Valtuustoaloite, Rastilan kentän jäädytys

HEL 2019-012945
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 443 §

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuoniityn peruskoulun hiekkakentän jäädyttämisestä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan, että Vuoniityn peruskoulun Venemestarintien toimipisteen pihalla oleva hiekkakenttä jäädytetään talviaikaan luistelukäyttöön.

Helsingissä kaupunkiympäristön toimiala vastaa puistoissa sijaitsevien luistelukenttien jäädyttämisestä ja ylläpidosta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa puolestaan liikuntapuistoista ja tekojääradoista. Koulujen pihoilla olevien liikuntapaikkojen kohdalla toimitaan niin, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala esittää ensin pihojen rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvät toiveensa kaupunkiympäristön toimialalle, sen jälkeen vaihtoehtoja arvioidaan yhdessä ja lopuksi kaupunkiympäristön toimiala toteuttaa valitut ratkaisut.

Koska aloitteessa ehdotettu hiekkakenttä on osa koulun pihaa, sen jäädyttämisen kustannukset kohdistuisivat Vuoniityn peruskoulun ylläpitovuokraan. Luistinradan perustustöiden kustannusarvio on 5 000−15 000 euroa. Tämän lisäksi tulisivat vielä vuosittaiset jäädyttämisen ja ylläpidon kustannukset.

On tärkeää, että oppilailla on hyvät ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet päiväkotien ja koulujen pihoilla ja niiden ympäristössä. Luistinradan perustamisesta ja ylläpidosta kohdistuu kuitenkin yksittäiselle koululle niin suuret kustannukset, ettei kasvatuksen ja koulutuksen toimiala puolla esitettyä aloitetta.

Oman pihan lisäksi kouluilla on mahdollisuus käyttää päivällä mm. kaupungin muiden toimialojen ylläpitämiä liikuntapaikkoja. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekee yhteistyötä muiden toimialojen kanssa suunnitellessaan koulujen pihoja ja vastaavasti kaupunkiympäristön toimiala ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala huomioivat alueen päiväkodit ja koulut suunnitellessaan liikuntapaikkojen sijainteja. Tätä toimialojen välistä yhteistyötä tiivistetään entisestään, jotta yhä useammille koululaisille on tarjolla monipuoliset liikuntapaikat kaikkina vuodenaikoina.

Valtuutettu Jalovaara oli ennen aloitteen tekemistä ehdottanut samaa asiaa kaupungin palautejärjestelmän kautta saamatta vastausta. Toimialojen välistä yhteistyötä on tarpeen kehittää myös yhteisen vastauksen laatimisessa kohtuullisessa ajassa huolimatta siitä mille toimialalle palautejärjestelmässä esitetty ehdotus osoitetaan.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut alle 15 valtuutettua. Vastaus on annettava kahdeksan kuukauden kuluessa.

Sulje

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 16.6.2020

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää tärkeänä, että lapsilla ja oppilailla on hyvät ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet päiväkotien ja koulujen pihoilla ja niiden ympäristössä. Oman koulupihan lisäksi kouluilla on mahdollisuus käyttää päivällä mm. kaupungin muiden toimialojen ylläpitämiä liikuntapaikkoja.

Toimialan tilapalvelut on selvittänyt osoitteessa Venemestarintie 14 sijaitsevan Vuoniityn peruskoulun oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilökunnan pitkäaikaista toivetta sekä valtuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloitetta toteuttaa luistinrata toimipisteen vieressä sijaitsevalle hiekkakentälle. Aloitteen mukaan hiekkakentälle toteutettava luistinrata liitettäisiin Helsingissä jäädytettävien kenttien joukkoon.

Helsingissä kaupunkiympäristön toimiala vastaa puistoissa sijaitsevien luistinkenttien jäädyttämisestä ja ylläpidosta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa puolestaan liikuntapuistoista ja tekojääradoista. Jääkenttien pohjien teko edellyttää vähintään viikon pituista yhtäjaksoista pakkaskautta. Viime vuosina lämmin sää on vaikeuttanut tai estänyt jääkenttien perustamista ja lyhentänyt niiden käyttöaikaa Helsingissä.

Kaupungin tehtävänjaon mukaisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimiala esittää tilantarpeeseen, rakentamiseen sekä kunnossa- ja ylläpitoon liittyvät toiveensa kaupunkiympäristön toimialalle, joka arvioituaan eri vaihtoehtoja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa, toteuttaa tarpeet.

Luistinradan toteuttamisen kustannusarvio Venemestarintielle olisi kaupunkiympäristön toimialan mukaan perustustöiden osalta 5000 – 15 000 euroa, jonka lisäksi tulisivat vielä jäädyttämisen ja ylläpidon kustannukset. Koska hiekkakenttä on osa koulun pihaa, kohdistuisivat kustannukset ko. koulun ylläpitovuokraan.

Luistinradan perustamisesta ja ylläpidosta yksittäiselle koululle kohdistuvan merkittävän kustannuksen vuoksi toimiala ei puolla esitettyä aloitetta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekee yhteistyötä muiden toimialojen kanssa suunnitellessaan koulupihoja ja vastaavasti kaupunkiympäristön toimiala ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala huomioi alueen päiväkodit, koulut ja oppilaitokset suunnitellessaan liikuntapaikkojen sijainteja.Tätä toimialojen välistä yhteistyötä tulee tiivistää entisestään, että yhä useammalle helsinkiläisille lapselle, oppilaalle ja opiskelijalle on tarjolla monipuoliset liikuntapaikat eri vuoden aikoina kohtuullisella etäisyydellä toimipisteestä.

Toimialojen välistä yhteistyötä tulee kehittää myös yhteisen vastauksen laatimisessa kohtuullisessa ajassa huolimatta siitä mille toimialalle palautejärjestelmässä esitetty kysymys tai ehdotus osoitetaan.

Lisätiedot

Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi