Yhtiökokoukset vuonna 2020, Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos

HEL 2020-000469
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 4 §

Jäsenen nimeäminen Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen hallitukseen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen ylimääräisessä yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen viestintä- ja henkilöstönkehittämispäällikkö Elina Norrena yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan seitsemännen esityksen kokouksen neljäntenä asiana.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää pysäköintilaitosta Helsingin kaupungin 54. kaupunginosassa (Vuosaari) vuokrasopimuksen nojalla hallitsemassaan Mosaiikkitorin ja valopaadentien siltakannen alapuolella olevassa tilassa sekä sanotun kaupunginosan korttelin nro 54179 tontilla nro 3 olevan rakennuksen kahdessa alimmassa kerroksessa ja omistaa ja hallita mainittuun tilaan rakennuttamaansa pysäköintilaitosta.

Yhtiön toimialana on lisäksi osoittaa osakkaidensa käyttöön voimassa olevan asemakaavan, rakennuslupien sekä osakkaiden kesken erikseen sovitun osakassopimuksen osoittaman määrän pysäköintipaikkoja.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 88,32 %.

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen nykyinen toimikausi jatkuu kevääseen 2020.

Hallituksen puheenjohtajan valinta

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen hallituksen puheenjohtaja Rain Mutka on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta.

Yhtiön uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on tarkoituksenmukaista valita Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen viestintä- ja henkilöstönkehittämispäällikkö Elina Norrena hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi