Yhtiökokoukset vuonna 2020, Kiint. Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5

HEL 2020-000124
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 3 §

Jäsenen nimeäminen Kiint. Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5 -nimisen yhtiön hallitukseen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kiint. Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5 -nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan kuudennen esityksen kokouksen kolmantena asiana.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiint. Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 40. kaupunginosan korttelissa 40118 olevia pysäköintitontteja nrot 10 ja 11 pysäköintilaitoksen rakentamista varten sekä rakentaa, varustaa ja ylläpitää sillä pysäköintilaitokseen kuuluvaa pysäköintialuetta, pysäköintihallia ja niihin liittyviä ajoluiskia ja kulkuteitä. Yhtiö voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia tiloja ja omistaa niiden hallintaan oikeuttavia osakkeita. Toiminnassa osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa omakustannusperiaatetta. Yhtiö voi tarjota toimialansa mukaisia palveluksia myös ulkopuolisille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkaille.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 35,7 %.

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen (3-5) jäsentä.

Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen nykyinen toimikausi jatkuu kevääseen 2020.

Hallituksen puheenjohtajan valinta

Kiint. Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5 -nimisen yhtiön hallituksen puheenjohtaja Rain Mutka on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta.

Yhtiön uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on tarkoituksenmukaista valita Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi