Virkasuhteen täyttäminen, kaupunkiympäristön toimiala, palvelut ja luvat palvelukokonaisuus, kaupunkimittauspalvelu, tiimipäällikön virka

HEL 2019-012938
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelujen kiinteistönmuodostusyksikön kiinteistötoimitukset-tiimin tiimipäällikön viran täyttäminen

Kaupungingeodeetti

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelun kaupungingeodeetti päätti valita kaupunkimittauspalvelujen kiinteistönmuodostusyksikön kiinteistötoimitukset-tiimin tiimipäällikön virkaan (060067) ********** 1.5.2020 alkaen 4014,02 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Virkaan kuuluu viiden kuukauden (5 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Tiimipäällikön virka tuli avoimeksi aiemman viranhaltijan jäätyä eläkkeelle.

Valinta perustuu hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2. mom. 5 kohdan mukaisesti.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 5.–20.12.2019. Ilmoittautumisaika päättyi 20.12.2019 klo 16.00. Hakuilmoitus on julkaisu kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa ja kaupunkimittauspalvelujen facebook-sivulla sekä twitter-tilillä.

Tiimipäällikön tehtävänä on kiinteistötoimitustiimin toiminnan johtaminen ja kehittäminen, kiinteistörekisterilaissa säädetyn virallisen kiinteistörekisterin pitäjänä toimiminen, kiinteistönmuodostamislain mukaisissa kiinteistötoimituksissa toimitusinsinöörinä toimiminen, kiinteistönmuodostukseen ja kiinteistörekisterinpitoon liittyvät asiantuntija-, kehitys-, koulutus- ja perehdyttämistehtävät sekä sidosryhmäyhteistyö.

Tiimipäällikön kelpoisuusvaatimuksena on Aalto-yliopiston maanmittauksen koulutusohjelman diplomi-insinöörin tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto. Lisäksi edellytetään kokemusta kiinteistönmuodostuksesta sekä paikkatietojärjestelmien käytöstä ja kehittämisestä.

Hakuilmoituksen mukaan arvostetaan kiinteistönmuodostustehtävissä noudatettavan lainsäädännön tuntemista, taitoa soveltaa ammatillista tietoa lakisääteisissä tehtävissä ja muissa käytännön tilanteissa. Lisäksi arvostetaan asiakaspalveluhenkistä, itseohjautuvaa ja aktiivista työtapaa, pitkäjänteisyyttä, joustavaa työotetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä englannin kielen hallintaa.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Tiimipäällikön virkaa haki ilmoittautumisajan kuluessa yksi henkilö.
Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijasta.
Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin
tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** Hakijaa haastatteli 22.1.2020 **********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Tiimipäällikön tehtävässä korostuu kiinteistönmuodostustehtävissä noudatettavan lainsäädännön tunteminen, taito soveltaa ammatillista tietoa lakisääteisissä tehtävissä, esimerkillinen ja asiakkaan hyvään palveluun tähtäävä työskentelyote ja halu sekä valmiudet toiminnan kehittämiseen.

Kaupungingeodeetti katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen perusteella, että tiimipäällikön virkaan soveltuu parhaiten **********

Henkilöllä on tehtävään vaadittava koulutus ja kokemuksensa perusteella hyvät edellytykset tiimipäällikön viran hoitamiseen. Hänellä on vahva kokemus erityisesti KmL:n mukaisissa kiinteistötoimituksissa toimitusinsinöörinä toimimisesta sekä asiantuntija- ja neuvontatehtävistä ja hän tuntee erinomaisesti kiinteistönmuodostustehtävissä noudatettavan lainsäädännön, osaa soveltaa ammatillista tietoa työssä sekä tuntee hyvin erityisesti Helsingin kaupungin kiinteistönmuodostusprosessin, käytettävät ohjelmistot ja noudatettavat toimintatavat. Lisäksi hänellä on oma-aloitteinen työtapa, erinomaiset vuorovaikutustaidot sekä kielitaito.

Päätös tullut nähtäväksi 24.01.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Heikki Laaksonen, kaupungingeodeetti, puhelin: 09 310 31894

heikki.laaksonen@hel.fi

Päättäjä

Heikki Laaksonen
kaupungingeodeetti

Liitteet (pdf)

1. Hakijayhteenveto, työavain KYMP-03-11-19, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.