Ajankohtaiskatsaus vuonna 2020, Seure Henkilöstöpalvelut Oy

HEL 2020-000512
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 8 §

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Anne Sivula ja hallituksen puheenjohtaja Satu Heikintalo. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja, sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se myöskään jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämiseen.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,4 %. Yhtiön muut omistajat ovat Espoon (18,8 %), Vantaan (18,8 %) ja Kauniaisten (1 %) kaupungit sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (5 %). Lisäksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä omistaa neljä osaketta ja Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy, Koulutuskuntayhtymä Omnia ja Vantaan Tilapalvelut Oy omistavat kukin yhden Seuren osakkeen.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n suurimmat omistajat ovat käynnistäneet yhteisen valmistelun yhtiötä koskevan omistajastrategian laatimiseksi.

Yhtiölle on asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2020 seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitava tavoite:

  • Kiinteät kulut ja poistot yhteensä yhtä täytettyä työvuoroa kohden alenevat 4 % vuodesta 2019.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

  1. Henkilöstövuokrauksella asiakkaille tuotetut työvuorot kasvavat 10 % vuodesta 2019.
  2. Liikevaihto/henkilötyövuosi paranee edellisestä vuodesta.
  3. Asiakastyytyväisyys NPS-mittarilla on >35.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Anne Sivula antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Satu Heikintalo.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi