Ajankohtaiskatsaus vuonna 2020, Helsingin seudun ympärisöpalvelut -kuntayhtymä

HEL 2020-000514
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 23 §

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan kolmannen ehdotuksen kokouksen viimeisenä asiana.

Asian aikana kuultavana oli Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toimitusjohtaja Raimo Inkinen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän tehtävänä on hoitaa jäsenkuntiensa jätelain mukainen jätehuolto ja siihen liittyvä toiminta, toimia vesihuoltolaissa tarkoitettuna vesihuoltolaitoksena, joka huolehtii vesihuollosta toiminta-alueellaan, huolehtia jäsenkuntiensa ilmansuojelun seuranta-, tutkimus- ja suunnittelu- sekä koulutus- ja valistustehtävistä sekä hoitaa jäsenkuntien sille antamat muut kuntayhtymän toimintaan liittyvät yhteiset tehtävät.

HSY tuotti vuonna 2019 vesi- ja jätehuoltopalveluja yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle ja yrityksille. Talousvettä tuotettiin ja jätevettä puhdistettiin myös toiminta-alueen ulkopuolisille vesihuoltolaitoksille sekä hoidettiin jätehuoltopalvelut sopimusperusteisesti Kirkkonummen kunnalle. Seutu- ja ympäristötietoja tuotettiin pääkaupunkiseudulle ja osin laajemmalle, Helsingin seudun 14 kunnan alueella tai 18 Uudenmaan kunnan alueella.

Jätelain muutoksen ensimmäinen vaihe tuli voimaan 1.1.2019 alkaen. Lainmuutoksen siirtymäsäännöksen mukaan voimassa oleville jätteenkuljetussopimuksille on annettu maksimissaan kolmen vuoden siirtymäaika. Jätelain muutoksen toinen vaihe tuli voimaan vuoden 2020 alusta. HSY aloitti perussopimuksensa päivittämistä koskevan valmistelun jäsenkuntien kanssa ja uusi perussopimus allekirjoitettiin 22.10.2019. Edellinen perussopimus oli hyväksytty vuonna 2009.

Kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymässä vuoden 2020 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSY:lle on 2,07 milj. euroa (2,05 milj. euroa vuonna 2019). Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä rahoittaa toimintakulunsa vesihuolto- ja jätehuoltotoimintojen maksuilla, kuntaosuuksilla ja muilla tuloilla. Kuntayhtymä perii jäsenkunniltaan maksuosuudet muista kuin vesihuollon tai jätehuollon tehtävistä aiheutuviin kustannuksiin.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toimitusjohtaja Raimo Inkinen antaa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Mia Nygård.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi