VIrkasuhteen täyttäminen, Kaupunkiympäristön toimiala, palvelut ja luvat, kaupunkimittauspalvelut, kiinteistöinsinöörin virka, KYMP-03-10-19

HEL 2019-012939
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelujen maastomittausyksikön kiinteistöinsinöörin viran täyttäminen

Kaupungingeodeetti

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelun kaupungingeodeetti päätti valita kaupunkimittauspalvelujen maastomittausyksikön kiinteistöinsinöörin virkaan (060086) ********** 1.4.2020 alkaen 3818,77 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Lisäksi kaupungingeodeetti päätti todeta, että kun virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Kiinteistöinsinöörin virka tuli avoimeksi aiemman viranhaltijan erottua kaupungin palveluksesta.

Valinta perustuu hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2. mom. 5 kohdan mukaisesti.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 9.-31.12.2019. Ilmoittautumisaika
päättyi 31.12.2019 klo 16.00. Hakuilmoitus on julkaisu kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelussa sekä LinkedInissä.

Kiinteistöinsinöörin tehtävänä on kaavoitusmittauksen prosessin omistajauus ilmakuvamittauksessa ja geodeettisessa runkoverkossa, kartoitusilmakuvausten suunnittelu ja valvonta sekä taso- ja korkeusverkon suunnittelu ja ylläpito. Tehtäviin kuuluvat myös kaavoitusmittauksen sekä muun kartasto- ja kaupunkimalliylläpidon tiedonkeruumenetelmien asiantuntijatehtävät kauko- ja mobiilikartoituksen sekä geodesian alalla. Lisäksi tehtäviin kuuluu ohjelmistotuki ja koulutus tiedonkeruu- ja paikannusteknologiassa kattaen ilmakuvamittaus-, keilaus- ja kartoitus- sekä tasoituslaskuohjelmistot fotogrammetriassa ja geodesiassa sekä maastomittausyksikön erityisasiantuntijatehtävät toiminnan kehittämisessä, hankinnoissa ja sidosryhmäyhteistyössä.

Kiinteistöinsinöörin kelpoisuusvaatimuksena on maanmittauksen koulutusohjelman mukainen tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto ja suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä luetaan eduksi kokemus ja perehtyneisyys tehtävänkuvauksen mukaisiin tehtäviin ja niihin liittyviin teknologioihin sekä kaupunkimittauspalveluiden käyttämien ohjelmistojen tuntemus (mm. MicroStation/Stella, Trimble Access, Trimble Business Center, Summit Evolution). Lisäksi ilmoitettiin arvostettavan hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä englannin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa
huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Kiinteistöinsinöörin virkaa haki ilmoittautumisajan kuluessa kaksi henkilöä, joista toinen ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijasta. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin **********

Hakijaa haastattelivat 3.1.2020 **********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Kiinteistöinsinöörin tehtävässä korostuu kaavoitusmittauksen suorittamiseen liittyvä ammattitaito ja mittaukset on suoritettava hyvää mittaustapaa ja kaavoitusmittauksista annettuja ohjeita noudattaen.

Kaupungingeodeetti katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen perusteella, että kiinteistöinsinöörin virkaan soveltuu parhaiten **********

Hänellä on tehtävään vaadittava mittaus- ja kartoitustekniikkaan painottuva maanmittausalan diplomi-insinöörin koulutus ja hyvää kokemusta muun muassa ilmakuvausten ja laserkeilausten suunnittelusta sekä toteutuksesta. Lisäksi hänellä on vahvaa ja monipuolista kokemusta myös kaupunkimittauksen toimintaan kuuluvista maanmittaustehtävistä.

Päätös tullut nähtäväksi 30.01.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Heikki Laaksonen, kaupungingeodeetti, puhelin: 09 310 31894

heikki.laaksonen@hel.fi

Päättäjä

Heikki Laaksonen
kaupungingeodeetti

Liitteet (pdf)

1. Hakijayhteenveto, työavain KYMP-03-10-19, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.