Talousarvio ja talousarvion noudattamisohjeet vuodelle 2020, tarkastuslautakunta ja tarkastusvirasto

HEL 2020-000444
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 3 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2020 talousarvio ja talousarvion noudattamisohjeet

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymän tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2020 talousarvion sekä kaupunginhallituksen 2.12.2019 hyväksymät talousarvion noudattamisohjeet.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.11.2019 Helsingin kaupungin talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2022.
Talousarviossa asetetut tavoitteet otetaan huomioon valmisteltaessa tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointisuunnitelmaa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunta valvoo, että tarkastusviraston toiminta on kaupunkistrategian ja talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan asettamien tavoitteiden mukaista. Talousarvioon sisältyy kohta 1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto, jossa on määritelty ulkoisen tarkastuksen toiminnan ja talouden tavoitteet.

Kaupunginhallitus hyväksyi 2.12.2019 vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeet, jotka koskevat kaupungin kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 09 310 36581

vilma.lamminpaa@hel.fi