Lainan myöntäminen, kenttien peruskorjaus ja uudet ylipainehallit, Meikku Palloilu Oy

HEL 2019-012577
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 206 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Meikku Palloilu Oy:n Meilahden liikuntapuistossa olevien tenniskenttien peruskorjaukseen ja ylipainehallien rakentamista koskevasta lisälainahakemuksesta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Meikku Palloilu Oy:n lainahakemuksesta, joka koskee Meilahden liikuntapuistossa olevien tenniskenttien peruskorjausta ja uusien ylipainehallien rakentamista:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 175 000 euron lainan myöntämistä kymmenen (10) vuoden laina-ajalla Meikku Palloilu Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena kattamaan tenniskenttien peruskorjauksista aiheutuvia kuluja ja uusien ylipainehallien rakentamiskustannuksia.

Meikku Palloilu Oy:n arvioidut kokonaiskustannukset hankkeen alkuvaiheessa olivat 1 250 000 euroa ja hakemuksen mukaan kustannukset ovat tehdyn selvityksen mukaan nousseet 1 862 000 euroon (alv. 0 %). Hankkeen esitetty lisärahoitustarve on 550 000 euroa. Hankkeen lisärahoitussuunnitelman mukaisesti Helsingin kaupungilta haetaan 175 000 euron lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan 50 000 suuruisella omarahoituksella ja 175 000 pankkilainalla. Lisäksi Helsingin kaupunki on päättänyt korvata vuokra-alueella olevien maa-alueen omistajalle kuuluvien pilaantuneiden maiden poistosta aiheutuvia kustannuksia 87 886,88 euroa (alv. 0 %). Puuttuva lisärahoitus järjestetään muulla rahoituksella tai tuella.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Käsittely

Asian aikana kuultavana asiantuntijana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuokrannut 27.2.2018, § 55 kaupunginhallituksen 5.2.2018, § 76 antamin oikeuksin Meilahden liikuntapuistosta 5 110 m²:n suuruisen maa-alueen liikuntatoimintaa varten ajalle 1.6.2018–31.5.2033. Tehdyllä päätöksellä korvattiin Meilahden Tennis Oy:n ja Liikuntaviraston ulkoliikuntapalveluiden (1.7.2015, 20 §) välinen maanvuokrasopimus ajalle 1.7.2016–30.6.2018. Liikuntapaikkapäällikkö vuokrasi myöhemmin päätöksellään 23.8.2018, 49 § edellä mainittuun alueeseen 525 m²:n suuruisen lisäalueen ajalle 1.8.2018–31.7.2022. Molemmista voimassa olevista vuokrauksista on tehty erilliset vuokrasopimukset.

Kaupunginhallitus on myöntänyt 12.3.2018, § 141 päätöksellään Meikku Palloilu Oy:lle 437 500 euron lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta Meilahden tennishallien uusimiseksi. Meikku Palloilu Oy on hakenut 26.11.2019 päivätyllä hakemuksella Helsingin kaupungilta lisälainaa 175 000 euroa hankkeen kokonaiskustannusten noustua arviolta 612 000 eurolla alkuperäisestä 1 250 000 eurosta 1 862 000 euroon. Kustannusarvion nousu on johtunut pilaantuneiden maa-ainesten poistamisesta, ennakoimattomista rakentamisen viranomaisvaatimuksista ja hankkeen valmistumisen viivästymisestä. Hankkeen lisärahoitustarve on hakemuksen mukaan 550 000 euroa (alv. 0 %).

Hankkeen lisärahoitussuunnitelman mukaan kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 50 000 euroa (alv. 0 %), pankkilainalla 175 000 euroa ja kokonaisinvestoinnin puuttuva rahasumma tullaan rahoittamaan muulla rahoituksella tai tuella.

Meilahden liikuntapuistossa sijaitseva vuokra-alue on vuokrattu sisäisin vuokrausperustein kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle vuoden 2043 loppuun saakka. Alue on liikuntapaikat -palvelun hallinnassa.

Meikku Palloilu Oy:n hanke palvelee liikuntatarkoituksia ylläpitämällä ja laadullisesti parantamalla erityisesti mailapelin olosuhteita alueella ja on näin ollen Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke sekä hakijatahon hakemuksessa esille tuomista lähtökohdista ajatellen lisärahoitus on perusteltu hankkeen loppuun viemiseksi. Lainoitusta on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87904

jyrki.inkinen@hel.fi