Hankesuunnitelma, suunnitelman korotus, M100-metrojunien peruskorjaus

HEL 2019-012612
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 77 §

V 12.2.2020, M100 -junien peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy M100 -junayksiköiden peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen liikenneliikelaitoksen johtokunnan esityksen 12.12.2020 mukaisesti siten, että hankkeen enimmäishinta on yhteensä 31,22 miljoonaa euroa (kustannustaso marraskuu 2019).

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.8.2017 § 300 M100 -metrojunien peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että 39 junayksikökköä korjataan ja että peruskorjauksen kustannusarvio on 27,29 miljoonaa euroa (alv 0).

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää 12.12.2019 § 213 M100 -metrojunayksiköiden peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista siten, että hankkeen enimmäishinta on yhteensä 31,22 miljoonaa euroa (alv 0, kustannustaso marraskuu 2019).

Hankkeessa peruskorjataan Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) käytössä olevat 39 M100-sarjan metrojunayksikköä (nk. sarjajuna). Metrojunayksiköt ovat kaksivaunuisia ja ne ovat toimitettu vuosina 1979−1984.

Hankesuunnitelmaa on päivitetty peruskorjausten alkamisen jälkeen. Ensimmäisen junayksikön peruskorjauksessa on ilmennyt lukuisia junien kunnosta johtuvia pieniä lisätyötarpeita, jotka toteuttamalla varmistetaan hankkeen alkuperäisten tavoitteiden toteutuminen.

Lisätöiden ohella kustannuksia nostaa metrojunayksiköiden matkustajaovien kunnostuksessa tarvittavien materiaalien hintojen nousu ja ohjaamon modernisoinnin toteuttaminen alun perin suunniteltua laajemmin.

Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa ei ole tarvittavassa laajuudessa arvioitu hankkeen toteuttamisen aikana ilmenevien lisätöiden kustannusten kattamista. Päivitetyssä hankesuunnitelmassa tuleviin lisätöihin varaudutaan 1,00 milj. euron hankevarauksella. Hankesuunnitelman korotuksen jälkeen hankkeen enimmäishinta on 3,93 milj. euroa (n. 14 %) korkeampi kuin alkuperäisen hankesuunnitelman enimmäishinta.

Päivitetyn hankesuunnitelman mukainen enimmäishinta:

 • M100-metrojunien peruskorjaus: 22,4 milj. euroa
 • Tiedossa olevat tilattavaksi esitettävät lisätyöt: 0,34 milj. euroa
 • Ilmanvaihdon tehostaminen: 0,68 milj. euroa
 • Varaosat: 0,08 milj. euroa
 • Erillistyöt: 0,12 milj. euroa
 • Tehomoduulien peruskorjaus: 3,00 milj. euroa
 • Tehomoduulien peruskorjauksen lisätyöt: 0,30 milj. euroa
 • Matkustajaovien kunnostuksen materiaalit: 2,31 milj. euroa
 • Ulkopuolisten konsulttien palkkiot: 0,37 milj. euroa
 • Oman työn kustannukset: 0,62 milj. euroa
 • Hankevaraus: 1,00 milj. euroa

Yhteensä 31,22 milj. euroa

Päivitetyn hankesuunnitelman mukaiset poistot 10 vuoden poistoajalla tasapoistoina ovat noin 3,10 milj. euroa vuodessa ja Helsingin kaupungin vakuutusrahastomaksut noin 0,20 milj. euroa vuodessa. HKL rahoittaa hankkeen lainarahoituksella. Todelliset korkokulut ovat yhteensä noin 5,38 milj. euroa (korkokanta 3 % ja laina-aika 10 vuotta).

Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti HKL laskuttaa metrovaunujen peruskorjauksen poistot, korot ja vakuutusrahastomaksun Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä (HSL) operointikustannusten yhteydessä. Osa HSL:ltä laskutettavista operointikustannuksista kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta.

Hankkeen arviointi

M100-metrojunayksiköiden peruskorjaushanke on hankesuunnitelman korotuksesta huolimatta taloudellisesti ja teknisesti perusteltua toteuttaa. Hankesuunnitelman korotuksella varmistetaan, että M100-metrojunayksiköiden peruskorjaus suoritetaan siinä laajuudessa, että alkuperäisen hankesuunnitelman tavoitteet matkustaja-, kuljettaja- ja kunnossapitonäkökulmasta saavutetaan.

Hankkeen toteuttaminen pidentää metrojunayksiköiden käyttöikää noin 10 vuodella. Metrojunayksiköiden peruskorjauksen vaihtoehtona olisi ollut uuden kaluston hankinta. Peruskorjaus mahdollistaa uusien metrojunien hankinnan siirtämisen 2020-luvun lopulle tai tarvittaessa myöhempään ajankohtaan, jolloin metron kapasiteetin huomattava kasvattaminen on välttämätöntä ja automatisointi todennäköisesti tarpeellista.

Investoinnin vuotuiset poistot ja korkokustannukset hankesuunnitelman korotuksen myötä ovat noin 94.000 euroa seuraavien lähtötietojen mukaisesti:

Investointi: 31.220.000 euroa
Investointi / junayksikkö (2 vaunua): 800.512,82 euroa
Jäännösarvo: 0 euroa
Investoinnin pitoaika: 10 vuotta
Korkokanta: 3 %

Vertailuna uuden nelivaunuisen metrojunayksikön vastaavan matkustajakapasiteetin eli kahden vaunun investoinnin vuotuiset poistot ja korkokustannukset olisivat noin 178.000 euroa seuraavien lähtötietojen mukaisesti:

Investointi (vastaava kuin M300-metrojuna): 7.000.000 euroa
Investointi / 2 vaunua: 3.500.000,00 euroa
Jäännösarvo: 0 euroa
Investoinnin pitoaika: 30 vuotta
Korkokanta: 3 %

M100-metrojunien peruskorjauksen ja uusien metrojunien hankinnan elinkaarikustannusten vertailu edellyttäisi edellä mainitun lisäksi myös käyttö- ja huoltokustannusten ja uusien metrojunien tulevaisuuden peruskorjausten huomioon ottamista. Lähtökohtaisesti kalustotyypille on tarpeellista tehdä vähintään yksi peruskorjaus sen elinkaaren aikana. Arvioimatta näiden tekijöiden tarkempaa taloudellista vaikutusta voidaan kuitenkin todeta, että M100-metrojunien peruskorjaus on nykyisessä tilanteessa taloudellisesti ja teknisesti paras sekä tarkoituksenmukaisin vaihtoehto hankkeen kustannusarvion noususta huolimatta.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 12.12.2019 § 213

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi M100-metrojunayksiköiden peruskorjauksen hankesuunnitelman korottamista niin, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on yhteensä 31,22 milj. euroa (kustannustasossa marraskuu 2019).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Tuomo Pietilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 34776

tuomo.pietila@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi