Tilapäisen työvoiman vuokraus, Helsinki Biennaalin kausihenkilökunnan palkkaus Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kautta, Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2019-012996
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 201 §

Helsinki Biennaalin kausihenkilökunnan palkkaus Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kautta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kausihenkilökunnan palkkauksesta Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n tekemän tarjouksen mukaisesti (liite 1).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti HAM Helsingin taidemuseon johtajan allekirjoittamaan mahdolliset tarvittavat asiakirjat ja sopimukset.

Lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan (10 luku § 1) mukaan toimialalautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 2 momentti 3 kohta). Ensimmäisen vuonna 2020 järjestettävän Helsinki Biennaalin valmistelujen edetessä hankintavaiheeseen oli tarpeen siirtää toimivaltaa HAM Helsingin taidemuseon johtajalle kertahankintojen osalta 300 000 euroon saakka ja toimialajohtajalle kertahankintojen osalta 500 000 euroon saakka. Nämä valtuudet koskevat kuitenkin Helsinki Biennaalin taideteosten kertahankintoja.

Nyt Helsinki Biennaalin valmistelu on edennyt kausihenkilökunnan rekrytointiin. Helsinki Biennaaliin tarvitaan kausihenkilökuntaa huolehtimaan asiakaspalvelusta Vallisaaressa Biennaalin keston ajan. Lisäksi Vallisaaressa olevien tilojen käyttöönottoluvat edellyttävät tietyn määrän henkilökuntaa. Syksyn mittaisen valmistelun pohjalta on päädytty siihen, että yhteistyö Seuren kanssa on järkevintä ja kustannustehokkainta. Biennaalin asiakaspalveluvastaava on kuitenkin tiiviisti mukana rekrytointiprosessissa ja työtehtävät brändäytyvät HAMiin ja Biennaaliin. Helsinki Biennaali on pyytänyt Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä tarjouksen, joka sisältää rekrytointisuunnitelman, prosessin ja palkkauksen. Rekrytoinnin on tarkoitus alkaa tammikuussa. Kausihenkilökunnan rekrytoinnin prosessi on mittava kokonaisuus ja siksi tämä on tarkoituksenmukaista teettää Seuren kautta. Samalla varmistetaan sijaisten saanti tarvittaessa. Asiaa on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan henkilöstöpalvelujen kanssa.

Biennaalin asiakaspalvelutiimi (Baspa) koostuu 24 hengen joukosta Biennaalin henkilökuntaa, joiden ensisijainen tehtävä on tarjota ystävällistä ja joustavaa asiakaspalvelua biennaalikävijöille ja varmistaa, että vierailu sujuu sujuvasti ja turvallisesti alusta loppuun saakka. Asiakaspalvelun lisäksi Baspa vastaa henkilö- ja teosturvallisuudesta sekä omalla määrätyllä teostyöpisteellään että Vallisaaressa kokonaisuudessaan ja avustaa tarvittaessa muussa saaren toiminnassa. Baspan merkitys kävijäkokemuksen kannalta on keskeinen: Baspa on usein, ellei aina, ensimmäinen Biennaalia edustava taho, jonka kävijä kohtaa, ja Baspa toimiikin HAMin ja Helsingin kaupungin kasvoina kävijöiden silmissä.

Kerrallaan Baspaa on Vallisaaressa töissä 24 henkilöä, jotka jakautuvat viiteen eri tiimialueeseen: Luotsiin, Esikuntaan, Patteriin, Kellariin ja Saareen. Näistä neljä ensimmäistä toimii määrätyillä toimialueilla vastaten alueen teospaikoista ja opastuksesta, ja viimeinen toimii saarenlaajuisesti kiertäen alueelta toiselle tarpeen mukaan. Baspa raportoi toiminnastaan asiakaspalveluvastaavalle sekä asiakaspalvelun ryhmänvetäjille.

Tarvittava henkilöstö on mitoitettu kahteen eri ajanjaksoon, toinen 8.6.2020 alkaen Biennaalin ajaksi ja toinen elokuun loppuun. Tarjous sisältää myös koulutusjakson. Kausihenkilökunnan kustannukset on sisällytetty Helsinki Biennaalin budjettiin vuodelle 2020.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Maija Tanninen, taidemuseon johtaja, puhelin: 09 310 87008

maija.tanninen@hel.fi

Elina Leskelä, kokoelmapäällikkö, puhelin: 09 310 87043

elina.leskela@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. HAM tarjous 2.12

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.