Määrärahan siirto, käyttämättä jääneen lisämäärärahan siirto vuodelle 2020, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

HEL 2019-012918
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 200 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle lisämäärärahan käyttämättä jääneen määrärahan siirrosta vuodelle 2020

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle osoitetusta 1 000 000 euron lisämäärärahasta siirretään vuodelle 2020 käytettäväksi 248 000 euroa, koska Kannelmäen ja Malminkartanon alueella toteutettava kaupungin ja Me-säätiön alueellinen kehittämishanke on viivästynyt ja toteutus siirtyy lähes kokonaan vuodelle 2020.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus päätti 19.3.2018 kokouksessaan myöntää 5,0 miljoonan euron erillismäärärahan talousarviokohdasta (1 30 01) Kaupunginhallituksen käyttövarat, nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen lautakuntien esitysten pohjalta seuraavasti:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 2,0 milj. euroa
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 1,0 milj. euroa
Sosiaali- ja terveystoimiala 2,0 milj. euroa

Hankkeen etenemisestä ja tuloksista raportoidaan lautakunnille ja kaupunginhallitukselle. Selvityksessä eritellään erityisesti mitkä kaupungin omat toiminnot ovat tehokkaita nuorten syrjäytymisen ehkäisyn ja siihen puuttumisen kannalta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 1,0 miljoonan euron käyttö on muilta osin toteutunut, mutta yhteishanke Malminkartanon Me-säätiön kanssa on viivästynyt.

1. Yhteishanke Malminkartanoon Me-säätiön kanssa (300 000 euroa)

Kannelmäen ja Malminkartanon alueella toteutetaan kaupungin ja Me -säätiön yhteistyönä alueellinen kehittämishanke. Hanke keskittyy lasten ja nuorten harrastuksiin, koulunkäynnin tukemiseen ja matalan kynnyksen terveyspalveluihin, painottaen mielenterveyspalveluja. Verkostomaisella työotteella huomioidaan alueen perheet ja kaikki ikäkaudet.

2. Ikäihmisten kulttuuripalvelut (200 000 euroa)

Rahoituksesta osa kohdennetaan kulttuuripalvelukokonaisuuden toimijoille suoraan ikäihmisille tuotettaviin palveluihin: Yleiset kulttuuripalvelut, kirjasto (sis. Maunulatalo), museot ja orkesteri. Ja osa rahoituksesta kohdistuu ikääntyneiden kulttuuridigipalveluiden kehittämiseen, palveluiden viestinnän parantamiseen sekä tutkimustoimintaan.

3. Digitaalisen syrjäytymisen ehkäisy (100 000 euroa)

Kaupunginkirjasto käynnistää projektin kirjastoissa tapahtuvan digitaalisten palvelujen neuvonnan lisäämiseksi. Projektiin palkataan kaksi projektityöntekijää. Projektissa selvitetään yhteistyömahdollisuudet kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikön kanssa ja kokeillaan uudenlaisia neuvontapalveluja kumppaneiden kanssa.

4. FunAction-laajennus (100 000 euroa)

Lisämäärärahalla laajennetaan FunAction-toimintamalli koko Helsingin kaupungin alueelle. Toimintamallin laajentamisessa huomioidaan myös Boosti-toimintamallin (liikuntahanke liikkumattomille nuorille) hyvien käytäntöjen hyödyntäminen.

5. Liikkumisohjelman alueellinen viestintä (100 000 euroa)

Liikkumisohjelman uudet kohderyhmät tavoitetaan yhteistyössä yhdistysten kanssa erityisin kohdennetuin palveluin ja yhdistyksille uusin toimintamallein. Avustuksia kohdennetaan erityisesti tällaisten yhteistyömallien käynnistämiseen ja mahdollistamiseen. Hanke tarvitsee ammattitaitoisesti tehtyä markkinointiviestintää (kuten ulkopuolisen mainostoimiston), jotta se tavoittaisi hankkeelle määritellyt kohderyhmät sekä monikanavaista mainontaa.

6. Pulssi-toiminnan jatkaminen (200 000 euroa)

Nuorisopalvelukokonaisuus kehittää ja kokeilee yhdessä kumppanien kanssa malleja, joissa nuoret voivat löytää itselleen mieluisia ja sopivia harrastuksia. Pulssi-toimintaa laajennetaan koko kaupungin alueelle.

Hankkeet 2–6 ovat toteutuneet määrärahojen puitteissa. Hankkeen 1 eteneminen ja tulokset on raportoitu erillisessä liitteessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 85506

marja-liisa.komulainen@hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi