Ajankohtaiskatsaus vuonna 2019, Apotti Oy

HEL 2019-012526
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 120 §

Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki ja hallituksen puheenjohtaja Juha Jolkkonen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä se jaa osakkeenomistajille osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se voi toimia omistajiensa yhteishankintayksikkönä.

Yhtiön osakekanta jakaantuu seuraavasti: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 44,0 %, Helsingin kaupunki 36,3 %, Vantaan kaupunki 12,4 %, Kirkkonummen kunta 2,4 %, Tuusulan kunta 2,3 %, Keravan kaupunki 2,1 % ja Kauniaisten kaupunki 0,5 %.

Järjestelmän käyttöönotot alkoivat vuoden 2018 marraskuussa ja jatkuvat vuoden 2020 loppupuolelle saakka. Apotin ensimmäinen käyttöönotto tapahtui 10.11.2018 HUSin Peijaksen sairaalassa ja järjestelmä otettiin Vantaalla käyttöön suurimmassa osassa terveys- ja perhepalveluita sekä vanhuspalveluissa 11.5.2019. Ensimmäisen käyttöönoton jälkeen alkoi järjestelmän muokkaus käyttäjäpalautteen perusteella. Apotin seuraavat käyttöönotot jatkuvat vaiheistetusti Vantaalla, HUSissa sekä Helsingissä, Kauniaisissa, Keravalla, Kirkkonummella, ja Tuusulassa vuosien 2019–2020 aikana.

Käyttöönottovaiheeseen kuuluu tärkeänä osana käyttäjien koulutus sekä vanhan asiakas- ja potilastiedon siirtäminen Apotti-järjestelmään. Tämän hetkisen arvion mukaan koulutettavia on yhteensä noin 45 000. Koulutuksessa keskitytään sujuvan käytön oppimisen lisäksi toiminnan muutoksen edellyttämiin järjestelmän käyttötapoihin ja toimintamalleihin. Näiden toteutumista johdetaan ja seurataan käyttöönoton jälkeen. Järjestelmän muokkaus ja optimointi jatkuvat käyttöönoton jälkeen.

Oy Apotti Ab:n hankekustannukset vuosina 2012-2021 tulevat olemaan yhteensä arviolta 387 miljoonaa euroa.

Yhtiö käynnisti yhdessä omistajien kanssa osakassopimuksen ja yhtiön hallintomallin kehittämistarpeita koskevan valmistelun. Osakassopimuksen muutoksesta päätettiin konsernijaoston kokouksessa 4.11.2019.

Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Juha Jolkkonen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi