Ajankohtaiskatsaus vuonna 2020, Finlandia-talo Oy

HEL 2020-000539
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 7 §

Finlandia-talo Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Finlandia-talo Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Finlandia-talo Oy:n toimitusjohtaja Johanna Tolonen ja hallituksen puheenjohtaja Jarmo R. Lehtinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Finlandia-talo Oy

Yhtiön toimialana on vuokrata tiloja, ulkoalueita sekä myydä tarvittavia palveluja mukaan lukien ravintolapalveluja tilaisuuksien järjestäjille sekä järjestää ja tuottaa kokous-, kongressi-, konsertti- ja juhlatapahtumia. Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä ja käydä niillä kauppaa. Yhtiö voi ottaa lainoja ja myöntää takauksia päätoimialansa puitteissa.

Finlandia-talon perusparannus suunnitellaan toteutettavan alustavan aikataulun mukaan vuosina 2022-2024. Hankesuunnitelman mukaisesti Finlandia-talo pysyy avoinna asiakkaille koko perusparannuksen ajan Pikku-Finlandiaksi nimetyn väistötilan ansiosta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Vuoden 2019 talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2019 seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:
1. Yhtiö varautuu kiinteistön peruskorjaukseen.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:
1. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.
2. Kiinteistön lämpöenergian kulutus suhteessa tapahtumien määrään lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta.
3. Sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo vähintään
15 %.

Finlandia-talo Oy:n toimitusjohtaja Johanna Tolonen antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo R. Lehtinen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi