselvitykset, hanke – ja muu suunnitteluun osoitettua määrärahaa jää käyttämättä ja se käytetään korjaushankkeiden tarveselvityksiin vuonna 2020.

TA-alakohdalle 8 02 02 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan korjaushankkeisiin osoitettu käyttämättä jäävä määräraha tarvitaan vuonna 2018-2019 valmistuneiden Alppilan lukion ja Stadin ammattiopiston Roihuvuoren toimipisteen peruskorjaushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin. Lisäksi Konalan ja Kruununhaan ala-asteiden sekä Aleksis Kiven peruskoulun korjaushankkeiden vuoden 2019 laskutus on pienempi kuin talousarviossa on ilmoitettu. Hankkeiden rakentamisvaiheet ovat kuitenkin aikataulussa.

TA-alakohdan 8 02 02 03 Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet käyttämättä jäävä määräraha tarvitaan Hakaniemen kauppahallin perusparannukseen ja Malmin lentoaseman rajavartiolaitoksen korjaamiseen pelastuslaitoksen käyttöön. Hankkeissa vuoden 2019 laskutusta siirtyy maksettavaksi vasta vuoden 2020 puolella, vaikka hankkeet ovat muuten aikataulussa. Lisäksi Keskuspelastusaseman linjasaneerauksen rakentamisvaihe on myöhässä väistötilaratkaisun myöhästyminen vuoksi.

TA-alakohdalle 8 02 02 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjausrakennushankkeille osoitettua määrärahaa jää käyttämättä, koska Suvilahden tiiliseen kaasukelloon suunniteltu kulttuuritoimihankkeen on myöhässä kaasukellojen esirakentamisen myöhästymisen vuoksi. Lisäksi Töölön kisahallin vuonna 2023 alkavan perusparannuksen hankesuunnittelua ei ole aloitettu resurssipulan vuoksi.

TA-alakohdalle 8 02 02 05 Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeisiin osoitettu käyttämättä jäävä määräraha tarvitaan vuonna 2019 valmistuneen Kallion perhekeskuksen takuuaikaisiin velvoitteisiin.

TA-alakohdalle 8 02 02 06 Muut korjausrakennushankkeet osoitettu käyttämättä jäävä määräraha on kokonaisuudessaan vuodelle 2020 siirtyvää investointirahoitusta. Siirtyvät investointimäärärahat käytetään Lapinlahden sairaalan säilyttävien toimenpiteiden ja Marian sairaala-alueen rakennus 3 Start-up korjauksien takuuaikaisiin velvoitteisiin kuluvan vuoden jälkeen.

TA- kohdan 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittämisen määrärahaa jää käyttämättä, koska osa kaupungintalokortteleiden korjauksista siirtyvät vuodelle 2020.

803 Kadut- ja liikenneväylät

TA-kohta 8030102 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt.

Katujen peruskorjaushankkeiden suunnittelu siirtynyt ja siten myös urakat siirtyneet vuodelle 2020.

Siltojen peruskorjauksen osalta Lauttasaarensillan urakka pääsi käynnistymään vasta kesän jälkeen.

Joukkoliikenteen osalta Ramsaynrannan joukkoliikennekaistan toteuttaminen ja Telkkäkujan toteutus siirtyi vuodelle 2020.

Jalankulun ja pyöräilyn väylien osalta useita pyöräilyhankkeita on vasta suunnitteluvaiheessa ja Raide-Jokeriin liittyvien pp-hankkeiden toteutus käynnistyi vasta syksyllä.

TA-kohta Muut investoinnit 8030103.

Lumilogistiikan kehittämisohjelman hyväksyntä viivästyi ja kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi sen syksyllä 2019. Osa hankkeista käynnistyy vasta loppuvuonna 2019 ja osa vuonna 2020. Kaikkien hankkeiden pilotointi toteutuu vuonna 2020.

Yleisteen käymälöiden osalta valmistui seitsemän käymäläyksikköä kymmenestä. Loput kolme valmistuvat vuonna 2020.

Ranta-alueiden kunnostuksen osalta Vallisaareen mantereelta toteutettavan vesihuollon työ jää kesken kuluvalta vuodelta. Toimintasuunnitelmassa oli varauduttu tekemään putkien mereen upotus jo vuonna 2019.

TA-kohta 80303 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunginhallituksen käytettäväksi. Tiehankkeiden suunnitteluhankkeista Koivusaaren eritasoliittymä Länsiväylällä on siirtynyt ja Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä käynnistyi vasta loppusyksystä.

804 Puistot- ja liikunta-alueet

80401 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

TA-kohta 8040101 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset. Täydennysrakentamisen kohdentuminen jo suunnitelluille puistokohteille vaikeuttaa puistojen toteutusta. Lisäksi puistosuunnitelmista tehdyt valitukset ovat siirtäneet hankkeiden toteutusta

TA-kohta 8040102 Liikuntapaikat- ja ulkoilualueet. Koulujen pihojen liikuntapaikoista toteutuu seitsemän kymmenestä ja loput kolme vuonna 2020.

80402 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi

TA-kohta 8040202 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet. Liikuntapuiston toteutus limittyy huoltorakennuksen valmistumiseen ja alueen viimeistely tapahtuu vuonna 2020.

TA-kohta 8040203 Kalasataman puistot ja liikunta-alueet. Kalasatamanpuiston rakentaminen käynnistyi vasta syksyllä ja jatkuu vuonna 2020.

TA-kohta 8040204 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet. Henrik Borgströmin puiston rakentaminen käynnistyi vasta syksyllä ja jatkuu vuonna 2020.

TA-kohta 8040206 Kuninkaankolmion puistot. Puistojen esirakentaminen on viivästynyt ja siten myös puistorakentaminen.

8 05 03 Irtaimen omaisuuden perushankinta kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön

TA-kohdan 8 05 03 02 Tietotekniikkahankkeiden määrärahoista osa jää käyttämättä tietojärjestelmähankkeiden viivästymisien vuoksi. Merkittävimmät yksittäiset hankkeet ovat asumiseen liittyvät järjestelmähankkeet, joiden määrittely ja kilpailutusprosessit ovat pitkähköjä ja edistyvät hitaasti. Mm. ATT-myyntijärjestelmähankkeeseen saatiin vain yksi tarjous, joka ei vastannut haluttua ja näin ollen jää toteutumatta vuonna 2019. Smart&Clean-hankkeelle varattu määräraha jää käyttämättä, koska hanke rahoitettiin toisaalta. Yleisten alueiden rakanhallintajärjestelmä-hanke on käynnistetty, mutta viivästynyt henkilöresurssivajeen vuoksi., samaten kuin dokumenttienhallinnan kokonaisuuden uudistaminen. Karttapalvelun aineistoleikkuri –hankkeen tarkempi määrittely käynnistyi vasta alkusyksystä, ja varsinainen toteutus siirtyy vuodelle 2020.

807 Muu pääomatalous

TA-kohta 80701 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, kaupunginhallituksen käytettäväksi. Hankkeiden toteutus myöhässä mm. leikkipuistorakennuksen toteuttamisen ja johtosiirtojen vuoksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36637

pekka.tirkkonen@hel.fi

Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38571

helena.strom@hel.fi

Mårten Lindholm, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31831

marten.lindholm@hel.fi